image

Pilotprosjekt på nasjonal tarmscreening

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft (tarmkreft). Hver dag får ti nordmenn påvist denne kreftformen, som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet. Screening av befolkningen kan redusere tarmkreftdødeligheten.

 

140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) bosatt i Østfold, Akershus og Buskerud vil i perioden 2012-2023 bli invitert til å være med i et pilotprosjekt (forprosjekt) på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft.

Det finnes flere screeningmetoder for tarmkreft, men det er ikke avklart hvilken som er best i et folkehelseperspektiv.

Dette pilotprosjektet er derfor designet som en forskningsstudie basert på prinsippene for sammenlignende effektforskning. Dette innebærer at inviterte tilbys (etter loddtrekning) én av to screeningmetoder

Den ene halvparten får tilbud om test for usynlig blod i avføringen (iFOBT/FIT) og den andre halvparten inviteres til en 'kikkertundersøkelse' av nedre del av tykktarmen (sigmoidoskopi). På den måten kan screeningtilbudet forbedres etter hvert som vi får mer kunnskap.


Ettersom dette er et forskningprosjekt, og ikke et screeningprogram, følger det strenge rammer for utforming og hvordan man kan inkludere deltakere. Det er derfor ikke mulig å melde seg på eller velge screeningmetode selv, men det er selvsagt frivillig om en vil delta eller ikke. 


I tillegg til selve pilotprosjektet pågår også andre forskningsprosjekter (tilleggsstudier) som kan ha overføringsverdi til klinisk arbeid og på sikt gi bedre helsetilbud til pasienter.

 

Organisering

Prosjektet er satt i gang av Helse- og omsorgsdepartementet med finansiering over statsbudsjettet. 

Helse Sør-Øst ved Kreftregisteret har fått ansvar for planlegging og gjennomføring i samarbeid med HelsedirektoratetVestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF

 

Sist oppdatert: 18.08.2022