10. Monitorering og kvalitetssikring

Screening for livmorhalskreft er en balanse mellom fordeler og ulemper både for individ og samfunn. For at Livmorhalsprogrammet skal være trygt, er det nødvendig med kontinuerlig monitorering og kvalitetssikring av alle ledd i screeningprosessen, samt å gjøre korrigerende tiltak for kvalitetsforbedring ved behov. Dette sikrer at programmet får den tilsiktede virkningen på kreftforekomst og dødelighet med minst mulig risiko for deltakerne.  

Det må skilles mellom den kontinuerlige monitoreringen og kvalitetssikringen og konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter.  

Kontinuerlig monitorering og kvalitetssikring av Livmorhalsprogrammet inngår som ledd i Kreftregisteret sine oppgaver forbundet med Livmorhalsprogrammet. Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger til dette formålet er EUs personvernforordning artikkel 6(1)(e) (nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse) og artikkel 9(2)(i) (nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, f.eks. for å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for helsetjenester), jf. også personopplysningsloven § 9(3). Behandling av opplysninger til kvalitetssikringsformål er innenfor formålet beskrevet i Kreftregisterforskriften § 1-3 annet ledd, og følger implisitt av forskriften. Jf. også uttalelse fra Helsedirektoratet av 15.4. 2014 (ref. 13/10867-3) vedrørende hjemmel i Kreftregisterforskriften for å behandle opplysninger i screeningprogrammene til administrasjonsformål.  

Ved kvalitetsforbedringsprosjekt, definert som planlagte studier som har som mål å vurdere effekten av nye tiltak for å bedre kvalitet og sikkerhet i Livmorhalsprogrammet, må det utarbeides konkrete prosjektbeskrivelser, og gjøres selvstendige vurderinger av det rettslige grunnlaget for databehandlingen, herunder nødvendigheten av å søke dispensasjon fra taushetsplikten etter Helseregisterloven § 19e. I tillegg må det gjøres en vurdering av behov for gjennomføring av personvernkonsekvensanalyse (DPIA). Kvalitetssikringsprosjekter skal meldes til PVO i henhold til interne melderutiner som gjelder ved OUS.  

Det er en glidende overgang mellom løpende kvalitetssikring og kvalitetsforbedringsprosjekter, og det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle i lys av formålet og de faktiske omstendighetene. For eksempel kan diagnosekoder endres over tid, og kan påvirke utfallet av vurderingen. Tilsvarende kan endringer i regelverket og virksomhetenes meldeplikt til Kreftregisteret ha betydning for hvilke opplysninger som kan behandles med hjemmel i Kreftregisterforskriften.   

 

Dette kapitelet inneholder nærmere redegjørelse for  den løpende kvalitetssikringen og monitoreringen som skal gjennomføres innenfor rammene av Kreftregisterforskriften. I det følgende vil det derfor avgrenses mot konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter. 

 

Hva innebærer monitorering og løpende kvalitetssikring?  

Kreftregisterets oppgave forbundet med monitorering og løpende kvalitetssikring innebærer å: 

  • foreslå, definere og videreutvikle kvalitetsindikatorer som monitorenes, og hvordan det gjøres (f.eks. segmentering og grenseverdier) 
  • utvikle og vedlikeholde tekniske løsninger for sammenstilling, fremstilling, visualisering og tilgjengeliggjøring av data, og ivareta informasjonssikkerheten forbundet med dette 
  • oppdage og undersøke variasjoner og avvik fra gjennomsnitt eller overskridelse av grenseverdier, herunder definere statistiske metoder og gå dypere inn i tallmaterien ved behov 
  • foreslå tiltak ved avvik eller store variasjoner, både innenfor eget ansvarsområde og innenfor helseforetakenes ansvarsområder 

Aggregerte data basert på indikatorer fra screeningvirksomheten gjøres tilgjengelig for helseforetakene og andre interessenter i for eksempel den offentlige årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet, nordisk rapport, lab-rapport og gynekologi-rapport, samt som artikler i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Helseregisterloven § 19 a gir hjemmel for at relevant statistikk fra Livmorhalsprogrammet basert på helseopplysninger i Kreftregisteret offentliggjøres løpende, og evt. Sammenstilles med andre helseregistre. Relevant statistikk fra Livmorhalsprogrammet skal også tilgjengeliggjøres på forespørsel. Utarbeidet statistikk skal være anonym.  

