Sarkom

Sarkom er en sjelden kreftform og utgjør cirka 1 prosent av alle diagnostiserte krefttilfeller i Europa. I 2023 ble det registrert 570 nye tilfeller av sarkom i Norge.
Sist oppdatert:

Illustrasjonsfoto

Sarkom er kreft i binde- og støttevev i kroppen og kan oppstå i alle lokalisasjoner og organer. Bløtvevssarkomer utgjør ca. 90 prosent av alle sarkomer, hvor GIST (svulster utgått fra bindevevet i magetarmkanalen) er den største histologisk undergruppe. Resten er bensarkomer.

Totalt fikk 570 personer sarkomdiagnose i Norge i 2023, inkl. abdominale og retroperitoneale bløtvevssarkomer og gynekologiske bløtvevssarkomer.

Diagnostikken av sarkom er basert på vevs- eller celleprøver. Histologisk diagnose av sarkom er vanskelig og krever spesialkompetanse. Alle vevsprøver med mistanke om sarkom må primærvurderes eller regranskes på et av universitetssykehusene. Det vil også ofte være nødvendig med immunhisto-kjemiske og molekylæreundersøkelser. Det er nødvendig å skille ulike tumortyper fra hverandre og for å kunne tilpasse behandlingen for pasientene.

Risikofaktorer

Det er det noen faktorer som kan gi økt risiko for bløtvevskreft.

 • Kronisk lymfødem (kreftforeningen.no) kan være medfødt eller kan oppstå etter strålebehandling eller fjerning av lymfeknuter. Dessuten kan enkelte godartede bindevevssvulster bli ondartede.
 • Høydose strålebehandling. Bløtvevssarkom kan oppstå på steder hvor man tidligere har fått strålebehandling mot en annen form for kreft, men dette er veldig sjeldent. Som regel bruker denne type sarkomer minst fem til ti år på å utvikle seg etter strålebehandlingen. Risikoen er imidlertid veldig liten på grunn av forbedringer innen strålebehandling.
 • Virus er årsaken til Kaposis sarkom – en sjelden form for bløtvevssarkom i blodkar, hud eller slimhinner. Årsaken er en spesiell type herpesvirus kalt HHV-8. Dette kan oppstå hos eldre mennesker og ved svekket immunsystem, for eksempel hos HIV-smittede eller organtransplanterte.
 • Immunhemmende medisin etter transplantasjoner, som skal hindre at det nye organet frastøtes, forårsaker at immunsystemet ikke er i stand til å reparere celleskader, noe som øker risikoen for bløtvevssarkomer.
 • Noen kjemikalier er mistenkt for å kunne utvikle noen former av bløtvevssarkomer: Vinylkloride (PVC), visse typer av ugressmidler (fenoksysyrer) og dioksin.

Generelt er det veldig liten sannsynlighet for at bløtvevssarkomer er arvelige. Arvelighet har vært påvist i forbindelse med Li-Fraumeni-syndromet, (sml.snl.no) der en medfødt feil i et gen som heter P53 er sentralt.

Kilde: helsenorge.no

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no

Nye tilfeller

570 personer ble diagnostisert med sarkom i Norge i 2023. 

Andel sarkomer i 2023 og 2021-2023 fordelt på lokalisasjon. Fra fig. 2.3 i Årsrapport Kvalitetsregister for sarkom 2023

De fleste pasienter med sarkom har abdominale sarkom og sarkom i bløtvev i ekstremiteter og trunkus.

Aldersfordeling

Antall ben- og bløtvevssarkomer i 2023 fordelt på alder. Fra fig. 2.4 i Årsrapport Kvalitetsregister for sarkom 2023

Som forventet er majoriteten av pasientene med bløtvevssarkom voksne, og antallet stiger i hver aldersgruppe fram til 80 år.

Det ses en antydning til at antallet bensarkomer er større hos barn og unge voksne og ved 61-80 år enn ved 41-60 år. Dette er som forventet ut fra litteraturen. Merk at figuren kun viser antall pasienter og at aldersspesifikke insidensrater ikke kan leses ut av figuren. I og med at antallet pasienter med kreft hos barn og unge voksne er lavt vil for eksempel de aldersspesifikke insidensratene for bensarkomer være vesentlig høyere i disse gruppene enn hos pasienter fra 61 til 80 år, selv om det absolutte antallet er tilsvarende.

noun-wellness-5841908-003E69.svg

Overlevelse

5-års relativ overlevelse av sarkom i Norge ligger på et bra nivå sammenliknet med resultater rapportert internasjonalt.

