image

Eggstokkreft

I 2023 fikk 525 kvinner i Norge eggstokkreft. Forekomsten har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år, og dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft (samlebetegnelse ovarialkreft) har vist en nedgang de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år, men har holdt seg stabil i aldersgruppen over 70 år.

Dødeligheten har de siste 40 årene gått ned for alle aldersgrupper. Borderlinesvulster rammer oftere yngre kvinner (median alder 55 år), mens ovarialkreft i større grad rammer eldre kvinner (median alder 66 år). Flertallet av kvinnene har hatt symptomer før de går til lege (81 prosent av kvinnene i 2022).

Kreft i eggstokkens overflatelag oppdages ofte sent i forløpet fordi symptomene er diffuse, og sykdommen er dermed vanskelig å oppdage. 70 prosent av kvinnene har spredning ved diagnosetidspunktet. Grad av spredning har betydning for hvilken behandling som kan tilbys og også for pasientens prognose.  

kreftceller forstørrelsesglass.png   

Risikofaktorer

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ikke kjent, men det er visse faktorer som kan øke risiko for eggstokkreft.

Eggstokkreft oppstår oftere hos kvinner som ikke har født barn enn hos kvinner som har gått gjennom en fødsel.

Tidlig menstruasjon og/eller sen overgangsalder gir økt risiko. Dette tyder på at kjønnshormonene og antallet eggløsninger en kvinne gjennomgår kan ha betydning.

Noen vitenskapelige studier viser at enkelte typer endometriose (samme vev som er inne i livmorslimhinnen) er utenfor livmoren, som for eksempel i eggstokkene og egglederne. Dette kan gi lett forhøyet sjanse for å få denne type kreft.

Det kan se ut til at høye kvinner har større mulighet for å få sykdommen enn lave. Sammenhengen synes å være sterkest hos kvinner før overgangsalderen.

Strålebehandling for tidligere kreft, og kvinner som tidligere har hatt brystkreft har høyere risiko.

Mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller skyldes arv.

Kilde: helsenorge.no

Nye tilfeller

525 kvinner fikk eggstokkreft i Norge i 2023. Antall tilfeller per 100.000 personår er 17,2.

I perioden 2019-2023 ble 20,2 prosent av tilfellene oppdaget i et tidlig, lokalt stadium, mens 8,3 prosent fikk oppdaget kreften i et regionalt stadium. 66,2 prosent hadde fjernspredning ved tidspunktet for diagnose, mens bare 5,4 prosent hadde ukjent stadium ved diagnose.

Aldersfordeling

Median alder for eggstokkreft er 68 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 68 år. 

Aldersfordeling for kvinner i Norge med ovarialkreft eller borderlinesvulster i 2023. Fra fig. 2.4 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2023.

Her kan man se at aldersfordelingen for borderlinesvulstene skiller seg en del fra de mer aggressive kreftsvulstene ved at de oppstår i noe yngre alder. I 2023 var median alder for ovarialkreft 68 år, mens median alder for borderlinesvulster var 56,5 år. Dette samsvarer med tallene fra foregående årsrapporter. At borderlinesvulster rammer kvinner i yngre alder enn de mer aggressive kreftsvulstene, er kjent fra tidligere.

noun-wellness-5841908-003E69.svg

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) av eggstokkreft er 50,5 prosent. Fem års relativ overlevelse for pasienter som får påvist eggstokkreft i et tidlig lokalisert stadium er 99,5 prosent. Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere, 37,1 prosent.

Resultater fra årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2023.

(Gynkreftregisteret) viser langtidseffekter av behandlingen for kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne og at 5-års relativ overlevelse har økt i alle aldersgrupper siden 1980.

5-års relativ overlevelse for eggstokkreft totalt og for ulike aldersgrupper fra 1980 til 2023. Fra fig. 2.33 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2023

Figuren belyser langtidseffekter av behandlingen for ovarialkreft og viser at 5-års relativ overlevelse har økt i alle aldersgrupper siden 1980. For alle aldersgruppene samlet kan man se en økning fra 30,9 prosent i første periode til 50,3 prosent i siste periode. Det er en økning på 19,4 prosent. Det har vært jevn økning i overlevelse i alle aldersgrupper.

Til sammenligning viser statistikk fra NORDCAN at 5-års relativ overlevelse i Danmark og Sverige i
perioden 2016–2020 var på henholdsvis 43,9 % og 52,9 %. Disse utgjorde ytterpunktene i overlevelse blant de nordiske landene i perioden. 

Overlevere med eggstokkreft

Antall kreftoverlevere med eggstokkreft er 5.264 per 31.12.2023. 2.637 av disse fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

Antall dødsfall

303 kvinner døde av ovarialkreft i Norge i 2022.

Dødelighetsrater for ovarialkreft siden 1971. Fra fig. 2.29 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2023

Figuren viser at de yngste aldersgruppene har hatt en svak nedgang i dødeligheten i løpet av hele tidsperioden, mens vi i den eldste gruppen kan se en stigning i dødelighet fra 1971 og frem til midten av 1990-tallet med en påfølgende stabilisering i den siste perioden. Nedgang/stabilisering av dødelig-heten i de ulike aldersgruppene de siste tiårene skyldes mest sannsynlig bedre behandlingsmetoder og
ny medikamentell behandling. Videre har behandling av tilleggssykdommer (hjerte, kar, lunge, nyrer)
før, under og etter behandlingen av kreftsykdommen fått mer fokus i denne perioden som mulig kan forklare noe av dette.

For å vise dødelighet ved ovarialkreft over tid bruker vi rater istedenfor det faktiske antallet pasienter som dør. Rater er best egnet til å vise tidstrender siden disse tar hensyn til at befolkningen i Norge øker.

statistikk_forstørrelseglass.png

Utvkling over tid

 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av eggstokkreft i perioden 1965-2023. Fra figur 9.1-R i Cancer in Norway 2023.

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft Norge har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år. Dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Man kan se en generell økning i forekomst frem mot 80-tallet, deretter kan man se tendens til nedgang i forekomst i aldersgruppene fra 30 til 69 år. Forekomsten i aldersgruppen over 70 år har vært relativt stabil de siste 30 år. Årsakene til nedgangen i forekomst de siste tiårene er ikke kartlagt, men medvirkende årsaker kan være bruk av p-piller og økende bruk av forebyggende behandling med fjerning av eggstokk og eggledere ved arvelig disposisjon for ovarialkreft.

artikler m statistikk.png

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft inneholder data fra og med 2012 og fikk nasjonal status i 2013. Foreløpig inneholder registeret utvidede kliniske data og patologidata om kreft og borderlinesvulster (svulster med lavt malignitetspotensiale) i eggstokk, eggleder og bukhinne. Fra 2019 er registeret utvidet med registrering av data om livmorhalskreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasient-gruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt register for gynekologisk kreft 

Last ned årsrapporter for Nasjonalt register for gynekologisk kreft

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få eggstokkreft

  • Være røykfri
  • Unngå å komme i kontakt med asbest
  • Hold en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
  • P-piller har beskyttende effekt
  • Bruk østrogener etter overgangsalder. Risikoen er lavere dersom du tar en kombinasjon av østrogen og progesteron

Kilde: helsenorge.no

Les mer om forbygging av kreft på kreftregisteret.no - alle kreftformer

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om eggstokkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Gynkreftforeningen

Fakta om eggstokkreft - kreftforeningen.no