Kvalitetsindikatorer i Livmorhalsprogrammet  

En kvalitetsindikator er en målbar variabel som kan brukes for å beskrive Livmorhalsprogrammets kvalitet og som kan monitoreres kontinuerlig og over tid. En kvalitetsindikator skal ha betydning og være pålitelig, og selve monitoreringen skal være gjennomførbar. Kvalitetsindikatorer brukes for å beskrive struktur, prosess og resultat, og er etablert for å vurdere ytelsen på screeningprogrammet, til å overvåke screeningprosessen, og for å justere avvik på et tidlig stadium. Kvalitetsindikatorene bygger på erfaringer fra egen virksomhet, og på anbefalinger fra International Agency for Research on Cancer (IARC).  

Livmorhalsprogrammet har delt opp kvalitetsindikatorene i fire hovedgrupper (tabell 1); (1) Brevutsendelse, reservasjoner, oppmøte og dekningsgrad, (2) Diagnostikk og behandling, (3) Screeningtestens effektivitet/validitet og (4) Resultater per laboratorium. En mer detaljert beskrivelse av kvalitetsindikatorene og tilhørende hjelpevariabler er beskrevet nærmere i tabell 2 til 14. Kvalitetsindikatorene rapporteres blant annet i Livmorhalsprogrammet sin årsrapport. Kvalitetsindikatorer benyttes også til den løpende monitoreringen og kvalitetssikringen av Livmorhalsprogrammet, for eksempel monitorering av den nasjonale oppfølgingsalgoritmen og langtidsoppfølging av pasientgrupper etter behandling av forstadier for å utvikle kvaliteten på helsehjelpen og forebyggende tiltak, jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3 (1) nr.2. I tillegg beregnes interne indikatorer som benyttes til kvalitetssikring og monitorering av den interne driften av Livmorhalsprogrammet som beskrives kort under punkt «Interne indikatorer og monitorering av datakvalitet» og tabell 15.   

Tabell 1: Kvalitetsindikatorer benyttet til monitorering av Livmorhalsprogrammet 

Kvalitetsindikatorer 

Mål  

Brevutsendelse, reservasjoner, oppmøte og dekningsgrad 

 

Antall livmorhalsprøver 

<500 000  

Antall utsendte brev 

Monitoreres 

Oppmøte etter første og andre påminnelsesbrev 

>70% for første påminnelse, >50% for andre påminnelse 

Reservasjoner 

Monitoreres 

Dekningsgrad 

>80% 

Oppmøte til ny livmorhalsprøve etter uegnet resultat 

>90% innen 6 måneder 

Oppmøte til oppfølgingsprøve etter lavrisiko forandringer på livmorhalsprøven 

>95% innen 6 måneder etter anbefalt tid for oppfølgingsprøve 

Oppmøte til oppfølgingsprøve etter høyrisiko forandringer på livmorhalsprøven 

>95% innen 6 måneder 

Diagnostikk og behandling 

 

Anbefaling etter resultat på screeningprøven 

Monitoreres 

Resultat på screening- og oppfølgingsprøver 

Monitoreres 

 

Mest alvorlige morfologi på histologi 

Monitoreres 

Deltagere diagnostisert med CIN2+ av antall screenede 

Monitoreres 

Behandlinger 

Monitoreres 

Screeningtestens effektivitet/validitet 

 

