Kreft i spiserør og magesekk

753 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2019. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Illustrasjonsfoto

Kreft i spiserør og magesekk er mer vanlig på verdensbasis enn i Norge, men de fleste pasientene får oppdaget sykdommen sent i sykdomsforløpet.

Sykdommens utbredelse ved diagnosen har innvirkning på overlevelsen, noe som innebærer at kun en fjerdedel av pasientene er i live etter 5 år.

Risikofaktorer

Arbeid i foroverbøyd stilling gir økt risiko for refluks av magesyre opp i spiserøret, noe som kan medføre betennelse i spiserøret. Det kan igjen føre til tilstanden Barrets øsofagus, som gir noe økt risiko for kreft. Dette skjer hos ca 1-5 prosent for personer med Barrets øsofagus. 

Etseskader av lut, som fører til arrdannelse, kan øke faren for spiserørskreft flere tiår etter at skaden.

Kronisk infeksjon i magesekken som skyldes Helicobacter Pylori kan øke risiko for magesekkreft. Infeksjonen kan behandles med antibiotika og risikoen reduseres.

Tidligere operasjoner for å fjerne deler av magesekken og strålebehandling i mageregionen fra tidligere kreftbehandling kan også øke risiko for kreft i magesekken.

I svært sjeldne tilfeller er magesekkreft arvelig. De med nære familiemedlemmer med magesekkreft har økt risiko, men det er ikke klart om det skyldes gener eller lik livsstil. 

Kilde: helsenorge.no

Les om forebygging av alle kreftformer på kreftregisteret.no

Nye tilfeller

Totalt 507 menn og 246 kvinner fikk spiserørs- eller magesekkreft i 2019. Antall tilfeller per 100.000 er nær 19 for menn og 8 for kvinner.

Aldersfordeling

Median alder (begge kjønn) for spiserørskreft er 70 år og for magesekkreft 73 år. 

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse for spiserørskreft er nær 23 prosent for menn og 25 prosent for kvinner. For magesekkreft er overlevelsen nær 29 prosent for menn og 30 prosent for kvinner.

Figuren viser overlevelse for kreft i spiserør etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-C i Cancer in Norway 2019.

Figuren viser overlevelse for kreft i magesekk etter aldersgruppe for begge kjønn. Fra figur 8.1-D i Cancer in Norway 2019.

Overlevere med kreft i spiserør og magesekk

Ved utgangen av 2018 var det 831 personer i Norge som enten har eller har hatt spiserørskreft, og 2030 personer som har eller har hatt kreft i magesekk. 

Antall dødsfall

I 2019 døde 55 kvinner og 190 menn av spiserørskreft, mens 168 menn og
102 kvinner kvinner døde av magesekkreft.

Utvikling over tid

 

Forekomst (insidensrater) av kreft i spiserør og magesekk hos menn og kvinner. Fra fig. 3.3. i Årsrapport Kvalitetsregister for kreft  i spiserør og magesekk 2018*

Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner. Forekomsten av kreft i spiserør og magesekk har holdt seg forholdsvis stabil for begge kjønn i løpet av den siste 10-årsperioden, samtidig har overlevelsen av spiserørskreft økt for begge kjønn. For magesekkreft i samme periode har det vært en økning i overlevelse for menn, mens for kvinner har overlevelsen vært stabil.

Figuren viser forekomst av plateepitel- og adenokarsinom i spiserør og magesekk. Fra fig. 3.4 i Årsrapport Kvalitetsregister for kreft  i spiserør og magesekk 2018

Forekomsten av plateepitelkarsinom i spiserør og magesekk har vært jevn de siste 65 år, mens forekomsten av adenokarsinom er redusert. Adenokarsinom er mest vanlig i magesekken. Nedgangen henger naturlig sammen med nedgangen i forekomst av magesekkreft gjennom denne perioden.

* Årsrapport for Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk 2019 blir publisert i 2021

Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

Kvalitetsregisteret har per i dag ikke nasjonal status. Arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk startet i november 2008. Kreftregisteret og NGICG-ØV (Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppes fagråd for kreft i spiserør og magesekk) samarbeider om kvalitetsregisteret.

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. 

Les mer om Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Registeret skal bidra til at kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasientene med kreft i spiserør og magesekk blir bedre. Registeret skal også gi grunnlag for forskning som kan gi ny kunnskap om årsaker, diagnose og sykdomsforløp og behandlingseffekter.
 
Andel menn og kvinner operert for spiserørskreft siste 10 år. Fra fig. 3.13 i årsrapporten.
 
Figuren viser at andelen menn som opereres for spiserørskreft er høyere enn hos kvinner. Litt over en fjerdedel av mennene blir operert, mot rundt en femtedel for kvinner. Det er imidlertid færre kvinner enn menn som får spiserørskreft og dette kan gi en usikkerhet i tolkningen av tallene.
 
Andel menn og kvinner operert for magesekkreft siste 10 år. Fra fig. 3.26 i årsrapporten.
 

Figuren viser at det er en lavere andel kvinner som blir operert for magesekkreft enn menn. Forskjellen er derimot ikke like stor som for spiserørskreft. Det er også her et lavere antall kvinner enn menn som får magesekkreft, så resultatet må tolkes med forsiktighet. Årsaker som kan påvirke operasjonsrate er alder ved diagnosetidspunkt, allmenntilstand, funksjonsstatus og tilleggssykdommer.

At det er færre kvinner enn menn som blir operert, kommer fagrådet i Register for kreft i spiserør og magesekk til å fokusere på fremover, og foreslår tiltak dersom det ser ut til å være en skjevfordeling som ikke kan forklares ut fra sykdomsstatus og/eller tilfeldige variasjoner.

* Årsrapport for Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk 2019 blir publisert i 2021

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få kreft i spiserør og magesekk

Sørg for et sunt kosthold med mye grønnsaker og frukt, spesielt med vitamin A og C. Meieriprodukter er gunstig. Unngå mye rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt.

Begrens mengden røkt mat og salt. Røkt mat kan innholde nitritt og bitrat, som kan omdannes til ugunstige forbindelser i magen av bakterien Helicobacter Pylori.

Unngå røyking, begrens alkoholinntaket og hold en sunn kroppsvekt.

For spiserørskreft er i tillegg HPV-vaksinen anbefalt, da det reduserer risikoen for å bli smittet med HPV (Humant Papillomavirus). Denne infeksjonen i spiserøret kan øke risikoen for en sjelden form for plateepitelcarcinom.

Kilde: helsenorge.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken

Les om spiserørskreft på kreftforeningen.no

Les om magesekkreft på kreftforeningen.no

Esophageal Cancer on National Cancer Institute website

Stomach (Gastric) Cancer on National Cancer Institute website