image

Eggstokkreft

I 2021 fikk 531 kvinner i Norge eggstokkreft. Forekomsten har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år, og dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Det har vært en en økning i forekomst av ovarialkreft fra 487 pasienter i 2020 til 531 pasienter i 2021 (eksklusiv borderline). En årsak til økningen antas å være forsinket diagnostisering i forbindelse med nasjonal nedstengning under Covid-19 pandemien. Økningen har ført til at forekomsten kommer opp på nivå med årene før pandemien, men foreløpig ikke høyere som forventet.

Risikofaktorer

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ikke kjent, men det er visse faktorer som kan øke risiko for eggstokkreft.

Eggstokkreft oppstår oftere hos kvinner som ikke har født barn enn hos kvinner som har gått gjennom en fødsel.

Tidlig menstruasjon og/eller sen overgangsalder gir økt risiko. Dette tyder på at kjønnshormonene og antallet eggløsninger en kvinne gjennomgår kan ha betydning.

Noen vitenskapelige studier viser at enkelte typer endometriose (samme vev som er inne i livmorslimhinnen) er utenfor livmoren, som for eksempel i eggstokkene og egglederne. Dette kan gi lett forhøyet sjanse for å få denne type kreft.

Det kan se ut til at høye kvinner har større mulighet for å få sykdommen enn lave. Sammenhengen synes å være sterkest hos kvinner før overgangsalderen.

Strålebehandling for tidligere kreft, og kvinner som tidligere har hatt brystkreft har høyere risiko.

Mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller skyldes arv.

Kilde: helsenorge.no

Nye tilfeller

531 kvinner fikk eggstokkreft i Norge i 2021. Antall tilfeller per 100.000 personer er 17,5.

Det har vært en en økning i forekomst av ovarialkreft fra 487 pasienter i 2020 til 531 pasienter i 2021 (eksklusiv borderline). En årsak til økningen antas være forsinket diagnostisering i forbindelse med nasjonale ned-stenginger under Covid-19 pandemien. Økningen fører til at forekomsten kommer opp på nivå med årene før pandemien, men foreløpig ikke høyere som forventet.

I perioden 2017-2021 ble 20 prosent av tilfellene oppdaget i et tidlig, lokalisert stadium, mens 11 prosent fikk oppdaget kreften i et regionalt stadium, mens 65 prosent har fjernspredning ved tidspunktet for diagnose. Bare 7 prosent har ukjent stadium ved diagnose.

Aldersfordeling

Median alder for eggstokkreft er 68 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 68 år. 

Aldersfordeling for kvinner i Norge med ovarialkreft eller borderlinesvulster i 2021. Fra fig. 3.4 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2021.

Her kan man se at aldersfordelingen for borderlinesvulstene skiller seg en del fra de mer aggressive kreftsvulstene ved at de oppstår i noe yngre alder. I 2021 var median alder for ovarialkreft 68 år, mens median alder for borderlinesvulster var 57 år. Dette samsvarer med tallene fra foregående årsrapporter. At borderlinesvulster rammer kvinner i yngre alder enn de mer aggressive kreftsvulstene, er kjent fra tidligere.

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) av eggstokkreft er 51,1 prosent. Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere, 38 prosent.

Resultater fra årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2021 (Gynkreftregisteret) viser langtidseffekter av behandlingen for kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne og at 5-års relativ overlevelse har økt i alle aldersgrupper siden 1980.

5-års relativ overlevelse for eggstokkreft totalt og for ulike aldersgrupper fra 1980 til 2021. Fra fig. 3.30 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2021

Figuren belyser langtidseffekter av behandlingen for ovarialkreft og viser at 5-års relativ overlevelse har økt i alle alders- grupper siden 1980. For alle aldersgruppene samlet kan man se en økning fra 31,2 prosent i første periode til 50,6 prosent i siste periode. Det er en økning på 19,4 prosent-poeng. Det har vært jevn økning i overlevelse i alle aldersgrupper.

Til sammenligning viser statistikk fra NORDCAN at 5-års relativ overlevelse i Danmark og Sverige i perioden 2014–2018 var på henholdsvis 44,4 prosent og 52,4 prosent. Disse utgjorde ytterpunktene i overlevelse blant de nor- diske landene i perioden.

Overlevere med eggstokkreft

Antall kreftoverlevere med eggstokkreft er 5189 per 31.12.2021. 2580 av disse fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

Antall dødsfall

281 kvinner døde av eggstokkreft i Norge i 2021.

