Mandat

Innledning

Rådgivningsgruppen ble opprettet i 2001 etter forslag i evalueringsrapporten for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, 1992-1998.
Rådgivningsgruppen oppnevnes av Helsedirektoratet som også fastsetter gruppens mandat. Kreftregisteret fungerer som sekretariat.

Mandat (rev 12.11.2013)

Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt mandat for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft etter innspill fra Rådgivningsgruppen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Mandatet er godkjent av HOD.

Rådgivningsgruppen har rådgivende funksjon og tilbyr Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (heretter Programmet) råd, innspill og vurdering i følgende saker:

  • Kvalitetssikring av Programmet, herunder å utarbeide og oppdatere en
    Kvalitetsmanual som bl.a. skal inneholde krav til prøvetaking, forsendelse av prøver, diagnostisering, svarrapportering til rekvirent og Kreftregisteret samt Kreftregisterets oppfølging av prøvesvar og tilbakemelding til kvinnene.
  • Oppdatering av kvalitetsmanualen hvert 5. år.
  • Innføring/endring av nye rutiner/ny teknologi/nye tester som inngår i
    Programmet.
  • Revisjon av remissene i Programmet.
  • Om resultatene i Programmet er i samsvar med målsettingen basert på fortløpende orientering. Gi råd om eventuelle tiltak.
  • Skriftlig informasjon fra Programmet til rekvirentene, laboratoriene og kvinnene. 

Rådgivningsgruppen bør tilstrebe å gi enhetlige råd. Ved uenighet i enkeltsaker, skal dissens synliggjøres ved opptelling og resultatet skal dokumenteres i møtereferatet.

Rådgivningsgruppen skal ha medlemmer fra Den Norske Patologforening, Norsk Forening for Klinisk Cytologi, Norsk Gynekologisk Forening, Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi, Norsk forening for allmennmedisin, Bioingeniørutdanningen, Bioingeniørfaglig institutt, Norsk forening for epidemiologi, Norsk Forening for Mikrobiologi, Nasjonalt referanselaboratorium for HPV og Kreftforeningen.  Medlemmene utpekes av de respektive fagmiljøene/institusjonene.
Fagpersoner med spesialkompetanse kan oppnevnes på samme vilkår som representanter fra foreningene.
Medlemmene oppnevnes for fire år med mulighet for reoppnevning i fire nye år, men med maksimum åtte års funksjonstid. Helsedirektoratet utnevner leder av Rådgivningsgruppen blant gruppens medlemmer, etter forslag fra gruppen.


Ledelsen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved Kreftregisteret rapporterer
Rådgivningsgruppens virksomhet til Helsedirektoratet ved oversendelse av en
Årsrapport med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet nedsetter en styringsgruppe for Rådgivingsgruppen representert ved Kreftregisteret (Helse Sør Øst), RHF’ene, allmennlegeforeningen samt Helsedirektoratet innen utgangen av 2009. Styringsgruppen skal blant annet ta stilling til rådene fra Rådgivningsgruppen.