Offentlig, forskningsbasert evaluering i regi av Forskningsrådet

I 2006 ga Helse- og omsorgsdepartementet Forskningsrådet i oppgave å koordinere en uavhengig, forskningsbasert evaluering av Mammografi-programmet. Resultatene er ventet å foreligge våren 2015.

Formålet er å få en uavhengig faglig evaluering av Mammografiprogrammet med særlig vekt på programmets effekt på dødelighet av brystkreft. I St. prp. 1 (2006-2007) står det at "det er behov for å evaluere hvorvidt mammografiprogrammet har oppfylt intensjonene og formålet, samt for å danne et faglig grunnlag for en eventuell utvidelse av mammografiprogrammet til også å gjelde andre aldersgrupper".

Evalueringen er delt i tre hovedområder:

  • Evaluering av effekter på dødelighet av brystkreft, endring i stadieinndeling, og endring i forekomst av avansert kreft (les mer her).
  • Evaluering av organiseringen av, tilgjengeligheten til, kvaliteten på og fagutviklingen knyttet til Mammografiprogrammet (les mer her).
  • Økonomisk evaluering: analyse av samlet ressursbruk og nytte/effekt av Mammografiprogrammet (les mer her). 

En styringsgruppe ledet av professor Roar Johnsen ved NTNU har ansvaret for den faglige oppfølgingen av evalueringsprosjektene. Et Mål- og rammedokument er utarbeidet som styringsdokument, og evalueringen skal munne ut i en rapport som diskuterer og oppsummerer de ulike delprosjektene.

Hvem evaluerer?

Syv forskergrupper fra inn- og utland fikk i 2008 tilsagn om tildeling av midler for sine prosjekter. For å unngå habilitetsspørsmål ble det bestemt at forskere fra Kreftregisteret ikke kunne søke om prosjektmidler eller være del av prosjektgruppene. I ettertid har det imidlertid blitt bestemt at evalueringen skal ta hensyn til alle relevante publikasjoner med data fra Mammografiprogrammet og fra screeningprogrammer i andre land, i tillegg til å omfatte de syv opprinnelige delprosjektene. Les mer om evalueringsprosjektene her.

Bakgrunn for evalueringen

Det er snart 20 år siden Mammografiprogrammet startet, og både fra programmet sin side og fra eksternt hold har det vært et ønske om å få en grundig evaluering av programmet. Les mer her

Foreløpige resultater og publikasjoner

Det er publisert flere artikler fra forskningsgruppene som fikk tildelt midler fra Forskningsrådet. Se publikasjonsoversikt her.