Samsvar mellom diagnose ved screeningprøve og høyeste histologiske diagnose innen 12 måneder 

Monitoreres 

Samsvar mellom oppfølgingsprøve og høyeste histologiske diagnose innen 12 måneder 

Monitoreres 

Svar på tidligere livmorhalsprøver hos pasienter med livmorhalskreft 

Monitoreres 

Resultat per laboratorium 

 

Cytologi-resultat per laboratorium 

  • Andel uegnede cytologiske prøver per laboratorium 

Monitoreres 

<2% 

HPV-resultat per laboratorium 

  • Interlab-evaluering hvert andre år 

Monitoreres 

Histologi-resultat per laboratorium 

Monitoreres 

 

Kvalitetsindikatorgruppe 1: Brevutsendelse, reservasjoner, oppmøte og dekningsgrad 

Antall utsendte brev 

Livmorhalsprogrammet sender ut mange ulike brev som for eksempel påminnelsesbrev, cytologikontrollbrev, 25-årsbrev, uegnede-kontrollbrev og manglende histologisk oppfølging nærmere beskrevet i kapitel 1.  

Tabell 2: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med utsendelser av brev fra Livmorhalsprogrammet 

Kvalitetsindikatorer 

Beskrivelse 

Mål 

Digital postkasse 

Andel brev som sendes med sikker digital post 

Monitoreres 

Papirutsendelse 

Andel brev som sendes på papir 

Monitoreres 

Påminnelsestakt 

Andel som får tilsendt påminnelsesbrev per måned/år 

Monitoreres 

Mislykket levering 

Andel påminnelsesbrev som ikke kan leveres til mottaker 

Monitoreres 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cervix) , Kontakt- og reservasjonsregisteret v/Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) 

 

Kommentar 

Vanlige aldersgrupper er 25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Digital postkasse   

Teller: Antall som mottar brev via sikker digitalpost – antall med mislykket levering  

Nevner: Antall som er forsøkt invitert (både digitalt og brev via ordinær post) 

 

Papirutsendelser   

Teller: Antall som mottar brev via ordinær post  

Nevner: Antall som er forsøkt invitert (både digitalt og brev via ordinær post) 

 

Mislykket levering   

Teller: Antall påminnelsesbrev i retur med ukjent adresse eller mislykket digital utsending  

Nevner: Antall som er forsøkt invitert (både digitalt og brev via ordinær post) 

 

 

Reservasjon  

I Livmorhalsprogrammet har de som tilbys screening, anledning til å velge bort fremtidige påminnelser og påminnelser ved å be om såkalt påminnelsesstopp. Deltagere i screeningprogrammet har også anledning til å be om reservasjon mot permanent lagring av personopplysninger knyttet til negative funn i Kreftregisteret (medfører også påminnelsesstopp). Den tredje reservasjonsmuligheten er å reservere seg mot at screeninghistorikken deles med laboratorier som ledd i «Prøvehistorikk i Livmorhalsscreening» (PLS). Prøvehistorikken gjøres tilgjengelig til laboratoriene gjennom manuelt oppslag i Kreftregisterets elektroniske meldingstjeneste (KREMT) eller ved automatisk oppslag integrert i laboratoriejournalsystemene.  Andelen som reserverer seg monitoreres. 

Tabell 3: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med mottatte reservasjoner i Livmorhalsprogrammet 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Reservasjon mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved negative funn 

Andel inviterte som har motsatt seg at (personopplysninger i Kreftregisteret knyttet til negative funn lagres permanent. Opplysningene kan oppbevares i en kvalitetssikringsperiode på inntil seks måneder etter innsamlingen, og skal deretter slettes.  

Monitoreres 

Ønsker ikke påminnelser(påminnelsesstopp) 

Andel registrerte som ikke ønsker påminnelser. 

Monitoreres 

Ønsker ikke lagring i Prøvehistorikk i Livmorhalsscreening (PLS) 

Andel registrerte som ikke ønsker at prøvesvarhistorikk for livmorhalsprøver lagres i PLS og dermed er tilgjengelig for laboratoriepersonell.  

