Histologi

Revidert november 2017           Publisert 16.11.2017

Cytologi HPV

Histologi

8.4 Histologi

WHO anbefaler at LAST-terminologien brukes for plateepiteldysplasi i cervix og andre nedre urogenitale lokalisasjoner hos både kvinner og menn (The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization), ettersom etiologien er felles (høyrisiko HPV). En todeling i lavgradige og høygradige intraepiteliale plateepitellesjoner anbefales, som representerer hhv infeksjon og transformerte lesjoner, som ubehandlet har signifikant risiko for kreftutvikling.

WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs, IARC 2014 («Blåboka») beskriver de diagnostiske kriteriene for de ulike tilstandene. Det er økende fokus på at morfologisk CIN2 er en blanding av CIN1 og CIN3.  Ved CIN2 bør prøven vurderes av 2 patologer. Bruk av biomarkører anbefales av WHO for å bidra til å avgjøre om lesjonen er lavgradig eller høygradig. P16 blir anbefalt, men også andre markører er aktuelle.  

Histologiske prøvesvar må utformes slik at kliniker forstår svaret, helst ved bruk av standardisert mal og klare uttrykk. Dette gjelder både for biopsi/ utskrap og konus

Det bør i biopsier angis:

  • cervixutskrap
  • antall portiobiopsier
  • er overgangssonen representert
  • dysplasi i plateepitel
  • dysplasi i sylinderepitel
  • annet

Konus bør spennes ut før fiksering, slik at slimhinneoverflaten blir best mulig vurderbar. Koden T83701 benyttes.

Konus, mikroskopi:

Konus bør besvares i mal, som kan ta utgangspunkt i meldeskjema for CIN

Meldeskjema for premaligne lidelser i cervix  og DNP-veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster 

Svaret bør inneholde opplysninger om transformasjonssonen er med i preparatet, diagnose i hht. siste WHO, utbredelse og angi radikalitet/ reseksjonsrender. Lateral/ sirkumferent reseksjonskant er vanligvis ikke relevant, men angis dersom den ikke er fri.

SNOMED-/ NORPAT-koding

Gjeldende koding skal benyttes. NORPAT-kodeverket er utviklet av e-helsedirektoratet, sammen med kvalitetsutvalget og faggrupper i DNP, https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/norsk-patologikodeverk. Det ble 1. gang publisert i oktober 2017, og vil oppdateres årlig.  Laboratoriene forventes etter hvert å gå over til NORPAT.

Koder/ diagnoser rapporteres til Livmorhalsprogrammet s screeningdatabase. De konverteres til hovedgrupper mht. datauttrekk til statistikk, årsrapport og lignende.

Kodepraksis kan variere noe mellom patologer, laboratorier og IT-system i landet, men en standardisering tilstrebes.   

Anbefalte topografikoder, minimum:

Kode:
T 83000

Anbefalt tekst: Cervix uteri
Kommentar: Benyttes for eksempel ved biopsi, hysterektomi etc. i 
kombinasjon med relevant P-kode.
Kode:
T83701
Anbefalt tekst: Cervixkonus
Kommentar: Benyttes ved koniseringer, evt. også P11460= konisasjon

Andre topografikoder som kan benyttes:

Kode:
T 83110
          
Anbefalt tekst: Portioslimhinnen                  
Kommentar: Benyttes ved biopsier fra cervix

Kode:
T 83320
         
Anbefalt tekst: Endocervikal slimhinne        
Kommentar: Benyttes ved abratio

Kode:
T 83700
         
Anbefalt tekst: Cervixstump                         
Kommentar: Kan benyttes ved amputasjon

Ved hysterektomi bør cervix kodes, selv om det er kodet P11060 = total reseksjon. Da vil Livmorhalsprogrammet få registrert at kvinnen kan gå ut av screeninginnkalling. Det kan enten brukes separate T-koder for biopsi og abratio, eller en T-kode med ulike prosedyrekoder. 

Noen aktuelle P-koder:

P11300= biopsi, P11340= endoskopisk biopsi

P11540= curettage

P11040= subtotal reseksjon

P11060= total reseksjon

P11100= amputasjon

P11460= konisasjon 

Noen koder mht. kvalitet:

M09000          For sparsomt/uegnet materiale

M09100          Intet materiale mottatt

M09150          Materialet forsvunnet under fremføring

P00313           Materialet ikke endelig vurdert

P30700           Revidert og endret diagnose 

P30701           Regranskning internt - diagnose rett

Anbefalte hovedmorfologikoder:

Benytt hoveddiagnoser. Underdiagnose / subtype kan angis i tillegg. 

BENIGNE

Kode: Tekst, anbefalte hoved M-koder(H)

00100  normal morfologi

01000  uvesentlig morfologisk avvik

Kode: Tekst, evt. tilleggskode, undermorfologi
11600  stråleskade

26000  ektopisk vev

31050  descens

33400  cyste

38000  ulcus

40000  betennelse

45020  granulasjonsvev

49000  fibrose

54000  nekrose

58000  atrofi

71000  hypertrofi

72000 hyperplasi

72480  mikroglandulær hyperplasi

73000  metaplasi

76500  endometriose

76800  polypp

79500  decidual reaksjon

80520  plateepitel papillom

88900  leiomyom

VIRUSINDUSERTE FORANDRINGER (oppfattes som HPV-infeksjon uten dysplasi)

Kode: Tekst:

