Lymfom

Overlevelse ved lymfom (lymfekreft) er på et akseptabelt høyt nivå, men for pasienter som er 70 år og eldre er det større variasjoner mellom de enkelte helseforetakene.
Sist oppdatert: 03.12.2020

Illustrasjonsfoto

Lymfom er en samlediagnose for mer enn 30 ulike typer kreft hvor sykdommen sitter i kroppens lymfesystem. Lymfom består av hovedgruppene Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom. Undergrupper av non-Hodgkin lymfom er blant annet diffust storcellet B-cellelymfom og mantelcellelymfom.

I 2019 ble det registrert 146 nye personer med Hodgkin lymfom i Kreftregisteret. Non-Hodgkin lymfom utgjør den største gruppen hvor mange diagnoser er samlet. I 2019 ble det registrert 1157 nye pasienter med non-Hodgkin lymfom.

Risikofaktorer

Legemidler som gis for eksempel etter organtransplantasjon, svekker immunforsvaret.

Hepatitt C, infeksjoner med virus (Epstein Barr virus og HIV) og sjeldne bakterier (Helicobacter pylori) kan gi økt risiko for kreft.

Det er en overhyppighet av non-Hodgkin lymfom hos pasienter med sjeldne medfødte sykdommer, som leddgikt og andre autoimmune sykdommer.

Andre faktorer som gir økt risiko for lymfom er tidligere lymfomdiagnose, og i noen tilfeller har sykdommen sammenheng med arv.

Kilde: helsenorge.no

Les mer om forebygging av kreft på kreftregisteret.no

Nye tilfeller

Totalt 730 menn og 573 kvinner fikk Hodgkin- og non-Hodgkin lymfom i Norge i 2018. Antall tilfeller per 100.000 er 27 for menn og 19 for kvinner.

Aldersfordeling

Median alder (begge kjønn) for non-Hodgkin lymfom er 70 år og for Hodgkin lymfom 44 år. 

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse for Hodgkin lymfom er 89 prosent for menn og 87 prosent for kvinner.

Figuren viser overlevelse for Hodgkin lymfom etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-V i Cancer in Norway 2019.

Fem års relativ overlevelse for non-Hodgkin lymfom er 77 prosent for menn og nesten 80 prosent for kvinner.

Figuren viser overlevelse for non-Hodgkin lymfom (NHL) etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-W i Cancer in Norway 2019

Overlevere med lymfom

Per 31.12.2019 er det 3042 personer som har eller har hatt Hodgkin lymfom og 11.030 som har eller har hatt non-Hodgkin lymfom. 

Antall dødsfall

I 2018 døde 8 menn og 14 kvinner av Hodgkin lymfom, mens 136 menn og 133 kvinner døde av non-Hodgkin lymfom.

Utvikling over tid

Figuren viser henholdsvis forekomst og overlevelse av Hodgkin lymfom i perioden 2002-2019, fra fig. 3.1 i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2019

Forekomsten av Hodgkin lymfom har vært stabil de siste 15 årene og prognosen er god. Det har heller ikke vært endringer i behandling av denne sykdomsgruppen siden 2003. Resultater fra årsrapporten viser at eldre pasienter har dårligere overlevelse enn de yngre.

Figuren viser henholdsvis forekomst og overlevelse av non-Hodgkin lymfom i perioden 2002-2019, fra fig. 3.12 i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2019

For de fleste undergrupper av non-Hodgkin lymfom har forekomsten her også vært stabil de siste 15 årene og for storcellet B-cellelymfom til og med noe synkende. 

Når det gjelder overlevelse ved non-Hodgkin lymfom-diagnoser i perioden 2002-2019, ser vi en positiv trend der den relative overlevelsen øker. Dette betyr at de pasientene som får non-Hodgkin lymfom lever lenger etter kreftdiagnosen.

Forklaringen kan være bedret behandling av B-cellelymfomer og intensivert behandling til de mest aggressive lymfomene. Sannsynligvis har også riktigere behandling til riktig diagnosegruppe som følge av bedret diagnostikk, bidratt til den positive overlevelsesraten.

Nasjonalt register for lymfoide maligniteter

Kvalitetsregisteret for lymfoide maligniteter fikk nasjonal status i 2013. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. Formålet med kvalitetsregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med lymfekreft og blodkreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Eksempel på resultat fra Årsrapport for lymfoide maligniteter 2019:

I figurene i årets rapport som omhandler overlevelse av lymfom, har en valgt å sette fokus på den eldste aldersgruppen ettersom behandlingspraksis kan variere en del for denne gruppen grunnet komplikasjoner, annen sykdom etc. I tillegg blir pasienter 70 år og eldre i mindre grad henvist til regionsykehus i henhold til handlingsprogrammet. Det er i denne aldersgruppen man observerer størst variasjon i beregningene.

Figuren viser 5 års relativ overlevelse av indolente/lavgradige lymfom i 2019 for pasienter ≥70 år fordelt på helseforetak (bosted). Fra fig. 3.11 i Årsrapport for lymfoide maligniteter 2019

Figuren viser overlevelsen av indolente (lavgradig/saktevoksende) lymfom i den eldste pasientgruppen. Det er i denne aldersgruppen man observerer størst variasjon i estimatene, men ingen av helseforetakene faller utenfor konfidensintervallet for landet som helhet. En ser en forventet god overlevelse, men også tegn til at det kan være noe variasjon. Varierende resultater for denne aldersgruppen gjør at en kan vurdere om forskjeller i behandlingspraksis er en mulig årsak. Figuren er ikke justert for stadium. 

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få lymfom 

Unngå å bli utsatt for kjemikalier på arbeidsplassen, som for eksempel løsemidler, fargestoffer og sprøytemidler. Disse kan gi økt risiko for non-Hodgkin lymfom.

Unngå røyking og hold en sunn kroppsvekt. Overvekt øker risikoen for Hodgkin lymfom. Les mer om Lymfom på kreftforeningen.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om lymfom på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram for lymfekreft

Lymfekreftforeningen

Lymphoma on National Cancer Institute website