Informasjon til inviterte i tarmscreeningpiloten

De som ble invitert i pilotprosjektet om tarmscreening før januar 2016, har ikke blitt informert om retten til å reservere seg mot at data fra screeningpiloten kobles med opplysninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse informeres derfor om reservasjonsretten på denne nettsiden.

Bakgrunn

I perioden 2012-2019 skal 140 000 personer i Østfold og deler av Akershus og Buskerud inviteres til pilotprosjektet om tarmscreening. 130 000 er allerede invitert.

Ikke alle ønsker å delta i screening mot tarmkreft. Det kan være mange grunner til dette, og Kreftregisteret ønsker nå å undersøke årsakene til at noen velger ikke å delta.

Resultatene skal brukes i utformingen av det planlagte nasjonale screeningprogrammet mot tarmkreft.

Formål

For å forske på om det er ulike grupper av befolkningen som benytter seg av et screeningtilbud, vil data fra screeningpiloten kobles med opplysninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om hver enkelt person som er invitert til screeningpiloten uavhengig om den inviterte benyttet seg av tilbudet eller ikke. Denne koblingen kan de inviterte til screeningpiloten reservere seg mot.

Alle dataene vil bli anonymisert før de analyseres. Dette betyr at ingen enkeltpersoner kan identifiseres.

Reservasjonsrett

De som har blitt invitert til deltagelse i pilotprosjektet, kan reservere seg mot at opplysninger fra pilotprosjektet kobles med opplysninger fra SSB.

De som ble invitert til å delta i pilotprosjektet etter januar 2016, har fått skriftlig informasjon om retten til å reservere seg mot kobling i selve invitasjonsskrivet.

De som ble invitert før januar 2016, har ikke blitt informert om retten til å reservere seg i selve invitasjonen, og informeres derfor om reservasjonsretten på denne nettsiden.

For ytterligere informasjon om hva som skjer med informasjonen om den enkelte og retten til innsyn, reservasjon og sletting av opplysninger, vises til punkt 4 i informasjonsskrivene.  Det er to versjoner av informasjonsskrivet, avhengig av hvilken screeningmetode man ble invitert til, men punkt 4 er likelydende.

De som samtykker til denne datakoblingen, trenger ikke å foreta seg noe.

Fremgangsmåte ved reservasjon:
De som har vært invitert til screeningpiloten, og ønsker å reservere seg mot at deres data kobles mot opplysninger fra SSB, kan sende SMS med
KRG RESERVASJON til telefonnummer 26112 innen 5. januar 2019.

De som har mottatt SMS fra oss med varsel om denne saken må benytte samme telefon for å svare.

Man kan også reservere seg ved å ta kontakt med tarmscreeningseksjonen ved Kreftregisteret på tlf. 22 45 13 00 på hverdager mellom kl. 8.30 og 11.30.