76700  kondylom, herunder 76701 flatt kondylom og 76720 kondyloma acuminata

USIKKER/MULIG DYSPLASI

Kode: Tekst:

73205  irregulær epitelial metaplasi, usikker reaktiv/neoplastisk

73225  irregulær plateepitelial metaplasi, usikker reaktiv/neoplastisk

81401  irregulært sylinderepitel, usikkert benignt/malignt

DYSPLASI, PLATEEPITEL

Kode: Tekst:

74006  lett dysplasi i plateepitel. Svarer til CIN1/ lavgradig dysplasi

74007 moderat dysplasi i plateepitel. Svarer til CIN2/høygradig dysplasi

80702  grov dysplasi/ karsinom in situ i plateepitel. Svarer til CIN3/høygradig dysplasi

DYSPLASI, SYLINDEREPITEL

Kode: Tekst:

81402  grov dysplasi i sylinderepitel /adenokarsinom in situ

82612  villøst adenom med høygradig dysplasi

DYSPLASI, USIKKER GRAD/ TYPE ( bruk bør begrenses)

Kode: Tekst:

74000  dysplasi 

80102  uklassifiserbar grov dysplasi/karsinom in situ

MALIGN EPITELIAL TUMOR, PRIMÆR I CERVIX

En rekke endringer i klassifikasjon/ entiteter ble gjort i WHO 2014. Kfr. NORPAT mht. oppdaterte koder: https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/norsk-patologikodeverk. Direkte spredning kan angis med siste siffer 4 og mikroinfiltrasjon med siste siffer 5.

De fleste cervixcancere er (evt. tilleggskode mht. subtype):

Kode: Tekst:

80703  plateepitelkarsinom

eller

81403  adenokarsinom

Subtyper plateepitelkarsinom, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst: 

80713  keratinisende plateepitelkarsinom

80723  ikke- keratinisende plateepitelkarsinom

80523  papillært plateepitelkarsinom

80733  småcellet plateepitelkarsinom (svarer til basaloid type i WHO)

80763  plateepitelkarsinom med begynnende stromainfiltrasjon (ikke angitt i WHO)

80513  verrukøst karsinom

80513 warty karsinom (iflg. WHO)

80823 lymfoepitelialt karsinom

WHO angir squamotransisjonalt karsinom som M81203. I NORPAT er denne koden definert som urotelialt karsinom.

Subtyper adenokarsinom, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst: 

81403  adenokarsinom (svarer til endocervicalt adenokarsinom, vanlig/usual type i WHO)

84803  mucinøst adenokarsinom, herunder: 

  • 81443 adenokarsinom, intestinal type
  • 84903  signetcellekarsinom
  • WHO angir gastrisk type som M84823, og beskriver minimal deviation adeno-karsinom som mucinøst adenokarsinom, gastrisk type.  M81483 kan brukes (NORPAT)

82623  villøst adenokarsinom (WHO angir villoglandulært karsinom som M82633)

83803  endometrioid adenokarsinom

83103  klarcellet karsinom

84413  serøst cystadenokarsinom (WHO angir teksten serøst karsinom)

91103 mesonefrisk karsinom

85743 «glassy cell karsinom» i NORPAT. (WHO angir koden som adenokarsinom           blandet med  neuroendokrint karsinom og M80153 som glassy cell karsinom)

Følgende koder for adenokarsinom i NORPAT er ikke med i WHO:

83233 adenokarsinom av blandet type

82603  papillært adenokarsinom

83833  sekretorisk adenokarsinom

ANDRE EPITELIALE TUMORES, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst:

85603  adenoskvamøst karsinom (Iflg. WHO herunder M80153 som «glassy cell karsinom»)

82003  adenoid cystisk karsinom

80973 adenoid basalcellekarsinom (Iflg. WHO M80983)

80203  udifferensiert karsinom

NEUROENDOKRINE TUMORES, angitt i NORPAT med tilsvarende WHO-type:

Kode: Tekst: 

Lavgradig neuroendokrin tumor:

82401 karsinoid tumor (WHO angir M82403)

NORPAT har ikke egen entitet for atypisk karsinoid, men koden M82403 samsvarer best med nevroendokrin tumor G1, i SNOMED malign karsinoid tumor. (WHO angir M82493)

Høygradig neuroendokrin tumor:

80413  småcellet karsinom (i SNOMED M80423 småcellet karsinom av "oat cell"-type)

80133 storcellet nevroendokrint karsinom

UKLASSIFISERBAR 

Kode: Tekst:
80001  uklassifiserbar tumor, usikker benign/malign

80003  uklassifiserbar malign tumor

80103  uklassifiserbart karsinom

80006  metastase fra uklassifiserbar malign tumor

80009  malign uklassifiserbar tumor, usikker primærtumor/metastase

ANDRE TUMORES/ LESJONER

Kodes i hht. organ/ utgangspunkt og gjeldende kodeverk. Noen tumores som kan være primære i cervix er:

Kode: Tekst:
87203  malignt melanom

88003  sarkom UNS

88903  leiomyosarkom

89333  adenosarkom

88902  mitoserikt leiomyom, usikkert benignt/malignt

88963  myksoid leiomyosarkom

89103  embryonalt rabdomyosarkom

89303  endometriestromasarkom

89333  adenosarkom

89500  adenofibrom

89803  karsinosarkom

91003  choriokarsinom

95903  malignt lymfom

MALIGNITET IKKE PÅVIST

Kode: Tekst:

99903  malignt tumorvev ikke påvist

99906  metastase ikke påvist

 

Til toppen