Kvalitetsmanual


Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå. 

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet har i sitt mandat i oppgave å oppdatere kvalitetsmanualen hvert femte år.

Tidligere versjoner finnes her

Nytt:

Oppdatering av kapittel 1.8 og 1.9

Publisert: 01.09.2021

Endring kap. 1.8 "Manglende histologisk oppfølging":

«Dersom ikke nye prøver registreres, kontaktes laboratoriet som har undersøkt prøven, og/eller eventuelt behandlende/pasientansvalig lege. Dersom det fortsatt ikke er registrert en oppfølgingsprøve 13 måneder etter at livmorhalsprøven ble tatt, henvender Livmorhalsprogrammet seg direkte til kvinnen, og påpeker viktigheten av å få tatt en ny prøve.»

Tillegg kap. 1.9:

"I tillegg skal Livmorhalsprogrammet varsle behandlingsansvarlig/pasientansvarlig lege ved mistanke om manglende histologisk oppfølging etter alvorlig cytologisk diagnose"

Oppdatering av kapittel 8.3

Publisert: 01.09.2021

Definisjonen av M 69100 (ASC-US) oppdateres fra "irregulære plateepitelceller" til "atypiske plateepitelceller"

8.3 NORPAT koder

Diagnosekategorier ved funn av unormale celler:

M 69100 (ASC–US)

Definisjon: Atypiske plateepitelceller med forandringer av usikker betydning (”atypical squamous cells of undetermined significance”), forandringer som indikerer LSIL.

 

Oppdatering av kapittel 6.5 og 6.7

Publisert 26.03.2021

Kapitler

(klikk på tittel for å gå direkte til kapitlet)

  1. Livmorhalsprogrammet - organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting
  2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus (HPV); årsak, forekomst, dødelighet, etologi, tester og vaksine
  3. Veiledning for prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
  4. Informasjonsmateriell
  5. Laboratorieprosedyrer
  6. Diagnostiske prosedyrer
  7. Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører i Livmorhalsprogrammet
  8. Klassifikasjon
  9. Nasjonale retningslinjer, oppfølgingsalgoritmer