Histologi  

Sist oppdatert:

Revidert februar 2024

Revidert av: Agnes Kathrine Lie og Khalid Al-Shibli

Cytologi HPV

8.4 Histologi 

WHO anbefaler at LAST-terminologi for klassifisering av dysplasier i plateepitelet i anogenitalregionen (WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs, IARC 2020 ), ettersom etiologien er felles (høyrisiko HPV). En todeling i lavgradige (LSIL) og høygradige intraepiteliale plateepitellesjoner (HSIL) anbefales. I cervix skal man imidltertid rapportere om det er CIN 2 eller CIN 3 i parentes, eks HSIL (CIN 2). Dette er viktig både av hensyn til studier med vaksineoppfølgning, og for valg av behandling/oppfølgning i de yngste aldersgrupper (kap 7.3, Nasjonalt handlingsprogram, gynekologisk kreft). 

Bruk av biomarkører anbefales av WHO, for å avgjøre om lesjonen er lavgradig eller høygradig. P16 blir anbefalt, men fram i tid kan nye molekylære biomarkører bli aktuelle.   

Histologiske prøvesvar må utformes slik at kliniker forstår svaret, gjerne ved bruk av standardisert mal slik at all nødvendig informasjon blir rapportert.  

På histologiremissen skal det rapporteres følgende: 

  • Type materiale mottatt (biopsi(er) fra overgangssonen i cervix, cervixutskrap eller cervixkon) 
  • Angi om overgangssonen mangler eller er suboptimalt fremstilt. Dersom overgangssonen mangler bruk M09009 (NORPAT) 
  • Angi om det er påvist dysplasi i plateepitel og /eller sylingerepitel Cervixkon skal kodes T83701 og oppgi om den er mottatt i flere biter. Dersom  overgangssonen eller slimhinne ikke kan vurderes bruk NORPAT kode M09009   
  • Øvre, nedre og circumferente/laterale reseksjonsrand skal vurderes, og bruk relevant NORPAT kode:  
  • M 09400 – frie reseksjonsrender 
  • M 09401 – ikke frie reseksjonsrender 
  • M 09402 – reseksjonsrender kan ikke vurderes 
  • M 09403 – usikre reseksjonsrender 
  • Bruk diagnosemal dersom det er påvist karsinom i cervixkon for å sikre at gynekologen får all informasjon de trenger for å vurdere videre oppfølgning og behandling 

Konus bør åpnes kl 12 og spennes ut på korkplate før fiksering, slik at slimhinneoverflaten og reseksjonsrender blir best mulig fremstilt.  

Meldeskjema for premaligne lidelser i cervix  og DNP-veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster . Laboratoriene forventes å gå over til NORPAT koding som oppdateres årlig av E-helse. 

Kodepraksis kan variere noe mellom patologer, laboratorier og IT-system i landet, men en standardisering tilstrebes (Norsk patologikodeverk - ehelse).    

Anbefalte topografikoder, minimum: 

Kode: 
T 83000 
Anbefalt tekst: Cervix uteri 
Kommentar: Benyttes for eksempel ved portiobiopsi, utskrap og hysterektomi i  
kombinasjon med relevant P-kode.

Kode: 
T83701 
Anbefalt tekst: Cervixkonus 
Kommentar: Siden denne koden benyttes eksklusivt for cervixkonus, er ikke P-kode nødvendig 

Kode: 
T 83700           
Anbefalt tekst: Cervixsamputasjon                          
Kommentar: Kan benyttes ved descens 

Ved hysterektomi (T82000 og P11060) bør også cervix kodesslik at  Livmorhalsprogrammet få dette preparatet inn i Kremt og registrert at kvinnen kan gå ut av screeningprogrammet.  

Noen aktuelle P-koder: 

P11410 - portiobiopsi 

P11540 - curettage 

P11040 - subtotal reseksjon 

P11060 - total reseksjon 

P11100 - amputasjon 

Noen koder mht. kvalitet: 

M09000 - For sparsomt/uegnet materiale 

M09100 - Intet materiale mottatt 

M09150 - Materialet forsvunnet under fremføring