Melanom i hud

Norge har svært høy forekomst av melanom (føflekkreft) på verdensbasis. Kreftformen har økt kraftig de seneste årene, og det er registrert 2338 nye tilfeller av melanom i Norge i 2020.
Sist oppdatert: 21.09.2021

Illustrasjon

Melanom oppstår vanligvis i hud og utvikles fra de pigmentdannende cellene i huden. I sjeldne tilfeller kan melanom forekomme i øye og slimhinner (vagina, hals). Under oppgir vi tall og informasjon for melanom i hud.

Antallet melanomtilfeller har økt kraftig i befolkninger med lys hudtype, og forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden.

Forekomsten i sør er mer enn dobbelt så høy som i nord. Dette samsvarer med forskjeller i ultrafiolett (UV) stråling og klima mellom landsdelene. Siden år 2000 ser vi sterk økning i Vest- og i Midt-Norge, som sannsynlig forklares av økt reising til sol-destinasjoner.

Utbruddet av Covid-19 i mars 2020 har ført til nedgang i antall av nydiagnostiserte krefttilfeller.                 

Sannsynligvis har både redusert kreftdiagnostikk og høyere terskel for å oppsøke helsetjenesten vært medvirkende for et redusert antall kreftdiagnoser etter den første nedstengningen av Norge. Vi ser at antallet melanomdiagnoser for 2020 er litt høyere frem til slutten av mars, hvor så 2020-tallene begynner å legge seg under de foregående årene. Denne trenden vedvarer frem til slutten av sommeren og deretter er det på ny flere melanomdiagnoser som stilles for 2020, sammenlignet med tilsvarende periode i 2017-2019.

Flere andre kreftdiagnoser har dessverre en vedvarende trend med økt forskjell i kurvene utover høsten med lavere antall i 2020, men her ser det ikke ut til at en fanger opp færre melanomtilfeller i 2020 enn det som er forventet.               

Risikofaktorer

Årsaken til melanom er i all hovedsak eksponering for UV-stråling fra sol og solarium. Den sterke økningen i forekomst skyldes sannsynligvis endring i solvaner, særlig blant menn i aldersgruppen over 50 år.

Særlig stor risiko har de med lys hud og blondt eller rødt hår og de med store eller mange føflekker. I tillegg kan andre faktorer (f.eks. overvekt, bruk av enkelte legemidler) også spille en rolle.

Noen familier synes å være arvelig disponert for hudkreft. Disse kan be om genetisk utredning og spesiell oppfølging.

Les mer om årsaker til melanom på helsenorge.no

Nye tilfeller

1158 kvinner og 1180 menn fikk melanom i Norge i 2020. Antall tilfeller per 100.000 er nå 39 for kvinner og 42 for menn. Tidligere hadde kvinner høyere forekomst av melanom enn menn, nå er det imidlertid omvendt.

Forekomst av melanom i hud etter geografisk region for menn og kvinner (glattede rater), i perioden 1991–2020. (Fra fig. 3.2 i Årsrapport fra Melanomregisteret 2020

Forekomsten i Sør-Øst er ca. 40 prosent høyere enn forekomsten i nord. Dette samsvarer med forskjeller i UV-dose og klima mellom landsdelene. For
begge kjønn er forekomsten i Sør-Øst i ferd med å flate ut, og i Vest
fortsetter forekomsten å gå ned også i 2020.

Det er verdt å merke seg at Midt-Norge har den høyeste forekomsten blant kvinner. En stadig utjevning mellom regionene kan være et resultat av reising til soldestinasjoner, men kan også skyldes regionale forskjeller i oppmerksomhet (diagnostisk intensitet) og forebyggende arbeid (solingsadferd).

Aldersfordeling

Median alder for melanom er 65 år for kvinner og 69 år for menn. 

Blant både menn og kvinner er dette den kreftformen som forekommer nest hyppigst i aldersgruppen 25-49 år. Det er imidlertid i aldersgrupper over 50 år vi ser den største økningen og høyeste forekomsten, særlig blant menn. Økningen i overlevelse kan sannsynligvis tilskrives nye medikamentelle behandlingsformer i gruppen som har påvist spredning.

Aldersspesfikk forekomst av melanom i hud for menn og kvinner (glattede rater), i perioden 1991–2020 (Fra fig. 3.1 i Årsrapport fra Melanomregisteret 2020) 

Forekomsten er høyest og har økt mest i aldersgruppene > 50 år. Fortsatt
øker forekomsten blant de eldste kvinnene (≥ 70 år), mens for aldersgruppen 60-69 år, ser vi en tydelig avflating. 2020-tallene kan antyde at det samme er i ferd med å skje i aldersgruppen 50-59 år. Denne
avflatingen sees enda tydeligere blant menn. For de eldste mennene
(≥ 70 år) ser også økningen ut til å avta.

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse etter melanom er høy (94,9 prosent for kvinner og 90,1 prosent for menn i perioden 2016-2020), fordi de fleste tilfellene oppdages på et tidlig stadium (lokal sykdom). Tilfeller oppdaget i et avansert stadium (med spredning) har dårlig overlevelse. 

