Lymfom

1235 nye tilfeller av lymfom (lymfekreft) ble registrert i 2022. For flere av de store undergruppene har det vært en solid forbedring i 5-års relativ overlevelse over de siste 15 årene.
Sist oppdatert:

Illustrasjonsfoto

Lymfom er en samlediagnose for mer enn 30 ulike typer kreft hvor sykdommen sitter i kroppens lymfesystem. Lymfom består av hoved-gruppene Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom. Undergrupper av non-Hodgkin lymfom er blant annet diffust storcellet B-cellelymfom og mantelcellelymfom.

Insidensen av Hodgkin lymfom har vært stabil de siste 15 årene og prognosen er god, men eldre pasienter har vesentlig dårligere overlevelse enn de yngre. Bruk av PET-scan har mest sannsynlig ført til færre pasienter i stadium I og flere pasienter i stadium IV. 

For de fleste undergrupper av non-Hodgkin lymfom har insidensen vært stabil de siste 15 årene. Bedret diagnostikk, bedre kjemoterapiregimer og bruk av antistoff (spesielt anti-CD20) har ført til økt overlevelse for alle undergrupper.

Risikofaktorer

Legemidler som gis for eksempel etter organtransplantasjon, svekker immunforsvaret.

Hepatitt C, infeksjoner med virus (Epstein Barr virus og HIV) og sjeldne bakterier (Helicobacter pylori) kan gi økt risiko for kreft.

Det er en overhyppighet av non-Hodgkin lymfom hos pasienter med sjeldne medfødte sykdommer, som leddgikt og andre autoimmune sykdommer.

Andre faktorer som gir økt risiko for lymfom er tidligere lymfomdiagnose, og i noen tilfeller har sykdommen sammenheng med arv.

Kilde: helsenorge.no

Les mer om forebygging av kreft på kreftregisteret.no

Nye tilfeller

Totalt 702 menn og 533 kvinner fikk Hodgkin- og non-Hodgkin lymfom i Norge i 2022. Antall tilfeller per 100.000 er 24 for menn og 17 for kvinner.

Aldersfordeling

Median alder (begge kjønn) for non-Hodgkin lymfom er 70 år og for Hodgkin lymfom 44 år. 

Overlevelse

Figuren viser overlevelse for Hodgkin lymfom etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-V i Cancer in Norway 2022.

Fem års relativ overlevelse for Hodgkin lymfom er 90,7 prosent for menn og 88,4 prosent for kvinner. Eldre pasienter har vesentlig dårligere overlevelse enn de yngre.

Figuren viser overlevelse for non-Hodgkin lymfom (NHL) etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-W i Cancer in Norway 2022

Fem års relativ overlevelse for non-Hodgkin lymfom er 77,3 prosent for menn og 81,3 prosent for kvinner.

Bedret diagnostikk, bedre kjemoterapiregimer og bruk av antistoff (spesielt anti-CD20) har ført til økt overlevelse for alle undergrupper av non-Hodgkin lymfom.

Overlevere med lymfom

Per 31.12.2022 er det 3.250 personer som har eller har hatt Hodgkin lymfom og 11.824 som har eller har hatt non-Hodgkin lymfom. 

Antall dødsfall

I 2021 døde 10 menn og 11 kvinner av Hodgkin lymfom, mens 164 menn og 126 kvinner døde av non-Hodgkin lymfom.

Utvikling over tid

Forekomst og overlevelse av Hodgkin lymfom i perioden 2002-2022, fra fig. 3.1 i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2022

Det er en relativt stabil insidens i denne perioden, det vil si at antall nye tilfeller av Hodgkin lymfom har vært stabil siden 2002. Per 100 000 personår (per 100 000 personer per år) er det ca. 2.5 personer som får diagnosen Hodgkin lymfom. Den relative overlevelsen er stabil til lett økende, og en har heller ikke gjort store endringer i behandling av denne sykdomsgruppen siden 2003.

Fagrådet i Nasjonalt register for lymfoide maligniteter har satt som mål at relativ overlevelse etter fem år for Hodgkin lymfom samlet skal være 85 prosent eller mer. For 2022 er dette tallet 89,1 prosent og dermed godt innenfor målet. 

Forekomst og relativ overlevelse av non-Hodgkin lymfom i perioden 2002-2022, fra fig. 3.9 i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2022

Her ser vi en positiv trend der den relative overlevelsen øker. Dette betyr at de pasientene som får non-Hodgkin lymfom lever lenger etter kreftdiagno-sen. Sannsynligvis har riktigere behandling til riktig diagnosegruppe, på grunn av bedret diagnostikk, bidratt til den positive overlevelsesraten.

Antall nye tilfeller av non-Hodgkin lymfom har vært økende i mange år, men de siste årene ser den ut til å stabiliseres. Det er rundt 20 personer av 100 000 som får diagnosen non-Hodgkin lymfom hvert år. 

Nasjonalt register for lymfoide maligniteter

Nasjonalt kvalitetsregisteret for lymfoide maligniteter fikk nasjonal status i 2013. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. Formålet med kvalitetsregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med lymfekreft og blodkreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Eksempel på resultat fra Årsrapport for lymfoide maligniteter 2022:

Inndeling i riktig undergruppe av non-Hodgkin lymfom er meget viktig fordi gruppene skal ha ulik behandling og har ulik prognose. Innenfor denne hovedgruppen er det rundt 60 ulike undergrupper.

Primærutredningen er derfor avgjørende for hele det videre forløpet til pasienten og hvis diagnosen ikke er riktig kan feilen følge gjennom hele
behandlingen. I figuren under ønsker man å belyse om retningslinjene for diagnostikk og pakkeforløp for lymfomer følges.

Non-Hodgkin lymfomdiagnose stilt utenfor, og uten konsultasjon med universitetssykehus i 2020, 2021 og 2022 fordelt på sykehus. Fra fig. 3.5 i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2022

Figuren viser hvilke sykehus som ikke alltid følger retningslinjene om konsultasjon. De lokalsykehusene der samtlige pasienter har fått diagnosen bekreftet på et universitetssykehus eller har behandlet færre enn 10 pasienter er ikke vist i figuren, men de inkluderes i søylen for hele Norge. For første gang er det nasjonale målet om at over 95 prosent av lymfom- pasientene bør diagnostiseres med konsultasjon ved et universitetssykehus, nådd.

Tilsvarende analyse ble presentert i årsrapportene for 2016-2021. Det er verdt å merke seg at for både Førde og Molde sykehus er det kun én pasient som gir utslag i analysen (på grunn av få pasienter).

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få lymfom 

Unngå å bli utsatt for kjemikalier på arbeidsplassen, som for eksempel løsemidler, fargestoffer og sprøytemidler. Disse kan gi økt risiko for non-Hodgkin lymfom.

Unngå røyking og hold en sunn kroppsvekt. Overvekt øker risikoen for Hodgkin lymfom.

Les om Lymfom på kreftforeningen.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om lymfom på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram for lymfekreft

Lymfekreftforeningen

Lymphoma on National Cancer Institute website