Tykk- og endetarmskreft

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. 4494 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2020.
Sist oppdatert: 21.09.2021

 

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet. Samtidig som forekomsten øker, lever mange flere av de som får denne tarmkreft lenger.

Risikofaktorer

Forskere har ikke med sikkerhet kunnet fastslå noen hovedårsak bak økningen av tarmkreft. En del av forklaringen er, som for mange andre kreftsykdommer, at kreft rammer i hovedsak eldre og at andelen eldre i den norske befolkningen har økt kraftig.

Det er imidlertid også indikasjoner på at tykk- og endetarmskreft skyldes livsstil og at noe forekomst kan forebygges ved redusert alkoholforbruk, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet.

Videre er det også et økt fokus på sammenheng mellom HPV-smitte og økning av en rekke kreftformer, herunder endetarmskreft. En regner også med at en liten andel av tilfellene skyldes arv.

Les mer om årsaker og forebyggig av tarmkreft på helsenorge.no

Nye tilfeller

1617 kvinner og 1504 menn fikk tykktarmskreft i Norge i 2020. Antallet tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på om lag 54 for kvinner og 51 for menn. 

For endetarmskreft er antallet nye tilfeller 552 kvinner og 821 menn. Antallet tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på 18 for kvinner og 29 for menn.

Aldersfordeling

Median alder for tykktarmskreft er for begge kjønn 73 år, mens for endetarmskreft er median alder for begge kjønn 70 år.

Tykktarmskreft er den vanligste kreftformen blant kvinner over 70 år, mens det er den tredje vanligste kreftformen blant eldre menn. Over halvparten av pasientene er 70 år eller mer ved diagnose.       

Figur 3.4  Kjønn og alder - tykktarmskreft. Fra Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2020.

Figuren viser at de fleste av pasientene er i aldersgruppen 60–84 år ved diagnose, og median alder for menn og kvinner er henholdsvis 73 og
75 år

Figur 3.28  Kjønn og alder - endetarmskreft. Fra Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2020.

Figuren viser at de aller fleste pasientene er i aldersgruppen 60–80 år. Median alder for menn og kvinner er henholdsvis 71 og 69 år.

Hos menn er 17.0 prosent av de diagnostiserte tilfellene under 60 år og 26.6 prosent for kvinner. 5.9 prosent av tilfellene blant menn og 10.4 prosent blant kvinner opptrer i de eldste aldersgruppene (85+ år).

Overlevelse

Andelen pasienter som overlever tykk- og endetarmskreft holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Fem års relativ overlevelse er for tykkarmskreft 71 prosent for kvinner og 69 prosent for menn. For endetarmskreft er overlevelsen 72 prosent for kvinner og 71 prosent for menn. 

Figuren viser relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2016-2020. Fra figur 8.1-E i Cancer in Norway 2020.

Figuren viser relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2016-2020. Fra figur 8.1-F i Cancer in Norway 2020.

Overlevere med tykk- og endetarmskreft

Antall personer som har eller har hatt tykktarmskreft og som er i live har økt betydelig og i 2020 var antallet 24.768.

Antallet personer som har eller har hatt endetarmskreft har økt med 25 prosent siden 2008, og var i 2020 13.280.

Antall dødsfall

769 menn og 755 kvinner døde av tykk- og endetarmskreft i 2020.

Utvikling over tid

Antallet tilfeller av tykk- og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen både hos kvinner og menn, og overlevelsen har økt jevnlig. På 1970-tallet lå 5 års relativ overlevelse på rundt 30 prosent, mens det tilsvarende tallet nå er på over 70 prosent. For endetarmskreft har forekomsten flatet ut siden 1990-tallet. 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av tykktarmskreft i perioden 1965-2020 (kvinner). Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2020.

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av tykktarmskreft i perioden 1965-2020. (menn). Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2020.