Overlevelsen for pasienter med bløtvevssarkom er høyere enn for pasienter med bensarkom. Både bensarkomer og bløtvevssarkomer har mange undergrupper og overlevelsen varierer innad i gruppene.

5–års relativ overlevelse for bensarkomer fordelt på regionalt helseforetak (opptaksområde), 2014-2023. Fra fig. 2.21 i Årsrapport Kvalitetsregister for sarkom 2023.

Prognosen for pasienter med bensarkom er relatert til flere faktorer, eksempelvis histologisk subtype, malignitetsgrad og metastatisk status ved diagnose. Figuren inkluderer alle undergrupper og er således en uselektert kohort. Vi ser at 5-års relativ overlevelse er 67 prosent. Det er noen forskjeller mellom regionene, men dette skyldes formodentlig små tall og naturlig variasjon. Resultatet er sammenlignbart med andre europeiske land. En tilsvarende undersøkelse fra Nederland har vist at 5 års overlevelse for alle pasienter med bensarkom er på 58,9 prosent.

5–års relativ overlevelse for bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus, fordelt på regionalt helseforetak, 2014-2023. Fra fig. 2.36 i Årsrapport Kvalitetsregister for sarkom 2023.

Figuren viser 5-års relativ overlevelse for bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus. Alle pasienter er inkludert i analysen, uavhengig av tumor- størrelse, lokalisasjon, malignitetsgrad eller metastatisk status.

5-års relativ overlevelse for bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus. Alle pasienter er inkludert i analysen, uavhengig av tumorstørrelse, lokalisasjon, malignitetsgrad eller metastatisk status. Figuren viser at 5-års relativ overlevelse er på 74 %, som er tilsvarende nivå rapportertinternasjonalt.

5-års relativ overlevelse i Helse Vest synes å ligge høyere enn i resten av landet. Vi har gjort supplerende analyser for å se nærmere på detaljer relatert til histologiske subtyper og metastatisk
status. Forskjellen synes i hovedsak å dreie seg om pasienter med lokalisert sykdom, og vi ser
forskjeller kun for enkelte subtyper. Om det kan ha sammenheng med at flere pasienter i Helse Vest
fikk tilleggsbehandling med kjemoterapi er uavklart.

5–års relativ overlevelse for abdominale og retroperitoneale bløtvevssarkomer (ikke GIST), fordelt på regionalt helseforetak, 2014-2023. Fra fig. 2.50 i Årsrapport Kvalitetsregister for sarkom 2023.

Figuren omfatter alle pasienter, ikke bare dem som er behandlet med kurativt siktemål. Det er ingen
signifikante regionale forskjeller i overlevelse for disse pasientene. 5-års relativ overlevelse er på 59 %.

 

Utvikling over tid

Insidens av sarkomtilfeller i perioden 1993-2023, fordelt på ben, bløtvev og kjønn. Fra fig. 2.1 i Årsrapport Kvalitetsregister for sarkom 2023.

I første del av tidsperioden var det en økning i insidensraten for bløtvevssarkomer hos både kvinner og menn. Dette skyldes en økning i insidensraten for GIST (se årsrapporten for 2021 for detaljer). Insidensraten for bensarkomer har vært stabil gjennom hele perioden.

artikler m statistikk.png

Kvalitetsregister for sarkom

Kvalitetsregister for sarkom inneholder detaljerte data om pasienter i Norge med sarkom. Registeret startet registrering av klinisk informasjon for pasienter med diagnose fra og med 01.01.2018. Kvalitetsregisteret begynte innsamling av klinisk informasjon i januar 2019.

Registeret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Last ned rapporter fra Sarkomregisteret

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få sarkom

Generelle råd er:

 • Være fysisk aktiv
 • Ha et sunt kosthold
 • Være røykfri

Vær særlig oppmerksom hvis en kul

 • vokser raskt
 • er større enn fem cm i diameter
 • sitter dypt (i muskulaturen eller dypere)
 • kommer igjen etter å ha blitt fjernet

Kilde: helsenorge.no

Mer om forebygging av kreftsykdom på kreftregisteret.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Fakta om bløtvevssarkom - kreftforeningen.no

Fakta om bensarkom - kreftforeningen.no

Støtteforening for alle berørt av sarkom

Sarkom - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging

Soft tissue sarcoma on National Cancer Institute website