Tykk- og endetarmskreft

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarm-kreft, men overlevelsen for tarmkreftpasientene øker. 4745 personer i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2022.
Sist oppdatert:

 

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet. Samtidig som forekomsten øker, lever mange flere av de som får denne tarmkreft lenger.

Den viktigste behandlingen er kirurgi, men en stor andel av pasientene får også kjemoterapi og/eller strålebehandling. Det er en kontinuerlig utvikling av teknologi for utredning og behandling, og stadig forbedring av medika-mentell behandling, slik at overlevelsen for pasienter med kreft i tykktarm eller endetarm øker år for år.

Risikofaktorer

Forskere har ikke med sikkerhet kunnet fastslå noen hovedårsak bak økningen av tarmkreft. En del av forklaringen er, som for mange andre kreftsykdommer, at kreft rammer i hovedsak eldre og at andelen eldre i den norske befolkningen har økt kraftig.

Det er imidlertid indikasjoner på at tykk- og endetarmskreft skyldes livsstil og at noe forekomst kan forebygges ved redusert alkoholforbruk, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet.

Videre er det også et økt fokus på sammenheng mellom HPV-smitte og økning av en rekke kreftformer, herunder endetarmskreft. En regner også med at en liten andel av tilfellene skyldes arv.

Les mer om årsaker og forebyggig av tarmkreft på helsenorge.no

Nye tilfeller

1603 menn og 1649 kvinner fikk tykktarmskreft i Norge i 2022. Antallet tilfeller per 100.000, er 55,5 for menn og 50,8 for kvinner

For endetarmskreft er antallet nye tilfeller 886 for menn og 607 for kvinner Antallet tilfeller per 100.000, er 30,5 for menn og 19,6 for kvinner

Aldersfordeling

Median alder for menn og kvinner er for tykk- og endetarmskreft henholdsvis 74 og 70 år.

Tykktarmskreft er den vanligste kreftformen blant kvinner over 70 år, mens det er den tredje vanligste kreftformen blant eldre menn. Over halvparten av pasientene er 70 år eller mer ved diagnose.       

Kjønn og alder - tykktarmskreft. Fra figur 3.3 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2022.

Figuren viser aldersfordeling ved diagnose i 2022 fordelt på menn og kvinner. De aller fleste av pasientene er i aldersgruppen 60–84 år når diagnosen stilles.

Andelen av tilfeller diagnostisert blant de yngste (under 60 år), er 13,6 prosent blant kvinner og 15,1 prosent blant menn. 10,9 prosent av tilfellene blant menn og 18,2 prosent av tilfellene blant kvinner er 85 år eller eldre når sykdommen diagnostiseres.

Kjønn og alder - endetarmskreft. Fra figur 3.22 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2022.

Figuren viser alders- og kjønnsfordeling for pasienter diagnostisert i 2022. De aller fleste av pasientene er mellom 60 og 80 år når sykdommen diagnostiseres (69,7 prosent av mennene og 65,4 prosent av kvinnene).

Videre er 22.8 prosent av mennene og 25,4 prosent av kvinnene under 60 år, og en forholdsvis liten andel er over 84 år ved diagnosetidspunkt (7.5 prosent av mennene og 9,2 prosent av kvinnene).

Overlevelse

Andelen pasienter som overlever tykk- og endetarmskreft holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Fem års relativ overlevelse er for tykkarmskreft  og 69,7 prosent for menn og 71,2 prosent for kvinner. For endetarmskreft er overlevelsen 71,8 prosent for menn og 73,4 prosent for kvinner

Figuren viser relativ overlevelse ved tykktarmskreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2018-2022. Fra figur 8.1-E i Cancer in Norway 2022.

Figuren viser relativ overlevelse ved endetarmskreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2018-2022. Fra figur 8.1-F i Cancer in Norway 2022.

Overlevere med tykk- og endetarmskreft

Antall personer som har eller har hatt tykktarmskreft og som er i live har økt betydelig og i 2022 var antallet 26.247 .

Antallet personer som har eller har hatt endetarmskreft har også økt, og var i 2022 14.034.

Antall dødsfall

788 menn og 803 kvinner døde av tykk- og endetarmskreft i 2021.

