Årsrapport

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen) startet i 1991 som et prøveprosjekt med etablering av en sentral database for screeningprøver ved Kreftregisteret, og ble landsdekkende fra 1995. Et ledende prinsipp siden begynnelsen har vært en landsdekkende registrering av all aktivitet innen screeningkjeden. Screening er et komplekst helsetilbud som inkluderer flere trinn fra korrekt identifisering av kvinner med risiko for forstadier til kreft, dekningsgrad i målgruppen, kvaliteten på screeningtesten eller -tester, oppfølgingsprosedyrer for screeningpositive og videre utredninger, til behandling og oppfølging av forstadiene. Hvert og et av trinnene i screeningkjeden må være målrettet og fungere med en god kvalitet for at programmet skal være effektivt på befolkingsbasis. Kun komplette nasjonale registre muliggjør administrasjon, oversikt, kvalitetssikring, og – utvikling av Masseundersøkelsen. Våre registre utgjør en unik ressurs for kvalitetsarbeid og forskning med også internasjonal relevans.

Hensikten med årsrapporten er å belyse Masseundersøkelsens funksjon ved hjelp av kjerneindikatorer. Disse indikatorene er egnet til å oppdage potensielle problemer i screeningprosessen slik at målrettede tiltak kan settes inn på et tidlig stadium. Ettersom Masseundersøkelsen er et samarbeid mellom flere profesjonsgrupper håper vi at årsrapporten også kan gi oversikt over, og relevant informasjon om de prosesser som deres egen aktivitet ikke inkluderer, men som den påvirker og påvirkes av.

Endring av Årsrapport 2013-2014: side 27 er rettet januar 2016.