Kvalitetsmanual for helsepersonell

Manualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå.

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har i sitt mandat i oppgave å oppdatere kvalitetsmanualen hvert femte år. En oppdatert versjon ble publisert i januar 2012. Denne versjonen er revidert i oktober 2012 og i mai 2014.

Kvalitetsmanualen omhandler målsettinger for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, og setter krav til hvordan disse kan oppnås. Hovedmålsettingen er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Dette kan oppnås gjennom høy deltakelse (med en målsetting på minst 80 %), gode tester og høy kvalitet på det arbeidet som gjøres ved prøvetakingen og i laboratoriene. Høy kvalitet ved behandling og etterkontroller er også nødvendig for god effekt av screeningprogrammet og dette dekkes i Veilederen for gynekologisk onkologi.

Innledningsvis beskrives organiseringen av Masseundersøkelsen i Norge. Informasjonskapitlet er primært rettet mot helsepersonell som deltar i screeningarbeidet. Et eget kapittel omhandler humant papillomavirus (HPV), tester og vaksine.

Prøvetakere vil finne informasjon om riktig prosedyre ved prøvetaking, fiksering og forsendelse. Videre er alle viktige prosedyrer omkring avdelingens håndtering av prøver og diagnostikk beskrevet, sammen med de kompetansekrav som settes til avdelinger, bioingeniører og leger. Det er også et eget kapittel om klassifikasjon med kriterier for celleprøver fra livmorhalsen.

Registreringen av resultatene i Masseundersøkelsen og evalueringen av disse beskrives separat. Til slutt i Manualen omtales oppfølgingen av målsettingene for Masseundersøkelsen.