Tykk- og endetarmskreft

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarm-kreft, men overlevelsen for tarmkreftpasientene øker. 4550 personer i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2021.
Sist oppdatert: 07.11.2022

 

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet. Samtidig som forekomsten øker, lever mange flere av de som får denne tarmkreft lenger.

Den viktigste behandlingen er kirurgi, men en stor andel av pasientene får også kjemoterapi og/eller strålebehandling. Det er en kontinuerlig utvikling av teknologi for utredning og behandling, og stadig forbedring av medika-mentell behandling, slik at overlevelsen for pasienter med kreft i tykktarm eller endetarm øker år for år.

Risikofaktorer

Forskere har ikke med sikkerhet kunnet fastslå noen hovedårsak bak økningen av tarmkreft. En del av forklaringen er, som for mange andre kreftsykdommer, at kreft rammer i hovedsak eldre og at andelen eldre i den norske befolkningen har økt kraftig.

Det er imidlertid indikasjoner på at tykk- og endetarmskreft skyldes livsstil og at noe forekomst kan forebygges ved redusert alkoholforbruk, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet.

Videre er det også et økt fokus på sammenheng mellom HPV-smitte og økning av en rekke kreftformer, herunder endetarmskreft. En regner også med at en liten andel av tilfellene skyldes arv.

Les mer om årsaker og forebyggig av tarmkreft på helsenorge.no

Nye tilfeller

1687 kvinner og 1517 menn fikk tykktarmskreft i Norge i 2021. Antallet tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på om lag 52 for kvinner og 56 for menn. 

For endetarmskreft er antallet nye tilfeller 538 for kvinner og 808 for menn. Antallet tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på om lag 17 for kvinner og 28 for menn.

Aldersfordeling

Tykktarmskreft er den vanligste kreftformen blant kvinner over 70 år, mens det er den tredje vanligste kreftformen blant eldre menn. Over halvparten av pasientene er 70 år eller mer ved diagnose.       

Kjønn og alder - tykktarmskreft. Fra figur 3.4 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2021.

Figuren viser alder og kjønn ved diagnose for pasienter i 2021. Resultater viser at de fleste av pasientene er i aldersgruppen 60–84 år ved diagnose.

Både blant menn og kvinner er 15 prosent av tilfellene under 60 år ved dia- gnose, mens en liten andel av tilfellene blant menn ( 11.4 prosent) og kvinner (14.1 prosent) er 85 år eller eldre når sykdommen diagnostiseres.

Median alder for menn og kvinner er henholdsvis 73 og 75 år.

Kjønn og alder - endetarmskreft. Fra figur 3.28 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2021.

Figuren viser alders- og kjønnsfordeling for pasienter diagnostisert i 2021. De aller fleste av pasientene er mellom 60 og 80 år når sykdommen diagnostiseres (70.3 prosent av mennene og 69.8 prosent av kvinnene).

Median alder for menn og kvinner er henholdsvis 70 og 71 år.

Videre er 22.5 prosent av mennene og 35.0 prosent av kvinnene under 60 år, og en forholdsvis liten andel er over 84 år ved diagnosetidspunkt (7.1 prosent av mennene og 12.0 prosent av kvinnene).

Overlevelse

Andelen pasienter som overlever tykk- og endetarmskreft holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Fem års relativ overlevelse er for tykkarmskreft 71 prosent for kvinner og 69 prosent for menn. For endetarmskreft er overlevelsen 73 prosent for kvinner og 71 prosent for menn. 

Figuren viser relativ overlevelse ved tykktarmskreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2017-2021. Fra figur 8.1-E i Cancer in Norway 2021.

Figuren viser relativ overlevelse ved endetarmskreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2017-2021. Fra figur 8.1-F i Cancer in Norway 2021.

Overlevere med tykk- og endetarmskreft

Antall personer som har eller har hatt tykktarmskreft og som er i live har økt betydelig og i 2021 var antallet 25.508.

Antallet personer som har eller har hatt endetarmskreft har økt med 25 prosentpoeng siden 2008, og var i 2021 13.596.

Antall dødsfall

799 menn og 815 kvinner døde av tykk- og endetarmskreft i 2021.

Utvikling over tid

Antallet tilfeller av tykk- og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen både hos kvinner og menn, og overlevelsen har økt jevnlig. På 1970-tallet lå 5 års relativ overlevelse på rundt 30 prosent, mens det tilsvarende tallet nå er på over 70 prosent. For endetarmskreft har forekomsten flatet ut siden 1990-tallet. 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av tykktarmskreft i perioden 1965-2021 (kvinner). Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2021.

