Organisering

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 - 69 om mammografiscreening hvert annet år. Programmet startet i 1995.

Kreftregisteret har ansvar for planlegging og gjennomføring av Mammografiprogrammet, som blant annet omfatter invitasjons- og svarrutiner, informasjonsvirksomhet, felles IT-løsninger for alle landets 16 brystdiagnostiske sentre, kode- og registreringsarbeid, kvalitetssikring, evaluering og forskning, samt internasjonalt samarbeid.

Helseforetakene har ansvar for gjennomføring av screeningundersøkelsene og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling.

De regionale helseforetakene har fra 1.1. 2017 ansvar for teknisk og fysisk kvalitetssikring av utstyret som benyttes i forbindelse med screeningundersøkelsen. Kreftregisteret har en koordinerende rolle.

Nasjonal Rådgivningsgruppe er en tverrfaglig gruppe som gir råd om gjennomføring og administrasjon av Mammografiprogrammet. Gruppens mandat og medlemsoversikt finner du her.

Styringsgruppen for Mammografiprogrammet ble opprettet i 2015 og ledes av Helsedirektoratet. Direktør for Kreftregisteret og leder for Norsk Bryst Cancer Gruppe er faste medlemmer, de øvrige oppnevnes etter forslag fra de fire RHF-ene, Den norske legeforeningen ved Norsk forening for allmennmedisin, og Kreftforeningen. Leder for Mammografiprogrammet kan møte som observatør i gruppen. 

Fra prøveprosjekt til landsdekkende helsetilbud

Den offentlige mammografiscreeningen i Norge startet i 1995/96 som et prøveprosjekt i fire fylker: Rogaland, Oslo, Hordaland og Akershus. Prøveprosjektet hadde en tidsramme på fire år da det startet, og skulle invitere kvinner 50-69 år til mammografi to ganger i løpet av prosjektperioden. I prøveprosjektet fikk derfor de eldste kvinnene tilbud to ganger, selv om de i løpet av prosjektperioden ble mer enn 69 år.

Hovedmålene for prøveprosjektet var todelt: Å finne fram til gode arbeidsmetoder som kunne redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte kvinnene, og å utprøve organisatoriske, økonomiske og faglige sider ved et screeningprogram. Nærmere beskrivelse av prøveprosjektet og resultatene er publisert i en rapport fra Kreftregisteret.

På bakgrunn av positive resultater allerede fra den første screeningrunden, vedtok Stortinget i 1998 at prosjektet skulle utvides til et landsdekkende program så snart personellsituasjonen tillot det. Dette medførte en gradvis oppstart i de ulike fylkene. Det siste fylket startet mammografiscreening i februar 2004, og ved utgangen av 2005 hadde alle kvinner i alderen 50-69 år fått tilbud om offentlig mammografiscreening.