Testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn og har en svært god prognose. I 2022 ble det registrert 286 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge.
Sist oppdatert:

Testikkelkreft er en sjelden kreftform som vanligvis forekommer hos menn i 20–40 års alderen. Det er den vanligste kreftformen hos menn mellom 15 og 49 år.

Mer enn 90 prosent av kreftsvulstene i testikler er såkalte germinalcelle-svulster. Disse utvikles fra celler som lager sædceller. Svulstene deles inn i to hovedtyper; seminom og non-seminom.

Behandling av testikkelkreft avhenger av hvilken type kreft det er og hvor utbredt sykdommen er. Noen pasienter følges opp uten mer behandling enn kirurgi, mens andre får tilbud om tilleggsbehandling med cellegift og i sjeldne tilfeller strålebehandling.

Risikofaktorer

En årsak til utvikling av testikkelkreft kan være at testiklene ikke kom ned i pungen før fødsel (kryptorkisme), og ligger i lysken eller høyere oppe. Risikoen øker dersom ikke testikkelen blir operert ned i pungen innen puberteten.

Videre kan underutviklede testikler (gonadal dysgenesi), som er ulike typer av feil i fordelingen av kjønnskromosomene, gi økt risiko for utvikling av testikkelkreft.

Nedsatt sædkvalitet er assosiert med økt risiko.

Kreft i en testikkel gir økt risiko for å få kreft i den andre testikkelen

HIV-smitte øker risikoen for å få testikkelkreft.

Miljømessige faktorer er mistenkt som medvirkende årsak på grunn av store geografiske forskjeller i forekomst. Den miljømessige påvirkningen skjer allerede i fosterlivet mens testiklene utvikles. 

Testikkelkreft kan være arvelig. Dersom far har testikkelkreft øker risikoen for testikkelkreft med 4–6 ganger for sønnen. Ved sykdom hos bror, økes risikoen med 8–10 ganger.

Kilde: kreftforeningen.no

Les om forebygging og risiko på kreftforeningen.no

Les om forbygging av kreft på kreftregisteret.no

Nye tilfeller

Totalt fikk 286 menn i Norge testikkelkreft i 2022. Raten, antall tilfeller per 100.000 personår er 10,4. 

Aldersfordeling

Median alder for testikkelkreft er 36 år - det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 36 år. 

Testikkelkreft er vanligst hos menn i 20–40 års alderen. I 2022 var det 180 menn under 40 år som fikk denne diagnosen.

Overlevelse

Prognosen for testikkelkreft er svært god og femårig relativ overlevelse i 2022 er 98,5 prosent. 

Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er noe lavere, 86,5 prosent.

Figuren viser relativ overlevelse av testikkelkreft etter alder, 2018-2022, fra fig. 8.1-Q i Cancer in Norway 2022

Overlevere etter testikkelkreft

Per 31.12.2022 var det 8.737 personer i live i Norge som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie har fått diagnosen testikkelkreft - såkalt prevalens. 

Av disse ble 1178 diagnostisert for mindre enn fem år siden, og 5814 er langtidsoverlevere; personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt over 2000 flere kreftoverlevere etter testikkelkreft.

Antall dødsfall

I 2021 døde 6 personer av testikkelkreft i Norge.  

Utvikling over tid

Insidensratene for testikkelkreft har vært jevnt økende siden 1965, og resultater viser en fordobling i forekomst de siste 50 årene.

Forekomsten i Norge er av de høyeste i verden. Samtidig har Norge, sammen med Sverige, de beste overlevelsesresultatene i Europa. Det har vært en markant økning i overlevelse fra midten av 1970-tallet, og i dag overlever nesten 100 prosent av pasientene sin testikkelkreft i 5 år eller mer.

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av testikkelkreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-Q i Cancer in Norway 2022

 

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om testikkelkreft på helsenorge.no

Les om testikkelkreft på kreftforeningen.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med testikkelkreft