image

Kreft i spiserør og magesekk

857 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2022. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Kreft i spiserør og magesekk er mer vanlig på verdensbasis enn i Norge, men de fleste pasientene får oppdaget sykdommen sent i sykdomsforløpet. Sykdommens utbredelse ved diagnosen har innvirkning på overlevelsen, noe som innebærer at kun en fjerdedel av pasientene er i live etter 5 år. Samtidig ses en økning i overlevelse hos pasienter med kreft i spiserør.

Påvisning av sammenhengen mellom magekreft og bakterien Helicobacter pylori, som også er en viktig årsak til magesår, har ført til ny forebyggende behandling, og magekreft har gått fra å være en relativt vanlig kreftform til å bli en sykdom som nå rammer relativt få. 

Risikofaktorer

Arbeid i foroverbøyd stilling gir økt risiko for refluks av magesyre opp i spiserøret, noe som kan medføre betennelse i spiserøret. Det kan igjen føre til tilstanden Barrets øsofagus, som gir noe økt risiko for kreft. Dette skjer hos ca 1-5 prosent for personer med Barrets øsofagus. 

Etseskader av lut, som fører til arrdannelse, kan øke faren for spiserørskreft flere tiår etter at skaden.

Kronisk infeksjon i magesekken som skyldes Helicobacter Pylori kan øke risiko for magesekkreft. Infeksjonen kan behandles med antibiotika og risikoen reduseres.

Tidligere operasjoner for å fjerne deler av magesekken og strålebehandling i mageregionen fra tidligere kreftbehandling kan også øke risiko for kreft i magesekken.

I svært sjeldne tilfeller er magesekkreft arvelig. De med nære  familie-medlemmer med magesekkreft har økt risiko, men det er ikke klart om det skyldes gener eller lik livsstil.

Kilde: helsenorge.no

Les om forebygging av alle kreftformer på kreftregisteret.no

Nye tilfeller

Totalt 572 menn og 285 kvinner fikk spiserørs- eller magesekkreft i 2022. Antall tilfeller per 100.000 er om lag 9 for menn og 4 for kvinner.

Aldersfordeling

Median alder (begge kjønn) for spiserørskreft er 71 år og for magesekkreft 73 år. Det vil si at halvparten av alle som får disse diagnosene er over henholdsvis 71 år og 73 år. 

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse for spiserørskreft i perioden 2018-2022 er om lag 22 prosent for menn og 31 prosent for kvinner. For magesekkreft er overlevelsen om lag 30 prosent for menn og 33 prosent for kvinner. Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere.

Figuren viser overlevelse for kreft i spiserør etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-C i Cancer in Norway 2022.

De siste 15 år ser vi nærmest en dobling i overlevelse for menn og en tredobling i overlevelse for kvinner. Yngre har bedre overlevelse enn eldre.

Figuren viser overlevelse for kreft i magesekk etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-D i Cancer in Norway 2022.

Det vises liten gevinst i 5-års relativ overlevelse de siste 15 år. Dette gjelder begge kjønn og alle aldersgrupper.

Overlevere med kreft i spiserør og magesekk

Ved utgangen av 2022 var det 1050 personer i Norge som enten har eller har hatt spiserørskreft, og 2194 personer som har eller har hatt kreft i magesekk. 

Antall dødsfall

I 2021 døde 202 menn og 60 kvinner av spiserørskreft, mens 154 menn og 113 kvinner kvinner døde av magesekkreft. 

Utvikling over tid

Figuren viser trender for menn i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) for spiserørskreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-C i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender for kvinner i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) for spiserørskreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-C i Cancer in Norway 2022.

Sykdommen er vanligere hos menn enn hos kvinner. Forekomsten av kreft i spiserør har holdt seg forholdsvis stabil for begge kjønn i løpet av den siste 10-årsperioden, samtidig har  overlevelsen av spiserørskreft økt for begge kjønn. 

Kreft i magesekk er en forholdsvis sjelden kreftform i Norge, og forekomsten har i mange år vært synkende. Noen grunner til at færre personer får magesekkreft er økende bruk av nedkjølt og nedfrosset mat og mindre bruk av røkt og syltet mat.

Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

Kvalitetsregisteret har per i dag ikke nasjonal status. Arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk startet i november 2008. Kreftregisteret og NGICG-ØV (Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppes fagråd for kreft i spiserør og magesekk) samarbeider om kvalitetsregisteret.

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. 

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Registeret skal bidra til at kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasientene med kreft i spiserør og magesekk blir bedre. Registeret skal også gi grunnlag for forskning som kan gi ny kunnskap om årsaker, diagnose og sykdomsforløp og behandlingseffekter.
 
Registeret har foreløpig ikke publisert tall for 2021 og 2022.
 
Andel pasienter med magesekkreft diagnostisert i 2020 som er operert, fordelt på opptaksområde. Fra fig. 3.32 i årsrapporten.
 
Figuren viser at det er variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder
med hensyn til hvor stor andel av pasientene med magesekkreft som
blir operert.
 
I 2020 var det en markant nedgang i andelen opererte i Helse Sør-Øst. Fagrådet i kvalitetsregisteret har kontaktet Oslo universitetssykehus angående resultatet. Årsaken til nedgangen kan være pasientenes sykdoms-byrde eller at færre blir henvist til vurdering for operasjon.
 
Kvalitetsmål gitt av fagrådet er operasjonsandel satt til mellom 35 prosent og 45 prosent (markert med grønt i figuren). Fagrådet vil følge trendene i andel opererte fremover for å sikre likt tilbud uavhengig av hvor i landet pasientene er bosatt.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få kreft i spiserør og magesekk

Sørg for et sunt kosthold med mye grønnsaker og frukt, spesielt med vitamin A og C. Meieriprodukter er gunstig. Unngå mye rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt.

Begrens mengden røkt mat og salt. Røkt mat kan innholde nitritt og bitrat, som kan omdannes til ugunstige forbindelser i magen av bakterien Helicobacter Pylori.

Unngå røyking, begrens alkoholinntaket og hold en sunn kroppsvekt.

For spiserørskreft er i tillegg HPV-vaksinen anbefalt, da det reduserer risikoen for å bli smittet med HPV (Humant Papillomavirus). Denne infeksjonen i spiserøret kan øke risikoen for en sjelden form for plateepitelcarcinom.

Kilde: helsenorge.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken

Les om spiserørskreft på kreftforeningen.no

Les om magesekkreft på kreftforeningen.no

Esophageal Cancer on National Cancer Institute website

Stomach (Gastric) Cancer on National Cancer Institute website