Utvikling over tid

Antallet tilfeller av tykk- og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen både hos kvinner og menn, og overlevelsen har økt jevnlig. På 1970-tallet lå 5 års relativ overlevelse på rundt 30 prosent, mens det tilsvarende tallet nå er på over 70 prosent. For endetarmskreft har forekomsten flatet ut siden 1990-tallet. 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av tykktarmskreft i perioden 1965-2022 (kvinner). Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2022.

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av tykktarmskreft i perioden 1965-2022. (menn). Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2022.

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007. Rectumcancerregisteret (eget register for endetarmskreft med oppstart i 1993) ble utvidet til også å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Disse kreftformene er alvorlige, og kvalitetsregisteret ble opprettet som et bidrag til å forbedre diagnostikk og behandling for pasientgruppen. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft skal bidra til å styrke helsehjelp til pasienter for tykk- og endetarmskreft. Kvalitetsregisteret skal vurdere om de nasjonale retningslinjene for tykk- og endetarmkreft blir fulgt, og det skal kartlegge hvordan ressursene blir brukt og bidrar til forbedringer i behandlingsresultater.

Innsamlingen av pasientrapporterte utfallsmål (PROM) som et sentralt mål for kvaliteten av helsetjenesten vil heve kvaliteten og nivået på Tykk- og endetarmskreftregisteret. Dette er viktig for at pasientene skal kunne få si noe om sin opplevde helsetilstand, men også for kvalitetsforbedring, forskning og utvikling.

Helserelatert livskvalitet for pasienter i stadium I-IV (tykk- og endetarmskreft) diagnostisert i 2022. Figur 3.52 fra Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2022.

Figuren viser gjennomsnittlig score for helse og livskvalitet fordelt på alder. Det er en lavere score for aldersgruppen 18-49 år, men antallet besvart er lavere for den yngste aldersgruppen, som gir en høyere usikkerhetsmargin.

Det sees ikke signifikante forskjeller i egenrapportert helse og livskvalitet mellom de andre aldersgruppene i figuren. Samlet og i de ulike aldersgruppene har kontrollgruppen en klart signifikant høyere gjennomsnittlig score enn pasientene.

Se flere resultater av undersøkelsen i årets rapport

Kvalitetsregisteret presenterer årlig resultater for ulike deler av sykdomsforløpet til pasienten, både på nasjonalt nivå og sykehusnivå. Andelen pasienter som overlever eller får tilbakefall holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Under vises eksempel på resultat fra Årsrapport for Tykk- og endetarmsregisteret 2022.

Totalt antall operasjoner - tykktarmskreft. Fra fig. 3.6 i årsrapporten.

De nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av tykktarmskreft beskriver systemkrav til kompetansen ved de kirurgiske enhetene som skal operere tykktarmskreft uavhengig av operasjonsvolum. Planlagt kirurgi av tykktarmskreft skal utføres av spesialister innen gastroenterologisk kirurgi, med hovedvekt innen kirurgi for tykk- og endetarmskreft.

Figuren over viser totalt antall opererte pasienter (stadium I-IV) ved syke- husene, og er fordelt i to grupper: stadium I–III og IV. I 2022 var det totalt 30 sykehus som opererte mer enn 10 pasienter årlig. De fleste sykehus utførte relativt mange operasjoner, men enkelte har et lavt operasjons-volum.

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Screening kan redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft

Mange tilfeller av tarmkreft utvikler seg via forstadier via polypper i tarmen. Ved å finne og fjerne de mest alvorlige forstadiene kan en redusere risiko for at alvorlig kreftsykdom kan utvikle seg. Screening med koloskopi for forebygging av tykk- og endetarmskreft er etablert i USA og flere europeiske land. 

Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjonalt program for screening mot tykk- og endetarmskreft. Dette blir det første screeningprogrammet i Norge som tilbys både kvinner og menn.

Nå er screeningprogrammet for tarmkreft i gang. De første invitasjonene til screening ble sendt ut i 2022. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få invitasjon til screening.

 Tarmscreeningprogrammet

Les mer om Tarmscreening her

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få tykk- og endetarmskreft

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om tykk- og endetarmskreft på helsenorge.no

Les om tarmkreft på kreftforeningen.no

Pasientforeningen NORILCO

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Colon and Rectal Cancer information on the National Cancer Institute website