image

Janus serumbank

Janus serumbank inneholder blodprøver fra 318.628 nordmenn. Janusbanken er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning, og er unik når det gjelder størrelse og antall prøver. På disse sidene finner du nyttig informasjon for givere og forskere.

Prøvene er samlet inn i perioden 1972-2004 og er lagret ved minus 25 grader Celsius. Prøvene kommer fra 318 628 personer som har deltatt i helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn.  På disse sidene kan du lese mer om Janusbankens formål, historie og prøvemateriale. 

Innsamlingen av biologisk materiale og data til Janusbanken er nå avsluttet.

Banken er unik i verdenssammenheng med hensyn til størrelse og antall krefttilfeller. Årlige koblinger til Kreftregisteret viser at per 31.12.2020 er det registrert 107 366 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken. 

Til deg som har gitt prøve til Janus

Du er en av 318 628 som har gitt blod til Janus serumbank og dermed gitt et verdifullt bidrag til kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Her kan du finne mer informasjon om

Behandlingsgrunnlag og ansvar

Janus serumbank er en generell forskningsbiobank med godkjenning fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), ref. 2017/366. Janus serumbank har lovlig grunnlag for å behandle helseopplysninger etter EUs personvernforordning (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j, og Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (FOR-2018-04-27-645).  Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon og dataansvarlig er Oslo universitetssykehus HF, hvor det daglige ansvaret er delegert Kreftregisteret. Ansvarshavende for biobanken er Hilde Langseth, MSc, Ph.D. 

Formål  

Janus serumbanks formål er forskning på kreft. Biologisk materiale og helseopplysninger i serumbanken benyttes til analyser og forskning som kan gi kunnskap om befolkningens helse, og kan ikke brukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet.

Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank:Metabolske biomarkører i langtidslagrede serumprøver

Metabolomikk er den vitenskapelige studien av kjemiske prosesser som involverer metabolitter. Metabolitter er små molekylsubstrater, mellomprodukter og produkter av cellenes stoffskifte (metabolisme). Den totale samling av metabolitter i en celle eller biologisk prøve kalles metabolomet.

Metabolomikk måles ved hjelp av kjernemagnetisk resonans (NMR)-spektroskopi i humant vev eller i kroppsvæsker som blod og urin. Disse kan fungere som viktige kliniske biomarkører eller gi en bedre biologisk forståelse av flere sykdommer.

Metabolomikk benyttes stadig oftere i forskning for å belyse årsaker, prognose og utfall av sykdommer som for eksempel kreft. I den forbindelse er det viktig med detaljert kunnskap om metabolomet til normalbefolkningen. Metabolomet kan benyttes til å si noe om en persons totale eksponering (røyk, kosthold osv) gjennom livsløpet, og spiller en viktig rolle i forståelsen av sammenhengen mellom ulike eksponeringer og helseutfall. Metabolomet kan potensielt identifisere befolkningsgrupper som kan være utsatt før økt risiko for alvorlige sykdommer. 

Formålet med denne studien er å undersøke om langtidslagret serum fra Janus serumbank kan benyttes til storskala metabolomikk-studier. Vi vil inkludere prøver som representerer flere innsamlingsperioder og forskjellige prøvebehandlinger. For å unngå å forbruke verdifullt materiale som kunne vært benyttet i fremtidige kreftstudier, fokuserer vi foreløpig på serum fra avdøde personer som aldri fikk en kreftdiagnose. Prøver fra 50 kvinner og 50 menn skal inkluderes i studien. Prøvene skal analyseres ved Nightingale laboratorium i Finland. Studien er godkjent av REK Sør-Øst, ref.nr. 216391 og Hilde Langseth ved Kreftregisteret er prosjektleder.

Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank: PREDICT – en internasjonal studie om identifisering av tidlige markører for eggstokkreft

I dette prosjektet vil forskningsdata fra tidligere analyserte prøver fra Janus serumbank inngå i en internasjonal studie blant pasienter med eggstokkreft (PREDICT). Formålet med studien er å identifisere tidlige markører for kreft i eggstokker. Den internasjonale gruppen har fått finansiering til å gjennomføre analyser av data fra flere kohorter, og til Kreftregisteret er det satt av midler til analyser av miRNA og andre små RNA i det eksisterende datasettet fra JanusRNA-prosjektet. Gjennom dette samarbeidet vil vi ha mulighet til å sammenligne data fra et større materiale, noe som styrker utsagnskraften i resultatene. Et slikt samarbeid gjør det også mulig å gjennomføre valideringsstudier. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 19892 REK sør-øst B, og prosjektleder i Norge er Hilde Langseth.

Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank: Risiko for kreft i galleveiene - en metabolomisk multisenterstudie

Galleveiskreft er en sjelden kreftsykdom, og dødeligheten er høy. Metabolomikk er et kraftfullt verktøy for å identifisere nye biomarkører for sykdom. Det er hittil utført få metabolomiske studier på galleveiskreft, og ingen har brukt biologiske prøver som ble samlet inn forut for kreftdiagnose. Formålet med denne studien er å identifisere biomarkører for galleveiskreft og øke forståelsen for sykdomsutviklingen og årsakene til at sykdommen oppstår. Vi ønsker å undersøke metabolitter i blodet og hvordan de er assosiert med risiko for kreft i galleveiene. Vi vil videre undersøke samspillet mellom metabolittene og livsstilsfaktorer som påvirker risikoen for galleveiskreft. For å kunne inkludere et tilstrekkelig antall forskningsdeltakere vil denne studien gjennomføres som en multisenterstudie, med over ti deltagende kohorter med til sammen 1500 pasienter med galleveiskreft. Fra Janus skal det inngå om lag 480 pasienter og 480 friske kontroller, fra personer som har avgitt prøve til Janus serumbank. Prøvene skal analyseres ved et laboratorium i USA. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 50307 REK sør-øst D, og prosjektleder i Norge er Hilde Langseth.

Nytt forskningsprosjekt i Janus serumbank: Undersøkelse av aminosyrer hos pasienter med nyrecellekreft

Årlig diagnostiseres 50 000 tilfeller av nyrekreft i USA. I Norge ble det diagnostisert 869 tilfeller i 2017, og forekomsten er økende. Det er ofte få symptomer i tidlige stadier av sykdommen, noe som gjør denne kreftsykdommen vanskelig å oppdage. Overlevelsen er bedre hvis sykdommen oppdages tidlig, og det er derfor behov for å finne metoder for tidlig diagnose. Tidligere studier har vist at det er lavere nivåer av aminosyrer i blodet hos pasienter med nyrekreft enn hos friske kontrollpersoner, og disse forskjellene varer også etter at svulsten er fjernet. Dette kan skyldes at personer med nyrekreft er predisponert til lavere konsentrasjon av aminosyrer. Alternativt kan det være at endringer i aminosyreprofiler reflekterer en fysiologisk endring som er utløst av kreftutviklingen. Formålet med denne studien er å sammenlikne nivåene av ulike aminosyrer i serumprøver fra personer som har utviklet nyrekreft og friske kontroller, og sammenligne nivået mellom disse gruppenefor å undersøke om dette kan være en aktuell screeningmetode for nyrecellekreft. Det vil inngå 200 pasienter og 200 friske kontroller fra personer som har avgitt blodprøve til Janus serumbank. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Kreftregisteret og forskere i USA, og prøvene skal analyseres  i et laboratorium i USA. Prosjektleder er Hilde Langseth ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), nr. 41656 REK sør-øst A


Til forskere og samarbeidspartnere

Neste søknadsfrist er 01.05.2022

Hvordan søke om serumprøver

Søknadsskjema

Priser for bruk av Janus Serumbank

Nye retningslinjer for forvaltning og bruk av biologisk materiale og data fra Janus serumbank er under utarbeidelse, og vil bli publisert så snart de er klare.

 

Biobank Norge 3

Kreftregisteret og Janus Serumbank er nå aktive samarbeidspartnere i Biobank Norge 3. Dette er et konsortium med ti partnere, opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for helseforskning. På disse sidene finner du mer informasjon om Biobank Norge.