Monitoreres 

Datakilde 

Fødselsnummer, reservasjonsstatus og reservasjonsdato registreres i et eget reservasjonsregister for å  “filtrere ut” personer som har reservert seg, for å forhindre at disse får påminnelser eller annen informasjon som gjelder screeningprogrammet. 

 

Kommentar 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Reservasjon mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn  

Teller: Antall reservasjoner  

Nevner: Antall registrerte  

 

Ønsker ikke påminnelser(påminnelsesstopp) 

Teller: Antall nye ønsker om å ikke få påminnelser 

Nevner: Antall registrerte 

 

Ønsker ikke lagring av prøvehistorikk i PLS 

Teller: Antall som ikke ønsker prøvehistorikk lagret i PLS 

Nevner: Antall registrerte 

 

 

Oppmøte etter påminnelse 

Livmorhalsprogrammet sender første påminnelse to måneder før det er tid for ny livmorhalsprøve. Antall første påminnelser som er sendt ut, og andelen registrerte som har tatt prøve fra livmorhalsen (HPV-test, cytologi eller histologi) innen ulike tidsintervall (for eksempel 6 og 12 mnd.) fra utsendelse av første påminnelse, monitoreres. Oppmøte for ulike aldersgrupper monitoreres i tillegg. Dersom Livmorhalsprogrammet ikke registrerer en livmorhalsprøve innen ett år etter utsendelse av første påminnelse, sendes andre påminnelse. Livmorhalsprogrammet har også mulighet for å sende ut tredje og fjerde påminnelse ved behov.  

 

Tabell 4: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med oppmøte etter påminnelser  

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Oppmøte etter 1.påminnelse 

Andel som tar en livmorhalsprøve etter å ha fått tilsendt 1.påminnelse 

>70% 

Oppmøte etter 2.påminnelse 

 

Andel som tar en livmorhalsprøve etter å ha fått tilsendt 2.påminnelse 

>50% 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabaser (Cervix, cytologi-registeret, HPV-registeret, histologi-registeret) 

 

Kommentar 

Vanlige aldersgrupper er 25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Oppmøte etter 1.påminnelse 

Teller: Antall med registrert prøve fra livmorhalsen hhv. 6 og 12 måneder etter brevutsendelse 

Nevner: Antall som har fått tilsendt 1.påminnelse  

 

Oppmøte etter 2.påminnelse 

Teller: Antall med registrert prøve fra livmorhalsen hhv. 6 og 12 måneder etter brevutsendelse  

Nevner: Antall som har fått tilsendt 2.påminnelse  

 

 

Oppmøte etter uegnet/unormale livmorhalsprøver 

Screeningdeltagere med uegnet prøveresultat på screeningprøven, anbefales ny prøve innen 1-3 måneder. Antallet med uegnet prøvesvar og andelen som har tatt prøve fra livmorhalsen (HPV-test, cytologi eller histologi) innen ulike tidsintervaller (for eksempel. 6, 12 og 24 mnd.) fra uegnet prøve, monitoreres. Oppmøte for ulike aldersgrupper monitoreres i tillegg. 

Tabell 5: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med oppmøte etter uegnet livmorhalsprøve 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Oppmøte etter uegnet prøve 

Andelen som tar en ny livmorhalsprøve etter uegnet prøve 

>90% innen 6 måneder 

Datakilde 

Cytologi-registeret, HPV-registeret, histologi-registeret 

 

Kommentar 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Oppmøte etter uegnet livmorhalsprøve 3, 6 og 24 måneder etter prøvedato: 

Teller: Antall med registrert ny prøve etter uegnet prøve fra livmorhalsen   

Nevner: Antall med registrert uegnet prøve fra livmorhalsen   

 

Oppmøte etter anbefalt oppfølgingsprøve 

Screeningdeltagere med lavrisiko og høyrisikoforandringer anbefales oppfølging i henhold til gjeldende algoritme for Livmorhalsprogrammet. Antall deltagere med lavrisiko og høyrisikoforandringer og andelen som har en registrert prøve fra livmorhalsen (HPV-test, cytologi eller histologi) innen ulike tidsintervall (for eksempel 6, 12 og 24 mnd.) fra uegnet prøve, rapporteres. Oppmøte for ulike aldersgrupper monitoreres i tillegg. 

