Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og de fleste pasientene overlever sykdommen i fem år eller mer. Det ble registrert 4076 nye brystkrefttilfeller i 2023.
Sist oppdatert:

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene. I 2022 var det mer enn dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1958. Årlig rammes 25-30 menn av brystkreft, og forekomsten for menn har vært stabil de siste 50 årene. 

For de som rammes av denne sykdommen er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske, lever lengre med sykdommen.

Ved siden av tidligere diagnostisering, er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

silhuett gruppe.png

Nye tilfeller

4076 kvinner og 35 menn fikk brystkreft i Norge i 2023. Antall tilfeller per 100.000 personår er 135,2 for kvinner og 1,0 for menn. 

I perioden 2019-2023 ble 57,6 prosent av tilfellene hos kvinner oppdaget i stadium I (tidlig, lokalt stadium), mens 38,7 prosent fikk oppdaget kreften i stadium II og 13,2 prosent i stadium III. 5,7 prosent hadde fjernspredning, stadium IV, ved tidspunktet for diagnose, mens 20 prosent hadde ukjent stadium.

Aldersfordeling

Median alder for brystkreft er 62 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 62 år.

Forekomst for brystkreft fordelt på alder ved diagnose, diagnoseår 1983–2023. Fra figur 2.4 i Brystkreftregisterets årsapport 2023.

Figuren viser at for kvinner under 30 år er det en jevn forekomst i hele perioden. For aldersgruppen 30–39 år og 40–49 år sees en liten økning de siste årene. Det har vært en markant økning i forekomsten for aldersgruppen 50–69 år som er relatert til den gradvise innføringen av Mammografiprogrammet fra 1996, kombinert med en økningav hormonbehandling i overgangsalderen.

På grunn av covid-19 med redusert aktivitet i Mammografiprogrammet i 2020 var det en nedgang i antall diagnostiserte. I 2021 økte forekomsten betydelig i denne aldersgruppen, det har flatet ut i 2022 og falt i 2023. Forekomsten av brystkreft i Norge har vært nokså jevn for aldersgruppen 70+ fra 1983–2009, men vi har sett en økning de siste årene, bortsett fra 2022 til 2023 har det vært en nedang i forekomsten for de eldste aldersgruppene.

noun-wellness-5841908-003E69.svg

Overlevelse

Overlevelse av brystkreft har blitt gradvis bedre, og 9 av 10 kvinner som rammes overlever sin kreftsykdom i 5 år eller mer.

Fem års relativ overlevelse er i perioden 2019-2023 totalt (alle stadier) 92,6 prosent. Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere; 41,8 prosent.

Relativ overlevelse av brystkreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2019-2023. Fra fig. 8.2-L i Cancer in Norway 2023.

Overlevere med brystkreft

Ved utgangen av 2023 var det 59.089 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft diagnostisert i løpet av de siste 15 årene.

Over 27 000 av disse fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

statistikk_forstørrelseglass.png

Antall dødsfall

619 kvinner og 7 menn døde av brystkreft i Norge i 2022.

Utvikling over tid

Trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av brystkreft blant kvinner i perioden 1965-2023. Fra Cancer in Norway 2023, fig. 9.1-M.

Det er en jevn forekomst for aldersgruppene 70+ fra 1985–2008,og man ser en økning de siste årene. Det er en markant økning i forekomsten for aldersgruppen 50- 69 år som følger den gradvise innføringen av brystkreft-screeningen fra 1996, kombinert med en økning av hormonbehandling i overgangsalderen. Det er en jevn økning i insidensratene for aldersgruppen 30–49 år, i hele perioden.

Andelen kvinner som overlever 5 år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig. På slutten av 1970 tallet var 5 års relativ overlevelse 73,4 prosent. Siste femårsperiode er overlevelsen økt til over 90 prosent. 

Det er også en markant nedgang i dødelighet av brystkreft fra midten av 90-tallet til i dag.

artikler m statistikk.png

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreftregisteret fikk nasjonal status 2013, men har registrert data siden 2009. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og det er opprettet et fagråd i registeret. 

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med brystkreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Se flere resultater i årets rapport

Befolkningsundersøkelse flerfarge.png

Pasientrapporterte resultater

Kreftregisteret har i 2019 og 2020 arbeidet med å planlegge og bygge infrastruktur for innsamling av PROMs, herunder integrasjon mot ePROM, som er den nasjonale løsningen for innhenting av PROMs. 

Innsamling av PROM- og PREM-data for brystkreft startet høsten 2020 for kvinner diagnostisert i 2020 gjennom en fast, treårig befolkningsunder-søkelse om helse og livskvalitet. For PROMs sammenliknes kvinner diagnos-tisert med brystkreft med en kontrollgruppe med kvinner uten brystkreft, men med matchende alders- og bostedssammensetning.

Befolkningsbaserte helseundersøkelser

Se flere resultater om pasientrapporterte utfallsmål i årsrapporten for Brystkreftregisteret

Screening av brystkreft

Noe av økningen i forekomst av brystkreft kan tilskrives Mammografi-programmet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50-69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette bedrer høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes. 

Risikofaktorer

Det finnes ingen enkeltårsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft.

Derimot kjenner vi til flere risikofaktorer for sykdommen. Risikoen for brystkreft øker med alderen. De fleste tilfeller inntreffer etter fylte 50. Derfor inviteres norske kvinner til mammografiscreening fra ca fylte 50 år. Kvinner som har bryst- eller eggstokkreft i familien, kan også ha økt risiko. Mellom 5 og 10 prosent av brystkrefttilfeller kan skyldes arv. Hvor tidlig man føder barn, hvor mange barn man føder, og i hvilken grad man ammer barna, har også vist seg i store studier å ha en sammenheng med brystkreftrisiko.

Flere livsstilsfaktorer kan øke faren for å få brystkreft. Overvekt etter overgangsalder, alkoholinntak og manglende fysisk aktivitet kan øke risikoen. Langvarig bruk av hormontilskudd med kombinasjonen østrogen og gestagen i forbindelse med overgangsalder øker også risiko for brystkreft

Les om risikofaktorer og forebygging ved brystkreft på kreftforeningen.no

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

fysisk aktiv.png

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få brystkreft

  • Ha et sunt kosthold 
  • Holde en sunn kroppsvekt
  • Drikke minst mulig alkohol 
  • Være fysisk aktiv
  • Unngå langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder
  • Undersøke brystene sine selv

Slik undersøker du brystene dine

Les mer om risikofaktorer for brystkreft på kreftforeningen.no

  • Ved å delta i mammografiprogrammet kan brystkreft diagnostiseres og behandles på et tidlig tidspunkt 

Les om mammografiprogrammet på kreftregisteret.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om brystkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

Brystkreftforeningen

Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Breast cancer on National Cancer Institute website