Påminnelsesproblematikk og skriftlig svar

Hvorfor kan du ikke få påminnelsesbrev om å ta celleprøve av livmorhalsen hvis du reserverer deg mot lagring? Og hvorfor må Kreftregisteret ha reservasjon/samtykke skriftlig? Her finner du svar.

Hvorfor kan du ikke få påminnelsesbrev om å ta celleprøve av livmorhalsen hvis du reserverer deg mot lagring? Og hvorfor må Kreftregisteret ha reservasjon/samtykke skriftlig eller elektronisk? Her finner du svar.

Brev sendt kvinner med negative funn i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

I Datatilsynets vedtak tidligere i år ble Kreftregisteret pålagt å gi individuell informasjon om behandlingen av allerede innsendte opplysninger til alle kvinner med minst et negativt (normalt) funn registrert i Masseundersøkelsen. I tillegg skulle kvinnene gis informasjon om reservasjonsadgangen.

Kreftregisteret skulle etablere et system som sikret at kvinnene med negativt funn enkelt skulle kunne reservere seg. For å oppfylle dette vedtaket sendte Kreftregisteret ut et informasjonsbrev til drøyt 1.5 millioner kvinner i september i år.

Hvorfor reservasjon og samtykke må gjøres skriftlig eller med elektronisk ID

Kreftregisteret må forsikre seg om at personen som avgir samtykke, eller reserverer seg, faktisk er den personen hun utgir seg for å være. Beskjed fra den enkelte formidlet via telefon eller e-post, gir ikke tilfredsstillende mulighet for å verifisere dette og derfor må reservasjon og samtykket gjøres skriftlig eller elektronisk via www.kreftregisteret.no/reservasjon.

Kravet til samtykke innebærer også at Kreftregisteret må kunne dokumentere at det foreligger et gyldig samtykke noe som også kun er mulig med en av de to beskrevne måter www.kreftregisteret.no/samtykke.
Vurderingen av hva som er nødvendig for å kunne verifisere at det er riktig person som gir samtykke eller reserverer seg, er gjort i samråd med Datatilsynet.

Hvorfor kan jeg ikke få brev hvis jeg reserverer meg?

Dersom du reserverer deg fra videre lagring av negative funn i Kreftregisteret, betyr det at vi må slette disse opplysningene om deg. Slik programmet er bygget opp, er det en forutsetning for å kunne sende påminnelser at vi har kjennskap til NÅR kvinnen sist var til undersøkelse. Den IT-tekniske løsningen og programmet slik det er etablert, gir oss ikke mulighet til å kun lagre disse opplysninger.
Vi arbeider med en ny teknisk løsning som innebærer at påminnelser kan sendes ut til alle kvinner uavhengig av hvorvidt opplysningene slettes, men denne er ikke etablert ennå. Fordi Datatilsynet påla Kreftregisteret å sende ut informasjonsbrev om kvinnenes rettigheter innen 1.10.2011, anså vi oss forpliktet til å gi eksplisitt informasjon om at en reservasjon i dagens program medfører at man heller ikke får en påminnelse.