Blærekreft

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge. I 2018 fikk 1239 menn diagnosen blærekreft, mens 509 kvinner ble rammet av sykdommen.

Blærekreft er vanligere hos menn enn hos kvinner, og risikoen er mer enn tre ganger så høy for menn som for kvinner. Denne forskjellen har vært stabil over mange tiår.

De siste årene har det vært mer enn 1000 tilfeller årlig blant menn, mens for kvinner mellom 400-500 kvinner i året rammes. Raten, antall tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på 48 for menn og nær 17 for kvinner for kvinner.

Risikofaktorer

Årsakene er ikke fullt ut klarlagte, verken for utvikling av blærekreft, eller for hvorfor kjønnsforskjellene er såpass markante.

Kjente risikofaktorer er imidlertid røyking, stråling og infeksjoner, og mye tyder også på at kosthold, alkohol, fysisk aktivitet, fedme, diabetes og andre miljøpåvirkninger kan spille inn.  

Nye tilfeller

Tilsammen fikk 1748 personer i Norge blærekreft i 2018.

Aldersfordeling

Median alder for blærekreft er 73 år - det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 73 år. 

Det er også blant personer i 70-årsalderen at forekomsten er høyest.

Overlevelse

Blærekreft er en av få kreftformer der en større andel mannlige pasienter overlever sykdommen, sammenlignet med kvinner.

Den relative overlevelsen er om lag 78 prosent for menn og 72 prosent for kvinner.

Forskjellen har imidlertid blitt mindre i løpet av de siste 40 årene. På slutten av 70-tallet overlevde 60 prosent av mennene sin blærekreft, mens dette gjaldt for ca. halvparten av kvinnene. 

 

Figuren viser relativ overlevelse etter alder, 2014-2018, fra fig. 8.1-S i Cancer in Norway 2018

Overlevere etter blærekreft

Per 31.12.2018 var det 14.887 personer i live i Norge som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie har fått diagnosen blærekreft - såkalt prevalens. 

Av disse ble 4919 diagnostisert for mindre enn fem år siden, og 4817 er langtidsoverlevere, som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt omlag 4000 flere kreftoverlevere etter blærekreft - fra 10.790 i 2008 til 14.887 i 2018.

Antall dødsfall

283 menn og 110 kvinner døde av blærekreft i 2018.

Utvikling over tid

Ratene for blærekreft har vært forholdsvis stabile, eller svakt økende de siste årene. Fordi vi blir flere og får flere eldre i befolkningen, går likevel antallet tilfeller opp.

For 20 år siden var det rundt 1300 tilfeller av blærekreft hvert år, mens det nå er over 1700. Den kraftigste økningen i antall tilfeller har vært blant menn.

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2018. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2018.

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av blærekreft for kvinner i perioden 1965-2018. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2018.

Globale forskjeller i forekomst av kreft i blære og urinveier

Figur: Kreft i blære og urinveier har høyest forekomst i Libanon (LBN), Hellas (GRC), Danmark (DNK) og Ungarn (HUN). Kilde: Globocan Cancer Today og Verdensbanken.

Den høyeste forekomsten av kreft i blære og urinveier ses i land med relativ høyt bruttonasjonalprodukt (BNP). Lavest forekomsten ses i Belize, Gambia og Botswana. Studier har funnet at lavere sosioøkonomisk status er assosiert med høyere risiko for kreft i blære og urinveiene.

For mer informasjon, se Special issue 2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft.

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen  tlf: 800 57 338 (800 KREFT)

Nyttige linker

Les om blærekreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med blærekreft

Bladder cancer on the National Cancer Institute website