Eggstokkreft

Det har vært en nedgang i forekomsten siden 1980-tallet, og antallet har vært stabilt de siste ti årene. I 2018 fikk 493 kvinner eggstokkreft.

Sist oppdatert 29.04.2020

 

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft (slås her sammen til eggstokkreft) i Norge fortsetter å minke for kvinner mellom 50 og 69 år.

Dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Borderlinesvulster rammer oftere yngre kvinner (median alder 57 år), mens kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne i større grad rammer eldre kvinner (median alder 68 år).

Risikofaktorer

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ikke kjent, men det er visse faktorer som kan øke risiko for eggstokkreft.

Eggstokkreft oppstår oftere hos kvinner som ikke har født barn enn hos kvinner som har gått gjennom en fødsel.

Tidlig menstruasjon og/eller sen overgangsalder gir økt risiko. Dette tyder på at kjønnshormonene og antallet eggløsninger en kvinne gjennomgår kan ha betydning.

Noen vitenskapelige studier viser at enkelte typer endometriose (samme vev som er inne i livmorslimhinnen) er utenfor livmoren, som for eksempel i eggstokkene og egglederne. Dette kan gi lett forhøyet sjanse for å få denne type kreft.

Det kan se ut til at høye kvinner har større mulighet for å få sykdommen enn lave. Sammenhengen synes å være sterkest hos kvinner før overgangsalderen.

Strålebehandling for tidligere kreft, og kvinner som tidligere har hatt brystkreft har høyere risiko.

Mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller skyldes arv.

Kilde: helsenorge.no

Nye tilfeller

493 kvinner fikk eggstokkreft i Norge i 2018. Antall tilfeller per 100.000 personer er ca. 15.

Aldersfordeling

Median alder for eggstokkreft og borderline totalt, er 66 år. Det vil si at halvparten av alle som får sykdommen er over 66 år.

 

Figuren viser aldersfordeling for kvinner i Norge med kreft eller borderlinesvulst i eggstokk, eggleder og bukhinne i 2018. Fra fig. 3.3 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2018.

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) av eggstokkreft er 48,9 prosent.

Resultater fra årsrapporten for Nasjonalt register for gynekologisk kreft (Gynkreftregisteret) viser langtidseffekter av behandlingen for kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne og at 5-års relativ overlevelse har økt i alle aldersgrupper siden 1980.

For alle aldersgruppene samlet kan man se en økning fra 34,7 prosent i første periode til 48,9 prosent i siste periode. Det er en økning på 14,2 prosent. Størst økning i 5-års relativ overlevelse ser man i de to yngste aldersgruppene.

Figuren viser 5-års relativ overlevelse for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft totalt og for ulike aldersgrupper fra 1980 til 2018. Fra fig. 3.28 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2018. 

Overlevere med eggstokkreft

Antall kreftoverlevere med eggstokkreft er 4842 per 31.12.2018.

Antall dødsfall

344 kvinner døde av eggstokkreft i Norge i 2017.

Dødelighetsratene for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft siden 1961 viser at de to yngste aldersgruppene har hatt en svak nedgang i dødeligheten i løpet av hele perioden, mens vi i den eldste gruppen kan se en stigning i dødelighet fra 1961 og frem til midten av 1990-tallet med en påfølgende stabilisering i den siste perioden.

Nedgangen/stabilisering av dødeligheten i de ulike aldersgruppene de siste tiårene ligger mest sannsynlig i bedre behandlingsmetoder. Blant annet har behandling av tilleggssykdom (hjerte, kar, lunge, nyrer) før, under og etter behandlingen av kreftsykdommen fått mer fokus i denne perioden.

 

Figuren viser dødelighetsrater for eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft  for ulike aldersgrupper fra 1960 til 2018. Fra fig. 3.24 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2018. 

Utvkling over tid

 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av eggstokkreft i perioden 1965-2018. Fra figur 9.1-R i Cancer in Norway 2018.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få eggstokkreft

  • Være røykfri
  • Unngå å komme i kontakt med asbest
  • Hold en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
  • P-piller har beskyttende effekt
  • Bruk østrogener etter overgangsalder. Risikoen er lavere dersom du tar en kombinasjon av østrogen og progesteron

Kilde: helsenorge.no

Les mer om symptomer og risikofaktorer på helsenorge.no

Les mer om forbygging av kreft - alle kreftformer

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft inneholder data fra og med 2012 og fikk nasjonal status i 2013. Foreløpig inneholder registeret utvidede kliniske data og patologidata om kreft og borderlinesvulster (svulster med lavt malignitetspotensiale) i eggstokk, eggleder og bukhinne. I løpet av 2019 vil registeret bli utvidet med registrering av kliniske data om livmorhalskreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt register for gynekologisk kreft 

Under viser vi eksempel på resultat fra Gynkreftregisterets årsrapport 2018

 Andel av pasientene med eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft operert per helseforetak og helseregion. Grønt felt angir kvalitetsmål. Fra figur 3.13 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2018.

European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) bruker andelen opererte som en av flere kvalitetsindikatorer på behandlingen av eggstokkreft. De har definert at minimum 80 prosent av pasientene bør opereres. Gynkreftregisteret har også definert en andel på minimum 80 prosent opererte som et kvalitetsmål.

Figuren viser andel pasienter som har blitt operert i de fire helseregionene i Norge, inkludert resultater for de ulike helseforetakene. Det er noe variasjon mellom regionene i andelen operasjoner, fra 72,8 prosent i Helse Sør-Øst til 81,2 prosent i Helse Midt Norge, men regionene nærmer seg hverandre i forhold til fjorårets rapport. Det er likevel også i år slik at pasienter som bor i opptaksområdet til flere av sykehusene i Helse Sør-Øst fortsatt ligger lavest.

Figuren viser også andelen som blir operert innenfor opptaksområdet for hvert av landets helseforetak. Det er stor variasjon i andelen pasienter som blir operert i de ulike delene av landet. Det er også relativt stor variasjon innad i helseregionene, spesielt i Helse Sør-Øst.

Det har blitt gjort en gjennomgang av pasientene i opptaksområdet til Vestre Viken HF og Sykehuset Vestfold for å gjøre en ny vurdering av om en større andel av pasientene burde vært operert. Gjennomgangen viste at det var riktig å ikke operere disse pasientene. Sykehuset Østfold ønsker også en slik gjennomgang i etterkant av publiseringen.

Last ned årsrapporter for Nasjonalt register for gynekologisk kreft

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen  tlf: 800 57 338 (800 KREFT)

Nyttige linker

Les om eggstokkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Gynkreftforeningen

Fakta om eggstokkreft - kreftforeningen.no

Ovarian, Fallopian Tube, and Primary Peritoneal Cancer on National Cancer Institute website