Pankreaskreft

Fra 1990 og frem til 2021 har Norge hatt en stabil insidensrate for pankreaskreft for begge kjønn og alle aldersgrupper, men med en lett stigning for både menn og kvinner over 65 år. 1026 nye tilfeller av denne kreftsykdommen er registrert i 2022.
Sist oppdatert:

Risikoen for å utvikle pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft) øker med alderen.

Pankreaskreft har få og diffuse symptomer som ofte fører til at sykdommen blir oppdaget sent.

Flertallet av pasienter med pankreaskreft kan ikke opereres enten grunnet langtkommen kreftsykdom, spredning eller på grunn av høy alder og tilleggssykdommer som ikke er forenlig med operativ behandling.

I Norge dør rundt 800 pasienter av pankreaskreft hvert år, og bare én av ti overlever sykdommen.

Risikofaktorer

Hvorfor noen får kreft i bukspyttkjertelen og andre ikke er vanligvis ukjent. Man kan allikevel gjøre valg som kan bidra til å minske risikoen, selv om man ikke har noen garanti mot kreft.  

Slik kan risikoen minskes:

 • Vær røykfri
 • Begrense alkoholforbruket
 • Unngå overvekt og fedme
 • Følg regler for farlige stoffer på arbeidsplassen, for eksempel fra maling, trykkfarger og metall
 • Ha et sunt kosthold
 • Vær fysisk aktiv

Faktorer som kan gi økt risiko:

 • Tidligere kreftsykdom
 • Langvarig kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Enkelte andre sykdommer, som diabetes, magesår, infeksjon med hepatitt B og enkelte infeksjoner i munnen

Pankreaskreft skyldes sjelden arv.

Kilde: helsenorge.no

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

Nye tilfeller

523 menn og 503 kvinner fikk pankreaskreft i Norge i 2022. Antall tilfeller per 100.000 personår er for menn 14,9 prosent og for kvinner 15,1 prosent.

Aldersfordeling

Median alder for pankreaskreft er 73 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 73 år. 

Insidensrater fordelt på 5-års aldersgrupper og kjønn. Fra figur 3.2 fra Årsrapport for Kvalitetsregister for pankreaskreft 2022.

Figuren viser at forekomsten av pankreaskrefttilfeller øker jevnt med alderen (fra 40- års alder) og litt mer blant menn.

Overlevelse

Overlevelse av pankreaskreft (2018-2022), etter alder og antall år siden diagnose. Fra figur 8.1-I i Cancer in Norway 2022

Fem års relativ overlevelse av pankreaskreft er lav, 14,9 prosent for menn og 15,1 prosent for kvinner.

Gjennomsnittlig levetid for pasienter med pankreaskreft er ca. 6 måneder fra diagnosetidspunkt. Kun 15-20 prosent får operasjon med kurativ hensikt, og av disse utvikler en stor andel tilbakefall.

For de mange pasientene som ikke kan opereres eller som får tilbakefall, er det livsforlengende behandling, inkludert kjemoterapi som står i fokus.

Sykdommen gir ofte rask og uttalt svekkelse av allmenntilstanden, og så mange som 40 prosent av pasientene får ingen kreftrettet behandling i det hele tatt.

Overlevere med pankreaskreft

Per 31.12.2022 var 1.688 av pasientene, som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie fikk diagnosen pankreaskreft, i live i Norge. 207 personer er langtidsoverlevere, dvs. personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

Antall dødsfall

436 menn og 396 kvinner døde av pankreaskreft i Norge i 2021.

Utvikling over tid

Trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av pankreaskreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-I i Cancer in Norway 2022.

Trender for kvinner i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) for pankreaskreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-I i Cancer in Norway 2022.

Fra 1990-2022 er det hovedsakelig en stabil insidensrate for begge kjønn og alle aldersgrupper, med en lett stigning for menn over 65 år og kvinner over 75 år.

Bukspyttkjertelkreft er blant kreftformene med aller dårligst prognose, og det er en kreftform som hvert år tar mange hundre liv. De siste årene har vi sett en forsiktig forbedring i overlevelse, ikke minst blant de som får påvist sykdommen før den rekker å spre seg.

Kvalitetsregister for pankreaskreft

Kreftforeningen ga i desember 2019 penger til å utvikle og drifte et kvalitetsregister for pankreaskreft, med en ramme på tre år.

Kvalitetsregister for pankreaskreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med pankreaskreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreft-sykdommens årsaker, sykdomsforløp og effekt av behandlingen som gis.

Eksempel på resultater fra Pankreasregisterets årsrapport 2022:

Andel av tilfeller hvor det er gitt palliativ kjemoterapi, og hvor det er registrert utført biopsi eller cytologi som verifiserer diagnosen i forkant av behandling, fordelt på opptaksområde. Fra fig. 3.12 i Årsrapport 2022 Pankreaskreft.

Figuren viser at en gledelig høy andel av de som starter kjemoterapi, har verifisert diagnosen på forhånd. I lys av dagens muligheter for utvidet molekylærbiologisk diagnostikk for seleksjon til inklusjon i utprøvende studier med målrettet behandling, bør målet være at andelen biopsier økes til fordel for cytologi.

Andel pasienter med kun cytologi er høyest i Helse Nord, men faggruppen mistenker at definisjon av cytologi versus biopsi avviker fra øvrige patologisk laboratorier. Dette vil faggruppen følge opp og eventuelle kvalitetssikringer vil gjøres.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få pankreaskreft

 • Være røykfri
 • Begrense alkoholforbruket
 • Holde en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
 • Følge regler ved håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen, for eksempel fra maling, trykkfarger, metall- og maskinarbeid eller diesel- og trafikkforurensing
 • Ha et sunt kosthold og begrens mengden rødt og bearbeidet kjøtt samt mat med mettet fett
 • Være fysisk aktiv

Kilde: helsenorge.no

Les mer om symptomer og risikofaktorer på helsenorge.no 

Les mer om forbygging av kreft - alle kreftformer

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21 

Nyttige linker

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med pankreaskreft

Pankreaskreft Nettverk Norge

Fakta om pankreaskreft - Kreftforeningen

Pancreatic cancer on National Cancer Institute website