Tabell 6: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med oppmøte etter lavrisiko og høyrisikoforandringer i livmorhalsprøven 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Oppmøte etter lavrisiko forandringer 

Andelen som tar en ny livmorhalsprøve etter lavrisiko forandringer påvist i livmorhalsprøve etter gjeldende algoritme for Livmorhalsprogrammet 

>95% innen 6 måneder etter anbefalt tid for oppfølgingsprøve 

Oppmøte etter høyrisiko forandringer 

Andelen som tar en ny livmorhalsprøve etter høyrisiko forandringer påvist i livmorhalsprøve etter gjeldende algoritme for Livmorhalsprogrammet, ev årsak til at brev ikke er tatt.  

>95% innen 6 måneder 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cytologi-registeret, HPV-registeret, Histologi-registeret) 

 

Kommentar 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Oppmøte etter lavrisiko forandringer påvist i livmorhalsprøve: 

Teller: Antall med lavrisiko forandringer påvist i livmorhalsprøve  

Nevner: Antall med registrert prøve fra livmorhalsen  

  

Oppmøte etter høyrisiko forandringer påvist i livmorhalsprøve: 

Teller: Antall med høyrisiko forandringer påvist i livmorhalsprøve  

Nevner: Antall med registrert prøve fra livmorhalsen   

 

 

 

Dekningsgrad 

Dekningsgraden beregnes ved at antall screeningdeltagere med en eller flere registrerte livmorhalsprøver innen angitt tidsperiode, deles på den totale andelen kvinner i befolkningen i screeningalder i den samme tidsperioden. Kvinner med gynekologisk kreft, og kvinner som har reservert seg mot å motta påminnelser (de fleste av disse har fjernet livmorhalsen), ekskluderes fra målgruppen for screening.  

Tabell 7: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med dekningsgraden 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Dekningsgrad 

Andelen som tar en ny livmorhalsprøve innenfor angitte tidsperiode 

>80% 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cytologi-registeret, HPV-registeret, Histologi-registeret) 

 

Kommentar 

Dekningsgrad kan beregnes for ulike tidsperioder. Vanlige tidsperioder er 3.5, 5, 5.5 og 10 år 

 

Vanlige aldersgrupper er 25-33, 34-69, og 5, 10 og 15 års aldergrupper 

 

Dekningsgrad: 

Teller: Antall med livmorhalsprøve 

Nevner: Antall som i følge retningslinjene burde tatt en prøve i tidsperioden 

  

 

 

Kvalitetsindikatorgruppe 2: Diagnostikk og behandling 

Monitorering av resultat på screeningprøver 

Avhengig av resultatet på HPV-testen og/eller alvorlighetsgraden til morfologien på cytologien, gir gjeldende algoritme for Livmorhalsprogrammet (kap. 9) anbefaling om hvordan deltakerne med unormale prøver skal følges opp.  

Tabell 8: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med resultat på screeningprøven 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Fordeling av prøveresultat 

Resultat på cytologi og HPV-test 

Monitoreres 

Andel med uegnet screeningresultat 

Andel med uegnet cytologi test 

Andel med uegnet HPV-test 

Cytologi <2% 

HPV-test <0,5% 

Svartid 

Tid fra prøvetakingsdato til besvart dato 

95% av prøvene besvart innen 3 uker 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cytologi-registeret, HPV-registeret) 

 

Kommentar 

Valgt cytologisk diagnosegruppe eller HPV resultat som beskrevet i kap ?? 

