Hvorfor aldersgruppen 50-69 år?

Norske helsemyndigheter anbefaler mammografiscreening til kvinner i alderen 50-69 år. Dette er i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hvorfor inviteres kun kvinner i alderen 50-69 år til Mammografiprogrammet?

Det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge, Mammografiprogrammet, tilbyr screening til kvinner i alderen 50-69 år. Aldersgruppen ble valgt i 1995, etter omfattende diskusjoner i faggrupper, om å inkludere både yngre og eldre kvinner.

Aldergruppen 50-69 år ble valgt fordi effekten av mammografiscreening, å redusere dødeligheten av brystkreft, var og er best dokumentert for den aldersgruppen.

Både kreftspesialister i Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin «Handbook in breast cancer screening» fra 2003 og «European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis» fra 2006 anbefaler screening i den aldergruppen. 

Våren 2015 publiserte WHO en ny oppsummering av studier på emnet. Der blir den vitenskapelige dokumentasjonen for å inkludere aldergruppen 50-69 år igjen bekreftet. I tillegg konkluderer ekspertene med at det er tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne fastslå at organisert screening også reduserer dødeligheten av sykdommen for kvinner i alderen 70-74 år.

Ekspertgruppen konkluderte også med at effekten av organisert mammografiscreening for kvinner i aldersgruppen 40-49 år ikke er tilstrekkelig dokumentert for å kunne anbefale organisert screening.

Hvorfor inviteres ikke yngre kvinner?

Forekomsten av brystkreft er lavere blant yngre enn blant eldre kvinner. Risikoen for brystkreft øker med alderen, og åtte av ti brystkrefttilfeller oppdages hos kvinner over 50 år. Det må derfor screenes flere yngre kvinner for å oppnå samme kostnadseffektivitet som ved å screene eldre kvinner.

Mammografibildene er også vanskeligere å tolke hos yngre kvinner fordi de har høyere mammografisk tetthet. Flere kvinner må derfor kalles inn til etterundersøkelser for å utelukke sykdom.

Bør eldre kvinner inviteres?

Kreftregisteret mener WHOs konklusjoner også bør diskuteres i Norge.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som må ta en eventuell beslutning om utvidelse av programmet, men før en slik beslutning kan tas bør spørsmålet utredes for norske forhold.

I Europa, der de fleste helsemyndigheter nå anbefaler organisert mammografiscreening, varierer det hvilke aldersgrupper som inviteres. De fleste land inkluderer gruppen 50-69 år, men flere land inkluderer nå kvinner som både er yngre og eldre kvinner enn 50 og 69 år (England, Nederland, Sverige).

 

Referanser:

European Commission. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. 4th edition. 2006 

World Health Organization. IARC Handbooks of Cancer Prevention: Handbook 7: Breast Cancer Screening. IARC Press 2003.

World Health Organization. Breast-Cancer Screening - Viewpoint of the IARC Working Group. IARC Press 2015.