Pankreaskreft

Fra 1990 og frem til 2021 har det vært en stabil forekomst av pankreaskreft i Norge. 962 personer fikk denne diagnosen i 2021.
Sist oppdatert: 03.10.2022

Risikoen for å utvikle pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft) øker med alderen.

Pankreaskreft har få og diffuse symptomer som ofte fører til at sykdommen blir oppdaget sent.

Flertallet av pasienter med pankreaskreft kan ikke opereres enten grunnet langtkommen kreftsykdom, spredning eller på grunn av høy alder og tilleggssykdommer som ikke er forenlig med operativ behandling.

I Norge dør rundt 800 pasienter av pankreaskreft hvert år, og bare én av ti overlever sykdommen.

Risikofaktorer

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem.

Faktorer som kan øke risiko for å utvikle kreft i bukspyttkjertelen:

 • Røyk og alkohol
 • Fedme
 • Farlige stoffer på arbeidsplassen, for eksempel fra maling, trykkfarger, metall
 • Usunt kosthold og inaktivitet
 • Tidligere kreftsykdom
 • Langvarig kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Enkelte andre sykdommer, som diabetes, magesår, infeksjon med hepatitt B og enkelte infeksjoner i munnen

Pankreaskreft skyldes sjelden arv.

Kilde: helsenorge.no

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

Nye tilfeller

502 menn og 460 kvinner fikk pankreaskreft i Norge i 2021. Antall tilfeller per 100.000 personer er for menn 17,9 prosent og for kvinner 14,5 prosent.

Aldersfordeling

Median alder for pankreaskreft er 73 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 73 år. 

Insidensrater fordelt på 5-års aldersgrupper og kjønn. Fra figur 3.2 fra Årsrapport for Kvalitetsregister for pankreaskreft 2021.

Figuren viser at forekomsten av pankreaskrefttilfeller øker jevnt med alderen (fra 40-års alder) og litt mer blant menn.

Overlevelse

Overlevelse av pankreaskreft (2017-2021), etter alder og antall år siden diagnose. Fra figur 8.1-I i Cancer in Norway 2021.

Fem års relativ overlevelse av pankreaskreft er lav, 14,7 prosent for menn og 14,6 prosent for kvinner.

Gjennomsnittlig levetid for pasienter med pankreaskreft er ca. 6 måneder fra diagnosetidspunkt. Kun 15-20 prosent får operasjon med kurativ hensikt, og av disse utvikler en stor andel tilbakefall.

For de mange pasientene som ikke kan opereres eller som får tilbakefall, er det livsforlengende behandling, inkludert kjemoterapi som står i fokus.

Sykdommen gir ofte rask og uttalt svekkelse av allmenntilstanden, og så mange som 40 prosent av pasientene får ingen kreftrettet behandling i det hele tatt.

Overlevere med pankreaskreft

Per 31.12.2021 var 1582 av pasientene, som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie fikk diagnosen pankreaskreft, i live i Norge. 185 er langtidsoverlevere, dvs. personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

Antall dødsfall

436 menn og 396 kvinner døde av pankreaskreft i Norge i 2021.

Utvikling over tid

Trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av pankreaskreft i perioden 1965-2021. Fra figur 9.1-I i Cancer in Norway 2021.

Trender for kvinner i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) for pankreaskreft i perioden 1965-2021. Fra figur 9.1-I i Cancer in Norway 2021.

Fra 1990-2021 er det hovedsakelig en stabil insidensrate for begge kjønn og alle aldersgrupper, med en lett stigning for menn over 65 år og kvinner over 75 år.

Bukspyttkjertelkreft er blant kreftformene med aller dårligst prognose, og det er en kreftform som hvert år tar mange hundre liv. De siste årene har vi sett en forsiktig forbedring i overlevelse – ikke minst blant de som får påvist sykdommen før den rekker å spre seg.

Kvalitetsregister for pankreaskreft

Kreftforeningen ga i desember 2019 penger til å utvikle og drifte et kvalitetsregister for pankreaskreft, med en ramme på tre år.

Kvalitetsregister for pankreaskreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med pankreaskreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreft-sykdommens årsaker, sykdomsforløp og effekt av behandlingen som gis.

Eksempel på resultater fra Pankreasregisterets årsrapport 2021:

Andel av tilfeller hvor det er gitt palliativ kjemoterapi, og hvor det er registrert utført biopsi eller cytologi som verifiserer diagnosen i forkant av behandling, fordelt på opptaksområde. Fra fig. 3.10 i Årsrapport 2021 Pankreaskreft.

Figuren viser at en gledelig høy andel av de som starter kjemoterapi, har verifisert diagnosen på forhånd. I lys av kommende muligheter for utvidet molekylærbiologisk diagnostikk, bør imidlertid målet være at andelen biopsier økes til fordel for cytologi.

Verifisering hos pasienter med lokalisert sykdom, det vil si biopsi/cytologi av primærtumor, kan være krevende og fordrer endoskopisk ultralyd, noe som kan fordrøye utredningstiden, da denne beredskapen ikke er tilgjengelig på alle sykehus. 

Av disse grunner skal Pankreaskreftregisteret definere dato for diagnose til å være dato tumor ble avdekket radiologisk, og ikke ved biopsidato, som er vanlig i andre registre. I fremtidige rapporter kommer dermed reell utredningstid til å kunne kartlegges bedre.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få pankreaskreft

 • Være røykfri
 • Begrense alkoholforbruket
 • Holde en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
 • Følge regler ved håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen, for eksempel fra maling, trykkfarger, metall- og maskinarbeid eller diesel- og trafikkforurensing
 • Ha et sunt kosthold og begrens mengden rødt og bearbeidet kjøtt samt mat med mettet fett
 • Være fysisk aktiv

Kilde: helsenorge.no

Les mer om symptomer og risikofaktorer på helsenorge.no 

Les mer om forbygging av kreft - alle kreftformer

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21 

Nyttige linker

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med pankreaskreft

Pankreaskreft Nettverk Norge

Fakta om pankreaskreft - Kreftforeningen

Pancreatic cancer on National Cancer Institute website