 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Resultat på cytologi: 

Teller: Valgt cytologisk diagnosegruppe 

Nevner: Antall k med cytologisk prøvesvar 

Resultat på HPV-test:  

Teller: Valgt HPV resultat 

Nevner: Antall med HPV resultat 

Svartid: Besvart dato - prøvetakingsdato 

 

 

Monitorering av resultat fra oppfølgingsprøver 

Deltagere med lavrisiko forandringer som definert av gjeldende algoritme for Livmorhalsprogrammet, følges opp med ny livmorhalsprøve etter angitt periode.  

Tabell 9: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med resultat på oppfølgingsprøven 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Fordeling av prøveresultat 

Resultat på cytologi og HPV-test 

Monitoreres 

Andel med uegnet screeningresultat 

Andel med uegnet cytologi test 

Andel med uegnet HPV-test 

Cytologi <2% 

HPV-test <0,5% 

Svartid 

Tid fra prøvetakingsdato til besvart dato 

95% av prøvene besvart innen 3 uker 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cytologi-registeret, HPV-registeret) 

 

Kommentar 

Valgt cytologisk diagnosegruppe eller HPV resultat som beskrevet i kap ?? 

 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Resultat på cytologi: 

Teller: Valgt cytologisk diagnosegruppe 

Nevner: Antall med cytologisk prøvesvar 

 

Resultat på HPV-test:  

Teller: Valgt HPV resultat 

Nevner: Antall med HPV resultat 

 

Svartid: Besvart dato - prøvetakingsdato 

 

 

 

Monitorering av resultat fra histologiprøver 

Deltagere hvor resultatene fra screening- eller oppfølgingsprøven indikerer høyrisiko for alvorlige celleforandringer, henvises til gynekolog for videre oppfølging med kolposkopi og biopsi.  

Tabell 10: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med histologi-resultat på biopsier eller konisat 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Fordeling av prøveresultat 

Resultat på histologi 

Monitoreres 

Svartid 

Tid fra prøvetakingsdato til besvart dato 

Monitoreres 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Histologi-registeret) 

 

Kommentar 

Valgt histologisk diagnosegruppe som beskrevet i kap ?? 

 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Resultat på histologi: 

Teller: Valgt histologisk diagnosegruppe 

Nevner: Antall med cytologisk prøvesvar 

 

 

 

 

Monitorering av resultat fra kolposkopivirksomhet 

Ved henvisning til gynekolog, gjør gynekologen en kolposkopisk undesøkelse av livmorhalsen. Vanligvis tas det samtidig også biopsi fra livmorhalsen.  

Tabell 11: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med kolposkopi-virksomhet 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Utfylling av CIN skjema 

Andel av CIN-skjema som blir utfylt på de som behandles.  

 

100% 

Registrert TZ 

Dokumentert cervikal kolposkopi transformasjonssone zone (TZ) type (1,2 or 3) i CIN skjema 

100% 

Utført kolposkopi 

% som blir behandlet for cervixdysplasi, har kolposkopi ved behandling og er registrert i CIN-skjema 

100% 

CIN2+ i kon 

% av de som har blitt behandlet med konisering har CIN2+ i biopsi eller i koniseringspreparat 

85% 

Frie render 

% med frie render av de som koniseres 

80% 

Kurs 

Antall av de som utreder og behandler har minst basis kolposkopi kurs (bør registreres på gynekologisk avdeling) 

100% 

Kolposkopier på lavgradige forandringer 

Nummer av kolposkopier som utføres på lavgradige celleforandringer per kolposkopist per år (rapporteres fra gynekologisk avdeling) 

>50 

Kolposkopier på høygradige forandringer 

Nummer av kolposkopier som utføres på høygradige celleforandringer per kolposkopist per år (bør registreres på gynekologisk avdeling) 

>50 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (CIN skjema, Histologi- registeret) Norsk pasientregister (NPR) 

 

Kommentar 

Mål er utarbeidet ut fra European Colposcopy Federations kvalitetsindikatorer https://efcolposcopy.eu/performance-standards/. Mål er satt for 2022 og fremover i tid. 

