Eggstokkreft

I 2020 fikk 487 kvinner eggstokkreft. Det har vært en nedgang i forekomsten siden 1980-tallet, antallet har vært stabilt de siste ti årene og dødeligheten fortsetter å synke i alle aldersgrupper.

 

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft (slås her sammen til eggstokkreft) i Norge har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år. Dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Borderlinesvulster rammer oftere yngre kvinner (median alder 58 år), mens kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne i større grad rammer eldre kvinner (median alder 69 år).

Risikofaktorer

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ikke kjent, men det er visse faktorer som kan øke risiko for eggstokkreft.

Eggstokkreft oppstår oftere hos kvinner som ikke har født barn enn hos kvinner som har gått gjennom en fødsel.

Tidlig menstruasjon og/eller sen overgangsalder gir økt risiko. Dette tyder på at kjønnshormonene og antallet eggløsninger en kvinne gjennomgår kan ha betydning.

Noen vitenskapelige studier viser at enkelte typer endometriose (samme vev som er inne i livmorslimhinnen) er utenfor livmoren, som for eksempel i eggstokkene og egglederne. Dette kan gi lett forhøyet sjanse for å få denne type kreft.

Det kan se ut til at høye kvinner har større mulighet for å få sykdommen enn lave. Sammenhengen synes å være sterkest hos kvinner før overgangsalderen.

Strålebehandling for tidligere kreft, og kvinner som tidligere har hatt brystkreft har høyere risiko.

Mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller skyldes arv.

Kilde: helsenorge.no

Nye tilfeller

487 kvinner fikk eggstokkreft i Norge i 2020. Antall tilfeller per 100.000 personer er 16,2.

I perioden 2016-2020 ble 20 prosent av tilfellene oppdaget i et tidlig, lokalisert stadium, mens 28,7 prosent får oppdaget kreften i et regionalt stadium og 44 prosent har fjernspredning ved tidspunktet for diagnose. Bare 7,3 prosent har ukjent stadium ved diagnose.

Aldersfordeling

Figuren viser aldersfordeling for kvinner i Norge med kreft eller borderlinesvulst i eggstokk, eggleder og bukhinne i 2020. Fra fig. 3.4 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2020

Borderlinesvulstene skiller seg en del fra de mer aggressive kreftsvulstene ved at de oppstår i noe yngre alder. I 2020 var median alder for ovarialkreft 69 år, mens median alder for borderlinesvulster var 58 år. Dette samsvarer med tallene fra foregående årsrapporter. 

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) av eggstokkreft er 51,1 prosent.

Resultater fra årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft (Gynkreftregisteret) viser langtidseffekter av behandlingen for kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne og at 5-års relativ overlevelse har økt i alle aldersgrupper siden 1980.

5-års relativ overlevelse for eggstokkreft totalt og for ulike aldersgrupper fra 1980 til 2020. Fra fig. 3.29 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2020

Figuren belyser langtidseffekter av behandlingen for eggstokkreft og viser at 5-års relativ overlevelse har økt i alle aldersgrupper siden 1980. For alle aldersgruppene samlet kan man se en økning fra 31,2 prosent i første periode til 50,9 prosent i siste periode. Det er en økning på 19,7 prosentpoent. Det har vært jevn økning i overlevelse i alle aldersgrupper.

Til sammenligning viser statistikk fra NORDCAN at 5-års relativ overlevelse i Danmark og Sverige i perioden 2014–2018 var på henholdsvis 44,4 prosent og 52,4 prosent. Disse utgjorde ytterpunktene i overlevelse blant de nordiske landene i perioden.

Overlevere med eggstokkreft

Antall kreftoverlevere med eggstokkreft er 5021 per 31.12.2020.

Antall dødsfall

275 kvinner døde av eggstokkreft i Norge i 2020.

Dødelighetsrater for eggstokkreft  for ulike aldersgrupper fra 1960 til 2020. Fra fig. 3.25 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2020

Figuren viser at de to yngste aldersgruppene har hatt en svak nedgang i dødeligheten i løpet av hele perioden, mens vi i den eldste gruppen kan se en stigning i dødelighet fra 1961 og frem til midten av 1990-tallet med en
påfølgende stabilisering i den siste perioden. Nedgangen/stabilisering
av dødeligheten i de ulike aldersgruppene de siste tiårene ligger mest
sannsynlig i bedre behandlingsmetoder. Blant annet har behandling av
tilleggssykdom (hjerte, kar, lunge, nyrer) før, under og etter behandlingen
av kreftsykdommen fått mer fokus i denne perioden.

Utvkling over tid

 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av eggstokkreft i perioden 1965-2020. Fra figur 9.1-R i Cancer in Norway 2020.

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft inneholder data fra og med 2012 og fikk nasjonal status i 2013. Foreløpig inneholder registeret utvidede kliniske data og patologidata om kreft og borderlinesvulster (svulster med lavt malignitetspotensiale) i eggstokk, eggleder og bukhinne. Fra 2019 er registeret utvidet med registrering av data om livmorhalskreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasient-gruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt register for gynekologisk kreft 

Under viser vi eksempel på resultat fra Gynkreftregisterets årsrapport 2020

Antall operasjoner for eggstokkreft utført ved landets sykehus. Fra figur 3.14 i årsrapporten.

Totalt ble det i Norge utført 427 operasjoner i 2020. De regionale helse-foretakene har organisert operasjoner av eggstokkreft slik at pasientene opereres ved et av landets universitetssykehus med spesialkompetanse i gynekologisk onkologi. Disse er: Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet), Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, St.Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) bruker antall
operasjoner utført ved et sykehus som en kvalitetsindikator. De definerer
mer enn 100 operasjoner per år på et sykehus som det optimale, mer enn 50 operasjoner per år er definert som et intermediært mål, mens de mener at mer enn 20 operasjoner per år per sykehus er et minimumskrav. Robusthetskravene til Helsedirektoratet for eggstokkreft anbefaler
minimum 20 operasjoner per avdeling per år.

Figuren over viser antall operasjoner fordelt på sykehus for 2019 og 2020.
Her ser man at sykehusene med spesialkompetanse utfører hovedtyngden
av operasjonene. Alle sykehusene med spesialkompetanse gjennomførte
flere enn 20 operasjoner per år. Stavanger universitetssjukehus er det eneste av sykehusene med spesialkompetanse som hadde en økning i antall operasjoner i 2020 etter nedgang året før. Det er kun OUS, Radiumhospitalet som oppnår ESGOs optimale mål på mer enn 100 operasjoner per år.

Figuren viser ellers at det utføres en del operasjoner på sykehus uten spesialkompetanse (67 operasjoner i 2020). Det er kjent at en del pasienter blir operert på lokalsykehus ved behov for akutte operasjoner eller ved antatt godartet sykdom.

Last ned årsrapporter for Nasjonalt register for gynekologisk kreft

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få eggstokkreft

  • Være røykfri
  • Unngå å komme i kontakt med asbest
  • Hold en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
  • P-piller har beskyttende effekt
  • Bruk østrogener etter overgangsalder. Risikoen er lavere dersom du tar en kombinasjon av østrogen og progesteron

Kilde: helsenorge.no

Les mer om forbygging av kreft på kreftregisteret.no - alle kreftformer

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om eggstokkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Gynkreftforeningen

Fakta om eggstokkreft - kreftforeningen.no

Ovarian, Fallopian Tube, and Primary Peritoneal Cancer on National Cancer Institute website