Mandat

Mandat for faglig Rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Rådgivningsgruppen ble opprettet i 2001 etter forslag i «evalueringsrapporten for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, 1992-1998». Denne ble lagt ned høsten 2022.

Helsedirektoratet etablerer høsten 2022 en felles styringsgruppe for de nasjonale kreftscreeningprogrammene. Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet som også vil ha sekretariatsfunksjonen, og vil øvrig bestå av en representant fra ledelsen i hvert RHF, direktøren for Kreftregisteret, en fastlege-representant og en representant fra Kreftforeningen.

Rådgivningsgrupper

Helsedirektoratet etablerte høsten 2022 også en faglig rådgivningsgruppe for hvert nasjonale kreft-screeningprogram. I første omgang etableres det rådgivningsgrupper for Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet. Det etableres en rådgivingsgruppe for Tarmscreeningprogrammet når implementeringsfasen er over og programmet er blitt nasjonalt utrullet i hele landet.

Sammensetning av rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet

Rådgivningsgruppen skal bestå av representanter fra alle RHF og all aktuelle fagområder.

Rådgivningsgruppe Livmorhalsprogrammet
Representant fra Nasjonalt referanselaboratorium for HPV
Fastlege (spesialist i allmennmedisin)
Representant fra Kreftregisteret
Representant fra Kreftforeningen
(Representant fra Gynkreft-foreningen)
Representant fra Helsedirektoratet (observatør)
Epidemiolog
Kolposkopist
Molekylær patolog/biolog
Virolog med kompetanse innen HPV
Gyn. onkolog (2)
Gynekolog
Patolog (2)
Mikrobiolog
Bioingeniør (2)

Roller og ansvar

Rådgivningsgruppen skal gi råd til styringsgruppen og til aktørene som drifter og gjennomfører Livmorhalsprogrammet. Rådgivingsgruppen skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt. Rådgivingsgruppen må ikke nødvendigvis komme med samlede/felles råd.
Rådgivingsgruppens mandat og sammensetning besluttes av Helsedirektoratet. Eventuell senere endring av mandat og sammensetning drøftes i styringsgruppen.

Ved behov kan sammensetning av rådgivingsgruppen justeres.

Arbeidsform og sekretariat

Kreftregisteret har sekretariat for rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet.
Sekretariatet sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Medlemmene skal delta på møtene og forberede seg ved å lese sakspapirer. Medlemmer skal vurdere behov for avklaring av saker med de respektive RHF-ene før møter,
og sørge for å holde seg orientert om status for aktuelle saker knyttet til screeningprogrammene i egen region.

Kostnader

Arbeidsgiver skal gi medlemmer i rådgivningsgruppen fri med lønn for deltakelse i møter, eventuelle møteforberedelse og annet arbeid knyttet til styringsgruppen. Arbeidsgiver skal videre dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til opphold. Fastlege/allmennlege i gruppen får kompensasjon og reiseutgifter dekket av Helsedirektoratet i henhold til gjeldende interne retningslinjer i direktoratet for deltakelse av selvstendig næringsdrivende i grupper. Helsedirektoratet dekker utgifter til ev. bevertning i møtene etter faktura fra Kreftregisteret.

Møter

Møtene avholdes enten i Kreftregisteret sine lokaler eller i Helsedirektoratet. Det kan legges opp til digital deltakelse, men etterstrebes at alle deltar fysisk i minst to møter i året.

Oppnevningstid

Rådgivningsgruppens medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, med mulighet for forlengelse i to nye perioder.

Lenke til Helsedirektoratets hjemmesider, hvor mandatet også er beskrevet