 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Utfylling av CIN skjema: 

Teller: Antall som har CIN skjema 

Nevner: Antall med kon registrert i histologiregister, i NPR eller i CIN skjema 

 

CIN2+ i kon 

Teller: Antall som har CIN2+ i biopsi før konisering eller i koniseringspreparat 

 

Nevner: Antall med kon registrert i histologi register, i NPR eller i CIN skjema 

 

 

 

 

Monitorering av konisering 

Ved høygradige celleforandringer utføres en konisering for å fjerne deler av livmorhalsen.  

Tabell 12: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med konisering 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Antall/antall screenede 

Antall koniserte, beregnes ved å sammenstille data fra histologi og CIN registrene med Insidens-databasen (fra 2021 NPR). 

Monitoreres 

Histologisvar i biopsi før konisering 

Fra Histologiregisteret 

Monitoreres 

Histologisvar i konisatet 

Av sammenstillingen over 

Monitoreres 

Frie restriksjonskanter 

Fra CIN skjema 

>70% frie 

Datakilde 

Histologi og CIN registrene og Insidens-databasen (fra 2021 NPR 

 

Kommentar 

Antall koniserte beregnes ved å sammenstille Prøver med topografi 83701 i histologiregisteret, Kirurgi kode 20 i Insidensdatabasen (fra oktober 2021, fra NPR) og registering av konisering i CIN registeret. 

 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Prosent frie reseksjonskanter beregnes fra registrering av frie reseksjonskanter i CIN registeret 

Teller er antall koniseringer i CIN registeret 

 

 

Kvalitetsindikatorgruppe 3: Testvaliditet – samsvar mellom prøvesvar 

 

Samsvar mellom cytologi/HPV resultat og histologi-resultat 

Samsvar mellom resultat på cytologi og HPV-test og histologiresultat indikerer validiteten til screeningtesten.   

Tabell 13: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med samsvar mellom cytologi/HPV resultat og histologi-resultat 

Kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Samsvar mellom diagnose ved screeningprøve og høyeste histologiske diagnose innen 12 måneder 

Samsvar mellom diagnose ved screeningprøve og høyeste histologiske diagnose innen 12 måneder 

Monitoreres 

Samsvar mellom oppfølgingsprøve og høyeste histologiske diagnose innen 12 måneder 

Samsvar mellom diagnose ved screeningprøve, oppfølgingsprøve og høyeste histologiske diagnose innen 12 måneder etter oppfølgingsprøven 

Monitoreres 

Svar på tidligere livmorhalsprøver hos pasienter med livmorhalskreft 

Antall og andel med livmorhalsprøve i valgte tidsperiode før kreftdiagnose. 

Antall og andel med normal livmorhalsprøve i valgte tidsperiode før kreftdiagnose. 

Monitoreres 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cytologi-registeret, HPV-registeret, Histologi-registeret) 

 

Kommentar 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Samsvar mellom diagnosene:  

Resultat fra screeningprøven og/eller oppfølgingsprøven (cytologi og HPV resultat) tabuleres mot histologi resultat.  

 

Svar på tidligere livmorhalsprøver hos pasienter med livmorhalskreft:  

Teller: Antall med livmorhalsprøve i valgte tidsperiode for livmorhalskreftdiagnose 

Nevner: Antall med livmorhalskreftdiagnose 

 

Teller: Antall med normal livmorhalsprøve i valgte tidsperiode for livmorhalskreftdiagnose 

Nevner: Antall med livmorhalskreftdiagnose 

 

 

  

Kvalitetsindikatorgruppe 4: Resultat per laboratorium 

Monitorering av cytologi, HPV og histologi resultat per laboratorium 

For å sammenlikne og monitorere resultatene fra de ulike laboratoriene, genereres resultat separat for hvert enkelt laboratorium.  

