Hvorfor prosjektet er viktig

Fakta om tarmkreft

Tarmkreft er en av de hyppigst forekommende kreftformer blant menn og kvinner, med ca 4300 nye tilfeller per år. 5 års overlevelse er ca. 60 prosent. Det betyr at 6 av 10 personer diagnostisert med tarmkreft er i live 5 år etter de fikk diagnosen.

Symptomer ved tarmkreft opptrer ofte sent i forløpet, når prognosen etter operasjon er usikker eller dårlig, og stråling og cellegift har begrenset effekt.

Mer om tykk- og endetarmskreft kan du lese her.

Screening mot tarmkreft

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilken test som er mest nyttig i et folkehelseperspektiv. Derfor har man valgt å sammenligne  to mulige metoder i dette pilotprosjektet.  

Test for usynlig blod i avføringen (iFOBT/FIT) utføres hjemme og oppdager ca. seks av ti tarmkrefttilfeller. "Kikkertundersøkelse" av nedre del av tykktarmen (sigmoidoskopi) gjennomføres på sykehus og oppdager ca. syv av ti tilfeller. 


Pilotprosjektet
og et eventuelt senere nasjonalt screeningprogram har som målsetting å ha et vedvarende kritisk blikk på virksomheten og prøve ut alternative screeningmetoder og strategier for hele tiden å optimalisere helsetilbudet.

Positive ringvirkninger av pilotprosjektet

Det er en betydelig underkapasitet på koloskopi i Norge. Helsedirektoratet har oppfordret de regionale helseforetakene til å få ned ventetidene til skopi og vurdere opprettelse av skopørskoler.

Det er derfor opprettet flere utdanningsstillinger for legespesialister (LIS-stillinger) for å styrke spesialistkompetansen på fordøyelsessykdommer generelt og koloskopi spesielt. Med samme målsetting er Helse Sør-Østs regionale senter for opplæring i gastrointestinal endoskopi opprettet ved Oslo Universitetssykehus.

Det vil ta tid å bygge opp et screeningprogram. Kapasiteten på koloskopier er for liten i Norge i dag og det tar tid å trene opp fagfolk på dette. Det samme gjelder for andre fagområder som et screeningprogram vil være helt avhengig av - f.eks. spesialister som skal vurdere vevsprøvene som taes.

 

Det tidligere screeningprosjektet NORCCAP førte blant annet til opprettelse av det etterhvert landsdekkende kvalitetssikringsprogrammet Gastronet som har som målsetting å kartlegge, sikre og forbedre kvaliteten på mage-tarmundersøkelser for pasienter.

 

 

Sist oppdatert: 18.06.2018