Dødelighetsrater for eggstokkreft  for ulike aldersgrupper fra 1960 til 2021. Fra fig. 3.26 i Årsrapport for Gynkreftregisteret 2021

Figuren viser at de to yngste aldersgruppene har hatt en svak nedgang i dødeligheten i løpet av hele perioden, mens vi i den eldste gruppen kan se en stigning i dødelighet fra 1960 og frem til midten av 1990-tallet med en påfølgende stabilisering i den siste perioden. Nedgangen/stabilisering av dødeligheten i de ulike aldersgruppene de siste tiårene ligger mest sannsynlig i bedre behandlingsmetoder. Blant annet har behandling av tilleggssykdom (hjerte, kar, lunge, nyrer) før, under og etter behandlingen av kreftsykdommen fått mer fokus i denne perioden.

For å vise dødelighet ved ovarialkreft over tid bruker vi rater istedenfor det faktiske antallet pasienter som dør. Rater er best egnet til å vise tids- trender siden disse tar hensyn til at befolkningen i Norge øker.

Utvkling over tid

 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av eggstokkreft i perioden 1965-2021. Fra figur 9.1-R i Cancer in Norway 2021.

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft Norge har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år. Dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Man kan se en generell økning i forekomst frem mot 80-tallet, deretter kan man se tendens til nedgang i forekomst i aldersgruppene fra 30 til 69 år. Forekomsten i aldersgruppen over 70 år har vært relativt stabil de siste 30 år. Årsakene til nedgangen i forekomst de siste tiårene er ikke kartlagt, men medvirkende årsaker kan være bruk av p-piller og økende bruk av fore-byggende behandling med fjerning av eggstokk og eggledere ved arvelig disposisjon for ovarialkreft.

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft inneholder data fra og med 2012 og fikk nasjonal status i 2013. Foreløpig inneholder registeret utvidede kliniske data og patologidata om kreft og borderlinesvulster (svulster med lavt malignitetspotensiale) i eggstokk, eggleder og bukhinne. Fra 2019 er registeret utvidet med registrering av data om livmorhalskreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasient-gruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt register for gynekologisk kreft 

Under viser vi eksempel på resultat fra Gynkreftregisterets årsrapport 2021

Antall operasjoner for eggstokkreft utført ved landets sykehus. Fra figur 3.15 i årsrapporten.

European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) bruker antall operasjoner utført ved et sykehus som en kvalitetsindikator. De definerer mer enn 100 operasjoner per år på et sykehus som det optimale, mer enn 50 operasjoner per år er definert som et intermediært mål, mens de mener at mer enn 20 operasjoner per år per sykehus er et minimumskrav. Robusthetskravene til Helsedirektoratet for ovarialkreft anbefaler minimum 20 operasjoner per avdeling per år.

Figuren over viser antall operasjoner fordelt på sykehus for 2020 og 2021. Her ser man at sykehusene med spesialkompetanse utfører hovedtyngden av operasjonene. Alle sykehusene med spesialkompetanse gjennomførte flere enn 20 operasjoner per år. Det er kun OUS, Radiumhospitalet som oppnår ESGOs optimale mål på mer enn 100 operasjoner per år.

Figuren viser ellers at det utføres en del operasjoner på sykehus uten spesialkompetanse (58 operasjoner i 2021). Det er kjent at en del pasienter blir operert på lokalsykehus ved behov for akutte operasjoner eller ved antatt godartet sykdom.

Totalt ble det i Norge utført 426 operasjoner i 2021. Dette inkluderer alle inngrep med registrert klinisk kirurgimelding eller patologisvar og kan være primæroperasjoner, staging-/reoperasjoner, diagnostisk kirurgi, operasjoner eller palliativ kirurgi. 36 av operasjonene i 2021 var staging-/reoperasjoner.

Last ned årsrapporter for Nasjonalt register for gynekologisk kreft

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få eggstokkreft

  • Være røykfri
  • Unngå å komme i kontakt med asbest
  • Hold en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme
  • P-piller har beskyttende effekt
  • Bruk østrogener etter overgangsalder. Risikoen er lavere dersom du tar en kombinasjon av østrogen og progesteron

Kilde: helsenorge.no

Les mer om forbygging av kreft på kreftregisteret.no - alle kreftformer

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om eggstokkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Gynkreftforeningen

Fakta om eggstokkreft - kreftforeningen.no

Ovarian, Fallopian Tube, and Primary Peritoneal Cancer on National Cancer Institute website