Tabell 14: Oversikt over kvalitetsindikatorer som monitoreres i forbindelse med evaluering av individuelle laboratorier 

kvalitetsindikator 

Beskrivelse 

Mål 

Fordeling av prøveresultat 

Resultat på cytologi, HPV-test og histologi  

Monitoreres 

Andel med uegnet screeningresultat 

Andel med uegnet cytologi test 

Andel med uegnet HPV-test 

Cytologi <2% 

HPV-test <0,5% 

Svartid 

Tid fra prøvetakingsdato til besvart dato 

95% av prøvene besvart innen 3 uker 

Datakilde 

Kreftregisterets screeningdatabase (Cytologi-registeret, HPV-registeret, Histologi-registeret) 

 

Kommentar 

Valgt cytologisk diagnosegruppe, HPV resultat eller histologisk diagnosegruppe som beskrevet i kap ?? 

 

Resultatene genereres separat for hvert laboratorium.  

 

Dataene stratifiserer på ulike aldersgrupper, vanligvis  

25-33, 34-69, og 2, 5, 10 og 15 års aldergrupper. 

 

Resultat på cytologi: 

Teller: Valgt cytologisk diagnosegruppe 

Nevner: Antall med cytologisk prøvesvar på aktuelle laboratorium 

 

Resultat på HPV-test:  

Teller: Valgt HPV resultat 

Nevner: Antall med HPV resultat på aktuelle laboratorium 

 

Resultat på histologi: 

Teller: Valgt histologisk diagnosegruppe 

Nevner: Antall med histologisk prøvesvar på aktuelle laboratorium 

 

Svartid: Besvart dato - prøvetakingsdato 

 

 

 

 

Interne kvalitetsindikatorer og monitorering av datakvalitet  

For å få et bilde av den daglige driften og aktiviteter ved Livmorhalsprogrammet monitoreres, i tillegg til kvalitetsindikatorene, en del interne indikatorer listet i tabell 15.  

For å gjøre det mulig å monitorere kvaliteten ved screeningvirksomheten, er det nødvendig å kunne stole på at de data som meldes til Kreftregisteret fra meldepliktige virksomheter, er korrekte og komplette, og at det rapporteres data om alle screeningundersøkelser. Det skal ikke rapporteres andre data til Livmorhalsprogrammet enn data som er relatert til livmorhalsscreening, og det som følger av den lovpålagte meldeplikten. Livmorhalsprogrammet foretar løpende kvalitetskontroll av opplysninger som registreres i Kreftregisteret, og varsler innmeldende virksomhet dersom det oppdages feil, eller opplysningene i meldingen er mangelfulle. Opplysningene som meldes inn om deltagere i Livmorhalsprogrammet, kan sammenstilles med opplysninger om personer med kreft/forstadier, som er registrert i Kreftregisterets insidensdatabase til bruk i monitorering og kvalitetssikring av Livmorhalsprogrammet. Screeningprogrammet sørger også for vedlikehold av databasen til programmet for å sikre at kravene til informasjonssikkerhet som følger av lovgivningen, til enhver tid er tilfredsstilt. Monitorering av interne indikatorer spesifiseres ikke nærmere i dette dokumentet. 

Tabell 15: Oversikt over indikatorer som monitorerer den daglige driften og aktiviteter ved Livmorhalsprogrammet 

Kommunikasjon 

Nyhetsartikler 

Innlegg sosiale medier 

Vitenskapelige artikler 

Foredrag 

Monitoreres 

Reservasjoner 

Monitoreres 

Henvendelser til Livmorhalsprogrammet 

Telefon 

E-post 

Brev 

Monitoreres 

Monitorering av datakvalitet 

Monitoreres