Blærekreft

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge. I 2019 fikk 1332 menn diagnosen blærekreft, mens 446 kvinner ble rammet av denne sykdommen.

Blærekreft er vanligere hos menn enn hos kvinner, og risikoen er mer enn tre ganger så høy for menn som for kvinner. Denne forskjellen har vært stabil over mange tiår.

De siste årene har det vært mer enn 1000 tilfeller årlig blant menn, mens for kvinner mellom 400-500 kvinner i året rammes. Raten, antall tilfeller per 100.000 personer, er i 2019 50 for menn og 14 for kvinner.

Risikofaktorer

Årsakene er ikke fullt ut klarlagte, verken for utvikling av blærekreft, eller for hvorfor kjønnsforskjellene er såpass markante.

Kjente risikofaktorer er imidlertid røyking, stråling og infeksjoner, og mye tyder også på at kosthold, alkohol, fysisk aktivitet, fedme, diabetes og andre miljøpåvirkninger kan spille inn.  

Nye tilfeller

Tilsammen fikk 1778 personer i Norge blærekreft i 2019. Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge.

Aldersfordeling

Median alder for blærekreft er 73 år - det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 73 år. 

Det er også blant personer i 70-årsalderen at forekomsten er høyest.

Overlevelse

Blærekreft er en av få kreftformer der en større andel mannlige pasienter overlever sykdommen, sammenlignet med kvinner.

Den relative overlevelsen er 79 prosent for menn og 75 prosent for kvinner.

Caption

Figuren viser relativ overlevelse etter alder, 2015-2019, fra fig. 8.1-S i Cancer in Norway 2019

Figuren viser relativ overlevelse etter kjønn, 2015-2019, fra fig. 8.1-S i Cancer in Norway 2019

Overlevere etter blærekreft

Per 31.12.2019 var det 15.394 personer i live i Norge som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie har fått diagnosen blærekreft - såkalt prevalens. 

Av disse ble 5040 diagnostisert for mindre enn fem år siden, og 4991 er langtidsoverlevere; personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt over 4000 flere kreftoverlevere etter blærekreft - fra 11.056 i 2009 til 15.394 i 2019.

Antall dødsfall

240 menn og 89 kvinner døde av blærekreft i 2019.

Utvikling over tid

Ratene for blærekreft har vært forholdsvis stabile, eller svakt økende de siste årene. Fordi vi blir flere og får flere eldre i befolkningen, går likevel antall tilfeller opp.

For 20 år siden var det rundt 1300 tilfeller av blærekreft hvert år, mens det nå er over 1700. Den kraftigste økningen i antall tilfeller har vært blant menn.

Forskjellen i overlevelse av blærekreft har imidlertid blitt lavere i løpet av de siste 40 årene. På slutten av 70-tallet overlevde 60 prosent av mennene sin blærekreft, mens dette gjaldt for ca. halvparten av kvinnene. 

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2019. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2019.

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av blærekreft for kvinner i perioden 1965-2018. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2019.

Globale forskjeller i forekomst av kreft i blære og urinveier

Figur: Kreft i blære og urinveier har høyest forekomst i Libanon (LBN), Hellas (GRC), Danmark (DNK) og Ungarn (HUN). Kilde: Globocan Cancer Today og Verdensbanken.

Den høyeste forekomsten av kreft i blære og urinveier ses i land med relativ høyt bruttonasjonalprodukt (BNP). Lavest forekomsten ses i Belize, Gambia og Botswana. Studier har funnet at lavere sosioøkonomisk status er assosiert med høyere risiko for kreft i blære og urinveiene.

For mer informasjon, se Special issue 2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft.

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om blærekreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med blærekreft

Bladder cancer on the National Cancer Institute website