Kreftregisterets strategi 2016-2019

Kreftregisterets visjon er å bekjempe kreftsykdom og de lidelser sykdommen påfører den enkelte og deres pårørende, samt redusere utfordringene kreft medfører for samfunnet.

Kreftregisterets visjon er å bekjempe kreftsykdom og de lidelser sykdommen påfører den enkelte og deres pårørende, samt redusere utfordringene kreft medfører for samfunnet.


Hovedmålet er at Kreftregisteret skal være en sentral aktør innen forebygging av kreft gjennom forskning, registrering og bearbeiding av data – og gjennom drift av screeningprogrammene mot kreft.

Primær forebygging – å forhindre at kreft oppstår
Kreftregisteret skal:

 • ha data på kreftforekomst med høy kvalitet
 • drive deskriptiv kreftepidemiologisk forskning på høyt internasjonalt nivå
 • ha forskning på årsaker til kreft på høyt internasjonalt nivå
 • øke forskningsaktiviteten på basert på biologisk materiale
 • fortsette forskningen på effekten av HPV-vaksine og bidra til den offentlige overvåkningen av HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet

Sekundær forebygging – tidlig diagnose og behandling av kreft og forstadier til kreft

Kreftregisteret skal:

 • styrke sin posisjon som nasjonalt senter for kreftscreening
 • bedre screeningtilbudet gjennom videreutvikling av etablerte programmer
 • forvalte screeningopplysninger på en måte som sikrer høy datakvalitet
 • modernisere dagens IKT-løsninger for screeningprogrammene
 • bruke data fra screeningprogrammene til forskning på forebygging
 • etablere og gjennomføre prøveprosjektet for nasjonalt screeningprogram mot tykk- og endetarmskreft

Tertiær forebygging – å redusere de negative konsekvensene av kreft ved å tilby kreftpasienter den beste tilgjengelige utredning, behandling og oppfølging 

Kreftregisteret skal:

 • registrere kvalitetsregisterdata av høy kvalitet
 • ha etablert nye kvalitetsregistre med nasjonal status
 • rapportere kvalitetsregisterdata til behandlere og samfunnet
 • drive metodeutvikling for sammenligning av kvaliteten av helsetjenester ved ulike sykehus
 • styrke bidraget til forskning på effekten av utredning, behandling, oppfølging og videre sykdomsforløp

Strategisk mål for sentrale funksjoner
Kreftregisteret skal:

 • modernisere og effektivisere IKT-løsningene
 • være premissleverandør av IKT-løsninger for nasjonale helseregistre og screeningprogrammer
 • øke tilgjengeligheten av kreftdata
 • formidle forskningsresultater på flere arenaer
 • styrke forskerstaben
 • videreutvikle det internasjonale samarbeidet
 • styrke kompetansen innen prioriterte områder

Økonomiske forutsetninger
For å nå målene i strategien vil Kreftregisteret arbeide med å styrke finansiering av virksomheten gjennom økt grunnbevilgning i statsbudsjettet og økt ekstern finansiering.