Mandat

Mandat for faglig Rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet.

Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet er en tverrfaglig gruppe som skal gi faglige råd til programmets ledelse ved Kreftregisteret. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Livmorhalsprogrammet, gi råd, innspill og vurderinger knyttet til ulike aspekter.

Revidert 26.4.2019

Bakgrunn

Rådgivningsgruppen ble opprettet i 2001 etter forslag i «evalueringsrapporten for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, 1992-1998». 

Mandat

Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet oppnevnes av Kreftregisteret og skal gi faglige råd til Livmorhalsprogrammets ledelse ved Kreftregisteret. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Livmorhalsprogrammet, gi råd, innspill og vurderinger knyttet til følgende aspekter:

 • Utarbeidelse av en kvalitetsmanual som bl.a. skal inneholde krav til prøvetaking, forsendelse av prøver, diagnostisering, svarrapportering til rekvirent og Kreftregisteret samt Kreftregisterets oppfølging av prøvesvar og tilbakemelding til kvinnene. Kvalitetsmanualen oppdateres hvert femte år
 • Innføring/ endring av nye rutiner/ ny teknologi/ nye tester som inngår i Livmorhalsprogrammet
 • Revisjon av remisser og behandlingsskjema som brukes i Livmorhalsprogrammet. Gjennomgang hvert femte år
 • Om resultatene i Livmorhalsprogrammet er i samsvar med målsettingene. Gi råd hvis det er behov for tiltak
 • Skriftlig informasjon fra Livmorhalsprogrammet til rekvirenter, laboratorier og kvinner

Rådgivningsgruppen bør ha følgende sammensetning:

 • En patolog/ molekylærpatolog
 • En cytolog
 • En gynekolog
 • En onkolog
 • En allmennlege
 • En bioingeniør
 • En epidemiolog
 • En representant fra Kreftforeningen

Representanter fra Livmorhalsprogrammet er sekretariat.

Arbeidsform og oppnevningstid

Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. 
Rådgivningsgruppen bør tilstrebe å gi enhetlige råd. Ved uenighet skal dette synliggjøres i møtereferatet. Annen ekspertise innhentes ved behov.
Gruppen møtes minimum to ganger hvert år.
Arbeidet er ulønnet fra Kreftregisteret. Reiser i forbindelse med møter dekkes av Kreftregisteret. 
Medlemmene utnevnes av  Kreftregisteret ved direkte kontakt med spesialforeninger, faggrupper eller enkeltpersoner med spesialkompetanse. Rådgivningsgruppens leder utnevnes av Kreftregisteret. Medlemmene oppnevnes for fire år, med mulighet for re-oppnevning, med maksimum åtte års funksjonstid.

Ansatte ved Kreftregisteret eller representanter fra andre fagmiljøer kan inviteres til møtene som observatører og/eller fageksperter.