Histologi

Sist oppdatert:

Revidert november 2017 

Cytologi HPV

Histologi

8.4 Histologi

WHO anbefaler at LAST-terminologien brukes for plateepiteldysplasi i cervix og andre nedre urogenitale lokalisasjoner hos både kvinner og menn (The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization), ettersom etiologien er felles (høyrisiko HPV). En todeling i lavgradige og høygradige intraepiteliale plateepitellesjoner anbefales, som representerer hhv infeksjon og transformerte lesjoner, som ubehandlet har signifikant risiko for kreftutvikling.

WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs, IARC 2014 («Blåboka») beskriver de diagnostiske kriteriene for de ulike tilstandene. Det er økende fokus på at morfologisk CIN2 er en blanding av CIN1 og CIN3.  Ved CIN2 bør prøven vurderes av 2 patologer. Bruk av biomarkører anbefales av WHO for å bidra til å avgjøre om lesjonen er lavgradig eller høygradig. P16 blir anbefalt, men også andre markører er aktuelle.  

Histologiske prøvesvar må utformes slik at kliniker forstår svaret, helst ved bruk av standardisert mal og klare uttrykk. Dette gjelder både for biopsi/ utskrap og konus

Det bør i biopsier angis:

  • cervixutskrap
  • antall portiobiopsier
  • er overgangssonen representert
  • dysplasi i plateepitel
  • dysplasi i sylinderepitel
  • annet

Konus bør spennes ut før fiksering, slik at slimhinneoverflaten blir best mulig vurderbar. Koden T83701 benyttes.

Konus, mikroskopi:

Konus bør besvares i mal, som kan ta utgangspunkt i meldeskjema for CIN

Meldeskjema for premaligne lidelser i cervix  og DNP-veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster 

Svaret bør inneholde opplysninger om transformasjonssonen er med i preparatet, diagnose i hht. siste WHO, utbredelse og angi radikalitet/ reseksjonsrender. Lateral/ sirkumferent reseksjonskant er vanligvis ikke relevant, men angis dersom den ikke er fri.

SNOMED-/ NORPAT-koding

Gjeldende koding skal benyttes. NORPAT-kodeverket er utviklet av e-helsedirektoratet, sammen med kvalitetsutvalget og faggrupper i DNP, https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/norsk-patologikodeverk. Det ble 1. gang publisert i oktober 2017, og vil oppdateres årlig.  Laboratoriene forventes etter hvert å gå over til NORPAT.

Koder/ diagnoser rapporteres til Livmorhalsprogrammets screeningdatabase. De konverteres til hovedgrupper mht. datauttrekk til statistikk, årsrapport og lignende.

Kodepraksis kan variere noe mellom patologer, laboratorier og IT-system i landet, men en standardisering tilstrebes.   

Anbefalte topografikoder, minimum:

Kode:
T 83000

Anbefalt tekst: Cervix uteri
Kommentar: Benyttes for eksempel ved biopsi, hysterektomi etc. i 
kombinasjon med relevant P-kode.
Kode:
T83701
Anbefalt tekst: Cervixkonus
Kommentar: Benyttes ved koniseringer, evt. også P11460= konisasjon

Andre topografikoder som kan benyttes:

Kode:
T 83110
          
Anbefalt tekst: Portioslimhinnen                  
Kommentar: Benyttes ved biopsier fra cervix

Kode:
T 83320
         
Anbefalt tekst: Endocervikal slimhinne        
Kommentar: Benyttes ved abratio

Kode:
T 83700
         
Anbefalt tekst: Cervixstump                         
Kommentar: Kan benyttes ved amputasjon

Ved hysterektomi bør cervix kodes, selv om det er kodet P11060 = total reseksjon. Da vil Livmorhalsprogrammet få registrert at kvinnen kan gå ut av screeninginnkalling. Det kan enten brukes separate T-koder for biopsi og abratio, eller en T-kode med ulike prosedyrekoder. 

Noen aktuelle P-koder:

P11300 - biopsi, P11340 - endoskopisk biopsi

P11540 - curettage

P11040 - subtotal reseksjon

P11060 - total reseksjon

P11100 - amputasjon

P11460 - konisasjon 

OBS! Alle livmorhalsprøvesvar må påføres minst én prosedyrekode.

Noen koder mht. kvalitet:

M09000 - For sparsomt/uegnet materiale

M09100 - Intet materiale mottatt

M09150 - Materialet forsvunnet under fremføring

P00313  - Materialet ikke endelig vurdert

P30700  - Revidert og endret diagnose 

P30701  - Regranskning internt - diagnose rett

Anbefalte hovedmorfologikoder:

Benytt hoveddiagnoser. Underdiagnose / subtype kan angis i tillegg. 

BENIGNE

Kode: Tekst, anbefalte hoved M-koder(H)

00100 - normal morfologi

01000 - uvesentlig morfologisk avvik

Kode: Tekst, evt. tilleggskode, undermorfologi
11600 - stråleskade

26000 - ektopisk vev

31050 - descens

33400 - cyste

38000 - ulcus

40000 - betennelse

45020 - granulasjonsvev

49000 - fibrose

54000 - nekrose

58000 - atrofi

71000 - hypertrofi

72000 - hyperplasi

72480 - mikroglandulær hyperplasi

73000 - metaplasi

76500 - endometriose

76800 - polypp

79500 - decidual reaksjon

80520 - plateepitel papillom

88900 - leiomyom

VIRUSINDUSERTE FORANDRINGER (oppfattes som HPV-infeksjon uten dysplasi)

Kode: Tekst:

76700 - kondylom, herunder 76701 flatt kondylom og 76720 kondyloma acuminata

USIKKER/MULIG DYSPLASI

Kode: Tekst:

73205 - irregulær epitelial metaplasi, usikker reaktiv/neoplastisk

73225 - irregulær plateepitelial metaplasi, usikker reaktiv/neoplastisk

81401 - irregulært sylinderepitel, usikkert benignt/malignt

DYSPLASI, PLATEEPITEL

Kode: Tekst:

74006 - lett dysplasi i plateepitel. Svarer til CIN1/ lavgradig dysplasi

74007 - moderat dysplasi i plateepitel. Svarer til CIN2/høygradig dysplasi

80702 - grov dysplasi/ karsinom in situ i plateepitel. Svarer til CIN3/høygradig dysplasi

DYSPLASI, SYLINDEREPITEL

Kode: Tekst:

81402 - grov dysplasi i sylinderepitel /adenokarsinom in situ

82612 - villøst adenom med høygradig dysplasi

DYSPLASI, USIKKER GRAD/ TYPE ( bruk bør begrenses)

Kode: Tekst:

74000 - dysplasi 

80102 - uklassifiserbar grov dysplasi/karsinom in situ

MALIGN EPITELIAL TUMOR, PRIMÆR I CERVIX

En rekke endringer i klassifikasjon/ entiteter ble gjort i WHO 2014. Kfr. NORPAT mht. oppdaterte koder: https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/norsk-patologikodeverk. Direkte spredning kan angis med siste siffer 4 og mikroinfiltrasjon med siste siffer 5.

De fleste cervixcancere er (evt. tilleggskode mht. subtype):

Kode: Tekst:

80703 - plateepitelkarsinom

eller

81403 - adenokarsinom

Subtyper plateepitelkarsinom, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst: 

80713 - keratinisende plateepitelkarsinom

80723 - ikke- keratinisende plateepitelkarsinom

80523 - papillært plateepitelkarsinom

80733 - småcellet plateepitelkarsinom (svarer til basaloid type i WHO)

80763 - plateepitelkarsinom med begynnende stromainfiltrasjon (ikke angitt i WHO)

80513 - verrukøst karsinom

80513 - warty karsinom (iflg. WHO)

80823 - lymfoepitelialt karsinom

WHO angir squamotransisjonalt karsinom som M81203. I NORPAT er denne koden definert som urotelialt karsinom.

Subtyper adenokarsinom, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst: 

81403 - adenokarsinom (svarer til endocervicalt adenokarsinom, vanlig/usual type i WHO)

84803 - mucinøst adenokarsinom, herunder: 

  • 81443 - adenokarsinom, intestinal type
  • 84903 - signetcellekarsinom
  • WHO angir gastrisk type som M84823, og beskriver minimal deviation adeno-karsinom som mucinøst adenokarsinom, gastrisk type.  M81483 kan brukes (NORPAT)

82623 - villøst adenokarsinom (WHO angir villoglandulært karsinom som M82633)

83803 - endometrioid adenokarsinom

83103 - klarcellet karsinom

84413 - serøst cystadenokarsinom (WHO angir teksten serøst karsinom)

91103 - mesonefrisk karsinom

85743 - «glassy cell karsinom» i NORPAT. (WHO angir koden som adenokarsinom blandet med  neuroendokrint karsinom og M80153 som glassy cell karsinom)

Følgende koder for adenokarsinom i NORPAT er ikke med i WHO:

83233 - adenokarsinom av blandet type

82603 - papillært adenokarsinom

83833 - sekretorisk adenokarsinom

ANDRE EPITELIALE TUMORES, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst:

85603 - adenoskvamøst karsinom (Iflg. WHO herunder M80153 som «glassy cell karsinom»)

82003 - adenoid cystisk karsinom

80973 - adenoid basalcellekarsinom (Iflg. WHO M80983)

80203 - udifferensiert karsinom

NEUROENDOKRINE TUMORES, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst: 

Lavgradig neuroendokrin tumor:

82401 - karsinoid tumor (WHO angir M82403)

NORPAT har ikke egen entitet for atypisk karsinoid, men koden M82403 samsvarer best med nevroendokrin tumor G1, i SNOMED malign karsinoid tumor. (WHO angir M82493 som er nevroendocrin tumor G2, NET)

Høygradig neuroendokrin tumor:

80413 - småcellet karsinom (i SNOMED M80423 småcellet karsinom av "oat cell"-type)

80133 - storcellet nevroendokrint karsinom

UKLASSIFISERBAR 

Kode: Tekst:
80001 - uklassifiserbar tumor, usikker benign/malign

80003 - uklassifiserbar malign tumor

80103 - uklassifiserbart karsinom

80006 - metastase fra uklassifiserbar malign tumor

80009 - malign uklassifiserbar tumor, usikker primærtumor/metastase

ANDRE TUMORES/ LESJONER

Kodes i hht. organ/ utgangspunkt og gjeldende kodeverk. Noen tumores som kan være primære i cervix er:

Kode: Tekst:
87203 - malignt melanom

88003 - sarkom UNS

88903 - leiomyosarkom

89333 - adenosarkom

88902 - mitoserikt leiomyom, usikkert benignt/malignt

88963 - myksoid leiomyosarkom

89103 - embryonalt rabdomyosarkom

89303 - endometriestromasarkom

89333 - adenosarkom

89500 - adenofibrom

89803 - karsinosarkom

91003 - choriokarsinom

95903 - malignt lymfom

MALIGNITET IKKE PÅVIST

Kode: Tekst:

99903 - malignt tumorvev ikke påvist

99906 - metastase ikke påvist

Til toppen