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av tykktarmskreft i perioden 1965-2021. (menn). Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2021.

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007. Rectumcancerregisteret (eget register for endetarmskreft med oppstart i 1993) ble utvidet til også å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Disse kreftformene er alvorlige, og kvalitetsregisteret ble opprettet som et bidrag til å forbedre diagnostikk og behandling for pasientgruppen. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft skal bidra til å styrke helsehjelp til pasienter for tykk- og endetarmskreft. Kvalitetsregisteret skal vurdere om de nasjonale retningslinjene for tykk- og endetarmkreft blir fulgt, og det skal kartlegge hvordan ressursene blir brukt og bidrar til forbedringer i behandlingsresultater.

Innsamlingen av pasientrapporterte utfallsmål (PROM) som et sentralt mål for kvaliteten av helsetjenesten vil heve kvaliteten og nivået på Tykk- og endetarmskreftregisteret. Dette er viktig for at pasientene skal kunne få si noe om sin opplevde helsetilstand, men også for kvalitetsforbedring, forskning og utvikling.

Deltakerne i undersøkelsen har svart på spørsmål om erfaring med helse-vesenet ett år etter diagnose, og det er derfor kun pasienter med diagnose fra 1. januar til 31. mars 2021 som er med i disse resultatene.

88 prosent av deltakerne er svært fornøyd eller ganske fornøyd med behandlingstilbudet de mottok ved sykehuset. 81 prosent følte at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om behandlingsmuligheter.

Det ser ut til at det er potensial for å få bedre informasjon om mulige seneffekter. 38 prosent av deltakerne syntes de i svært stor eller stor grad hadde fått tilstrekkelig informasjon om mulige seneffekter mens 38 prosent i liten grad eller ikke i det hele tatt syntes de hadde fått tilstrekkelig informasjon om seneffekter.

Resultatene må imidlertid tolkes med forsiktighet, da antall besvart er lavt.

Helserelatert livskvalitet for pasienter i stadium I-IV – tykktarmskreft diagnostisert i 2021. Figur 3.23 fra Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2021.

Figuren viser ingen forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder egenrapportert helse og livskvalitet. Det sees imidlertid signifikant forskjell i egenrapportert helse og livskvalitet mellom personer nylig diagnostisert med tykktarmskreft og personer uten tykktarmskreft.

Se flere resultater av undersøkelsen i årets rapport

Kvalitetsregisteret presenterer årlig resultater for ulike deler av sykdomsforløpet til pasienten, både på nasjonalt nivå og sykehusnivå. Andelen pasienter som overlever eller får tilbakefall holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Under vises eksempel på resultat fra Årsrapport for Tykk- og endetarmsregisteret 2021.

Totalt antall operasjoner - tykktarmskreft. Fra fig. 3.7 i årsrapporten. 

De nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av tykktarmskreft beskriver systemkrav til kompetansen ved de kirurgiske enhetene som skal operere tykktarmskreft uavhengig av operasjonsvolum. Planlagt kirurgi av tykktarmskreft skal utføres av spesialister innen gastroenterologisk kirurgi, med hovedvekt innen kirurgi for tykk- og endetarmskreft.

Figuren over viser totalt antall opererte pasienter (stadium I-IV) ved syke- husene, og er fordelt i to grupper: stadium I–III og IV. I 2021 var det totalt 29 sykehus som opererte mer enn 10 pasienter årlig. De fleste sykehus utførte relativt mange operasjoner, men enkelte har et lavt operasjons-volum.

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Screening kan redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft

Mange tilfeller av tarmkreft utvikler seg via forstadier via polypper i tarmen. Ved å finne og fjerne de mest alvorlige forstadiene kan en redusere risiko for at alvorlig kreftsykdom kan utvikle seg. Screening med koloskopi for forebygging av tykk- og endetarmskreft er etablert i USA og flere europeiske land. 
  
Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjonalt program for screening mot tykk- og endetarmkreft. Dette blir det første screeningprogrammet i Norge som tilbys både kvinner og menn. En regner med å kunne sende ut de første invitasjonene til screening i løpet av 2022.

 Tarmscreeningprogrammet

Les mer om Tarmscreening her

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få tykk- og endetarmskreft

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om tykk- og endetarmskreft på helsenorge.no

Les om tarmkreft på kreftforeningen.no

Pasientforeningen NORILCO

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Colon and Rectal Cancer information on the National Cancer Institute website