Nyrekreft

Det er registrert 937 nye tilfeller av nyrekreft i Norge i 2022. De fleste som får nyrekreft er i alderen 60–80 år. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner.
Sist oppdatert:

Forekomsten av nyrekreft i Norge er på nivå med en rekke andre land i Vest-Europa, herunder de nordiske.

Nyrekreft utvikler seg vanligvis langsomt, og gir sjelden symptomer i tidlig stadium når svulsten er liten. 

Sykdommen behandles først og femst kirurgisk. For noen kan medikamentell behandling, immunterapi, cellegift eller strålebehandling også være aktuelle behandlingsformer.

Risikofaktorer

Overvekt og fedme er kjente risikofaktorer for nyrekreft. Risikoen er størst hos kvinner med alvorlig overvekt.

Nikotin finnes i alle tobakksvarer, røyk, snus og skråtobakk, og påvirker sannsynligvis cellene i nyrene. Dessuten kan høyt alkoholinntak øke risikoen for nyrekreft. Forskning viser imidlertid at at et moderat alkoholinntak (inntak på 30 gram etanol per dag -som tilsvarer to drinker per dag) kan ha en beskyttende effekt. Les mer om alkohol og nyrekreft her.

Å bli eksponert for farlige kjemikalier som benzen, kadmium, plantevernmidler, løsemidler og asbest kan være årsak til nyrekreft.  

Videre kan kronisk nyresykdom og diabetes gi økt risiko.

Menn som er strålebehandlet for testikkelkreft og kvinner som er strålebehandlet for livmorhalskreft, samt de som har hatt skjoldbrusk-kjertelkreft, har en svakt økt risiko.

Hyppig bruk av smertestillende og vanndrivende midler kan også være årsak til utvikling av kreft i nyrene.

Nyrekreft er arvelig i cirka 2 prosent av tilfellene, enten ved von Hippel Lindaus sykdom eller andre svært sjeldne arvelige sykdommer. Dette gjelder oftest for unge mennesker og ofte for begge nyrene. 

Kilde: kreftforeningen.no

Nye tilfeller

Totalt fikk 937 personer i Norge nyrekreft i 2022. Raten, antall tilfeller per 100.000 personår, er 21,3 for menn og 10,1 for kvinner. 

Aldersfordeling

Median alder for nyrekreft er 67 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 67 år. 

De fleste som får nyrekreft er i alderen 60–80 år. Sykdommen opptrer sjeldent blant personer under 40 år, men barn kan rammes av en spesiell type kreft i nyrene, Wilms tumor. 

Overlevelse

Femårig relativ overlevelse i 2022 er 80,1 prosent for menn og 80,7 prosent for kvinner.

Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere, 25,6 prosent for menn og 17,9 prosent for kvinner .

Figuren viser relativ overlevelse etter kjønn, 2018-2022, fra fig. 8.1-R i Cancer in Norway 2022

Figuren viser relativ overlevelse etter alder, 2018-2022, fra fig. 8.1-R i Cancer in Norway 2022

Overlevere etter nyrekreft

Per 31.12.2022 var det 9.183 personer i live i Norge som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie har fått diagnosen nyrekreft - såkalt prevalens. 

Av disse ble 2788 diagnostisert for mindre enn fem år siden, og 2995 er langtidsoverlevere; personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt 3700 flere kreftoverlevere etter nyrekreft.

Antall dødsfall

Det er flere menn som får nyrekreft enn kvinner, og det er også flere menn enn kvinner som dør av denne kreftsykdommen. I 2021 døde 141 menn og 75 kvinner av nyrekreft i Norge.  

Utvikling over tid

Insidensratene for nyrekreft har vært jevnt økende siden 1965, og økningen har vært sterk blant menn. For menn ses en utflating i ratene de siste 10 årene, og blant kvinner har ratene vært relativt stabile de siste 20 årene.

Det har vært en markant økning i overlevelse siden begynnelsen av 2000-tallet, og i dag overlever rundt 80 prosent av pasientene sin nyrekreft i 5 år eller mer.

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av nyrekreft for menn i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-L i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av nyrekreft for kvinner i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-L i Cancer in Norway 2022

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få nyrekreft

  • Være tobakksfri
  • Holde en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
  • Tilstrebe å ha et så normalt blodtrykk som mulig
  • Følge regler ved håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen

Les mer på kreftforeningen.no

Les om forbygging av kreft på kreftregisteret.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om nyrekreft på helsenorge.no

Les om nyrekreft på kreftforeningen.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nyrekreft

Kidney (renal cell) cancer on the National Cancer Institute website