Fem års relativ overlevelse 2016-2020 etter kjønn (Fra figur 8.1-K i Cancer in Norway 2020)

De fleste som diagnostiseres sent er menn, og fem års relativ overlevelse for menn med hudkreft med spredning i perioden 2006-2010 var 9,7 prosent. Fem års relativ overlevelse for disse pasientene har økt de siste årene, og i perioden 2016-2020 er 5 års relativ overlevelse estimert til 36,6 prosent. Dette er svært gledelige tall, men det er for tidlig å konkludere med at overlevelsen for melanom med spredning har økt. 

Kvinner som diagnostiseres med spredning, har bedre fem års overlevelse enn menn (32,0 prosent i perioden 2006-2010). I perioden 2016-2020 er denne estimert til nærmere 55,1 prosent.

Overlevere med melanom 

Ved utgangen av 2020 var det 30.034 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt melanom. Dette er en økning på mer enn 10.000 personer i løpet av ti år.

Antall dødsfall

I 2020 døde 174 menn og 121 kvinner av melanom.

Utvikling over tid

Trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av melanom i perioden 1965-2020. (Fra figur 9.1-K i Cancer in Norway 2020)

Trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av melanom i perioden 1965-2020. (Fra figur 9.1-K i Cancer in Norway 2020)

Antallet tilfeller av melanom øker over hele verden, også i Norge. I 2020 fikk 2338 nordmenn denne diagnosen. Dette er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet.

De siste årene har overlevelsen økt, noe som sannsynligvis kan tilskrives nye medikamentelle behandlinger i gruppen som har påvist spredning.

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom (Melanomregisteret) har eksistert siden 2008 og fikk nasjonal status 2013. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og Melanomregisteret er et integrert register i Kreftregisteret. 

Melanomregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med melanom. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. 

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for melanom her

Melanomregisteret og Norsk melanom gruppe (NMG) oppfordrer alle institusjoner som behandler melanom til å bruke dataene i årsrapporten til kvalitetsforbedring, og registerets referansegruppe vurderer flere konkrete tiltak for klinisk kvalitetsforbedring.

Et forbedringsområde i diagnostikk og behandling av melanom er andel pasienter med patologisk fri margin etter primær eksisjon. Dersom det er mistanke om kreft i en hudlesjon, skal hudlesjonen fjernes (primær eksisjon), og sendes til undersøkelse ved et laboratorium.

Det er viktig med opplæring av allmennleger i primærhelsetjenesten. De må ha kunnskap om og kompetanse til å gjøre de riktige vurderingene og undersøkelsene av mistenkelige lesjoner slik at disse blir fjernet og sendt til undersøkelse tidlig. De må også vite hvordan lesjonene skal fjernes og ha fokus på å fjerne disse med fri margin. Andelen med fri margin etter primær esksisjon ligger på 77,2 prosent i Norge. Faggruppen mener at et akseptabelt nivå er > 90 prosent.

Andel pasienter med patologisk fri margin etter primær eksisjon i 2020, sammenlignet med 2019. (Fra figur 3.12 i Årsrapport for melanom 2020). 

Figuren viser at det er jevnt over gode resultat, men at primærhelse-tjenesten har en lavere andel med fri margin enn spesialisthelsetjenesten. Dette er bekymringsfullt fordi det er i denne delen av helsetjenesten de fleste primære eksisjoner utføres. Det er viktig at fastleger/hudleger er mer oppmerksom på å få fri margin til siden, samt å inkludere fettvev i bunnen ved fjerning av suspekte føflekker. På denne måten får pasienten det beste utgangspunktet for å bli kurert.

I etterkant av fjorårets rapport sendte Melanomregisteret resultatene til de ulike private klinikkene slik at de hadde mulighet til å se egne resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette ble positivt mottatt og vi kan se en gledelig økning i fri margin hos private klinikker.

Finn årsrapporter for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom her

Pasientrapporterte resultater

PROMs ble innført i Melanomregisteret i 2021, for pasienter diagnostisert fra og med 1. januar 2021. PROMsresultater på sykehusnivå vil dermed bli inkludert i neste årsrapport, med data fra 2021.

Formålet med innsamlingen av PROMs er å få nødvendig kunnskap om hvordan kreftsykdom og behandling påvirker helse og livskvalitet over tid. PROMs og PREMs kan også være med på å avdekke om det er lik behandling ved de ulike sykehusene, og er et viktig bidrag til kvalitetssikring av norsk helsetjeneste.

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få melanom

Melanom kan forebygges. Det viktigste tiltaket er å unngå å bli solbrent, ta pauser fra sola når den er på det sterkeste og bruke klær og solkrem med høy faktor som beskyttelse. Å bli solbrent i solarium er like uheldig som å bli brent utendørs.

Risikoen for melanom øker særlig for de som begynner å bruke solarium i ung alder. Myndighetene har innført 18 års grense for solarium i Norge, men solariebruk frarådes for alle aldresgrupper. 

Les om symptomer og forebygging av melanom på kreftforeningen.no

Les mer om forebygging av kreft på kreftregisteret.no

Les om solariumbruk på helsenorge.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om melanom på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med melanom

Melanoma of the skin on the National Cancer Institute websit