Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge, og 2001 nordmenn fikk føflekkreft i 2015. Det har vært en økning i forekomsten for både menn og kvinner de siste årene.

Overlevelse etter føflekkreft er god for både kvinner og menn dersom sykdommen diagnostiseres på et tidlig stadium.  

Føflekkreftregisteret fikk nasjonal status 2013, men har registrert data siden 2008. Å følge opp pasientrguppen i et kvalitetsregister kan bidra til å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft er en integrert del i Kreftregisterets databaser. 

Fakta om føflekkreft

Informasjon om føflekkreft på Kreftforeningens internettsider.

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreftkvalitetsregister.no


Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av føflekkreft i hud (ICD10 C43) og føflekkreft i øye (C69), samt føflekkreft som opptrer i andre organer. Registeret samler opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Føflekkreft behandles med kirurgi, kjemoterapi og/eller strålebehandling.

 

Behandlende enheter

De fleste føflekkreftpasienter utredes og behandles i primærhelsetjenesten, og følges opp i spesialhelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med føflekkreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft.