Mandat

Mandat for faglig Rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet.
Sist oppdatert: 15.12.2022

Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet er en tverrfaglig gruppe som skal gi faglige råd til programmets ledelse ved Kreftregisteret. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Livmorhalsprogrammet, gi råd, innspill og vurderinger knyttet til ulike aspekter.

Bakgrunn

Rådgivningsgruppen ble opprettet i 2001 etter forslag i «evalueringsrapporten for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, 1992-1998». 

Helsedirektoratet etablerer høsten 2022 en felles styringsgruppe for de nasjonale kreftscreeningprogrammene. Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet som også vil ha sekretariatsfunksjonen, og vil øvrig bestå av en representant fra ledelsen i hvert RHF, direktøren for Kreftregisteret, en fastlege-representant og en representant fra Kreftforeningen.

Helsedirektoratet etablerer høsten 2022 også en faglig rådgivningsgruppe for hvert nasjonale kreft-screeningprogram. I første omgang etableres det rådgivningsgrupper for Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet. Det etableres en rådgivingsgruppe for Tarmscreeningprogrammet når implementeringsfasen er over og programmet er blitt nasjonalt utrullet i hele landet.

Mandat

Rådgivningsgruppen skal bestå av representanter fra alle RHF og all aktuelle fagområder. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Livmorhalsprogrammet, gi råd, innspill og vurderinger knyttet til følgende aspekter:

 • Utarbeidelse av en kvalitetsmanual som bl.a. skal inneholde krav til prøvetaking, forsendelse av prøver, diagnostisering, svarrapportering til rekvirent og Kreftregisteret samt Kreftregisterets oppfølging av prøvesvar og tilbakemelding til kvinnene. Kvalitetsmanualen oppdateres hvert femte år
 • Innføring/ endring av nye rutiner/ ny teknologi/ nye tester som inngår i Livmorhalsprogrammet
 • Revisjon av remisser og behandlingsskjema som brukes i Livmorhalsprogrammet. Gjennomgang hvert femte år
 • Om resultatene i Livmorhalsprogrammet er i samsvar med målsettingene. Gi råd hvis det er behov for tiltak
 • Skriftlig informasjon fra Livmorhalsprogrammet til rekvirenter, laboratorier og kvinner

Sammensetning av rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet

Rådgivningsgruppen skal bestå av representanter fra alle RHF og all aktuelle fagområder.

 • Representant fra Nasjonalt referanselaboratorium for HPV
 • Fastlege (spesialist i allmennmedisin)
 • Representant fra Kreftregisteret
 • Representant fra Kreftforeningen
 • (Representant fra Gynkreft-foreningen)
 • Representant fra Helsedirektoratet (observatør)
 • Epidemiolog
 • Kolposkopist
 • Molekylær patolog/biolog
 • Virolog med kompetanse innen HPV
 • Gyn. onkolog
 • Gynekolog
 • Patolog 
 • Mikrobiolog
 • Bioingeniør

Representanter fra Livmorhalsprogrammet er sekretariat.

Oppnevningstid

Rådgivningsgruppens medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, med mulighet for
forlengelse i to nye perioder.

Arbeidsform og oppnevningstid

Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Rådgivningsgruppen bør tilstrebe å gi enhetlige råd. Ved uenighet skal dette synliggjøres i møtereferatet. Annen ekspertise innhentes ved behov. Gruppen møtes minimum to ganger hvert år.
Arbeidet er ulønnet fra Kreftregisteret. Reiser i forbindelse med møter dekkes av Kreftregisteret. 

Ansatte ved Kreftregisteret eller representanter fra andre fagmiljøer kan inviteres til møtene som observatører og/eller fageksperter.