Hvorfor aldersgruppen 50-69 år?

Norske helsemyndigheter anbefaler mammografiscreening til kvinner i alderen 50-69 år. Dette er i tråd med europeiske retningslinjer og anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Sist oppdatert 1.10.17

Hvorfor inviteres kun kvinner i alderen 50-69 år til Mammografiprogrammet?

Det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge, Mammografiprogrammet, tilbyr screening til kvinner i alderen 50 til 69 år. Aldersgruppen har vært den samme siden 1995, da programmet startet, og ble  valgtetter omfattende diskusjoner i faggrupper om hvorvidt det også burde inkluderes yngre og/eller eldre kvinner. 

Aldersgruppen 50 til 69 år ble til slutt valgt fordi dokumentasjonen som viser at organisert mammografiscreening reduserer dødeligheten av brystkreft, var sterkest for denne aldersgruppen. Dette er fremdeles tilfelle (1, 2).

Høsten 2016 publiserte EU sin ekspertgruppe innen brystkreft (European Commission Initiative on Breast Cancer (1)) resultater fra en ny systematisk gjennomgang der effekten av organisert mammografiscreening ble vurdert. Gruppen gir en sterk anbefaling om at kvinner mellom 50 og 69 år som (ikke har forhøyet risiko for brystkreft og ikke har symptomer) skal få tilbud om mammografiscreening

For aldersgruppene 45 til 49 og 70 til 74 gis det en betinget anbefaling, mens for kvinner i alderen 40 til 44 år anbefales det ikke screening.

Våren 2015 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) sin ekspertgruppe innen brystkreft en oppsummering av studier på emnet (2). Her blir den vitenskapelige dokumentasjonen av mammografiscreening for aldersgruppen 50 til 69 år også bekreftet.

I tillegg konkluderte ekspertene fra WHO med at det er tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne fastslå at organisert screening reduserer dødeligheten av brystkreft for kvinner i alderen 70 til 74 år, mens effekten for kvinner i aldersgruppen 40 til 49 år ikke er tilstrekkelig dokumentert for å kunne anbefale organisert screening. 

Siden WHO sin konklusjonen kom tidligere enn EU-gruppens, var det enkelte studier som ikke var inkludert i denne gjennomgangen, dette er noe av forklaringen på at de to gruppene har kommet til ulike konklusjoner for kvinner under 50 år.

Hva med yngre og eldre kvinner?

Hovedforklaringen på at mammografiscreening ikke er et tilbud til kvinner yngre enn 50 år og/eller eldre enn 69 år her i Norge, er at det hittil ikke har vært god nok vitenskapelig dokumentasjon på at et slikt tilbud har tilstrekkelig nytteverdi.

Det er flere forhold som bidrar til at mammografiscreening ikke nødvendigvis har samme effekt i alle aldersgrupper. En faktor er forekomsten av brystkreft. Risikoen for brystkreft øker med alderen, og i Norge er det slik at åtte av ti brystkrefttilfeller oppdages blant kvinner over 50 år. 

En annen viktig faktor er at mammografi generelt kan være mindre effektivt for yngre kvinner. Mammografisk tett kjertelvev er vanligere hos yngre enn eldre kvinner. Tett kjertelvev blir grått på mammografibildene og kan skjule kreftsvulster. Til sammenligning har eldre kvinner oftere bryst med mer fettvev, som blir mørkere grått på mammografibildene og dermed gir bedre kontrast til den gråhvite fargen som svulster ofte har.

Dette gjør at det ofte er vanskeligere å oppdage brystkreft på mammografibilder tatt av unge kvinner, sammenlignet med eldre kvinner.

Flere yngre kvinner må derfor gjennomgå tilleggsundersøkelser for å finne brystkreft, og dette fører naturligvis også til at flere blant de yngre som ikke har brystkreft, kalles tilbake. Dette betraktes som en ulempe, og må veies opp mot den gevinsten som kan oppnås med hensyn til muligheten for flere vunne leveår blant de yngre kvinnene.

Opp til Helse- og omsorgsdepartementet å ta en beslutning

Kreftregisteret mener utvidelse av aldersgrupper i mammografiscreeningen bør diskuteres og vurderes på nytt av norske helsemyndigheter på bakgrunn av de nyeste resultatene og anbefalingene fra EU og WHO. 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som må ta en eventuell beslutning om utvidelse av programmet, men før en slik beslutning kan tas, mener Kreftregisteret at spørsmålet bør utredes for norske forhold. 

I Europa, der de fleste helsemyndigheter nå anbefaler organisert mammografiscreening, varierer det hvilke aldersgrupper som inviteres. De fleste land inkluderer gruppen 50-69 år, men flere land inkluderer nå kvinner som både er yngre og eldre enn 50 og 69 år (England, Nederland, Sverige).

Referanser:

European Commission Initiative on Breast Cancer. Recommendations from European Breast Guidelines. Publisert november 2016.  

World Health Organization. Breast-Cancer Screening - Viewpoint of the IARC Working Group. IARC Press 2015.