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007. Rectumcancerregisteret (eget register for endetarmskreft med oppstart i 1993) ble utvidet til også å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Disse kreftformene er alvorlige, og kvalitetsregisteret ble opprettet som et bidrag til å forbedre diagnostikk og behandling for pasientgruppen. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft skal bidra til å styrke helsehjelp til pasienter for tykk- og endetarmskreft. Kvalitetsregisteret skal vurdere om de nasjonale retningslinjene for tykk- og endetarmkreft blir fulgt, og det skal kartlegge hvordan ressursene blir brukt og bidrar til forbedringer i behandlingsresultater.

Innsamlingen av pasientrapporterte utfallsmål (PROM) som et sentralt mål for kvaliteten av helsetjenesten vil heve kvaliteten og nivået på Tykk- og endetarmskreftregisteret. Dette er viktig for at pasientene skal kunne få si noe om sin opplevde helsetilstand, men også for kvalitetsforbedring, forskning og utvikling.

I 2020 fikk alle som var diagnostisert med tarmkreft i løpet av 2019, og over 18 år, invitasjon til å svare på et spørreskjema om helse, tarmfunksjon og livskvalitet. Tilsammen ble 3239 personer invitert til å svare på undersøkelsen, og av disse svarte 40.7 prosent.

I årets rapport presenteres de første resultatene fra spørsmålene knyttet til generell allmenntilstand og tarmfunksjon: 

Figur 3.24 Helserelatert livskvalitet for pasienter i stadium I-IV – tykktarmskreft. Fra Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2020.

Resultater viser at det var liten forskjell i totalscore for helserelatert livskvalitet for pasienter med stadium I–III, mens pasienter med stadium
IV i gjennomsnitt hadde noe lavere score. Siden analysene er basert
på selvrapporterte svar, kan det være at noen pasientgrupper har vært
mer eller mindre villig til å svare. Resultatene kan derfor være utsatt for
skjevheter, og resultatene må tolkes med forsiktighet.

Kvalitetsregisteret presenterer årlig resultater for ulike deler av sykdomsforløpet til pasienten, både på nasjonalt nivå og sykehusnivå. Andelen pasienter som overlever eller får tilbakefall holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Under vises eksempel på resultat fra Årsrapport for Tykk- og endetarmsregisteret 2020.

Totalt antall operasjoner - tykktarmskreft. Fra fig. 3.8 i årsrapporten. 

De nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av tykktarmskreft beskriver systemkrav til kompetansen ved de kirurgiske enhetene som skal operere tykktarmskreft uavhengig av operasjonsvolum. Planlagt kirurgi av tykktarmskreft skal utføres av spesialister innen gastroenterologisk kirurgi, med hovedvekt innen kirurgi for tykk- og endetarmskreft.

Figuren over viser totalt antall opererte pasienter (stadium I-IV) ved sykehusene, og er fordelt i to grupper: stadium I–III og IV. I 2020 var det
totalt 29 sykehus som opererte mer enn 10 pasienter årlig. De fleste sykehus utførte relativt mange operasjoner, men enkelte har et lavt operasjonsvolum.

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Screening kan redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft

Mange tilfeller av tarmkreft utvikler seg via forstadier via polypper i tarmen. Ved å finne og fjerne de mest alvorlige forstadiene kan en redusere risiko for at alvorlig kreftsykdom kan utvikle seg. Screening med koloskopi for forebygging av tykk- og endetarmskreft er etablert i USA og flere europeiske land. 
  
Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjonalt program for screening mot tykk- og endetarmkreft. Dette blir det første screeningprogrammet i Norge som tilbys både kvinner og menn. En regner med å kunne sende ut de første invitasjonene til screening i løpet av 2022.

 Tarmscreeningprogrammet

Les mer om Tarmscreening her

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få tykk- og endetarmskreft

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om tykk- og endetarmskreft på helsenorge.no

Les om tarmkreft på kreftforeningen.no

Pasientforeningen NORILCO

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Colon and Rectal Cancer information on the National Cancer Institute website