Tykk- og endetarmskreft

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. I 2023 fikk 4912 personer tykk- eller endetarmskreft i Norge. Overlevelsen har økt, og i dag overlever 70 prosent sin tarmkreftsykdom i fem år eller mer.
Sist oppdatert:

 

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet. Forekomsten og dødeligheten av tykktarmskreft i Norge er imidlertid blant de høyeste i verden, og er fortsatt et alvorlig helseproblem.

Den viktigste behandlingen er kirurgi, men en stor andel av pasientene får også kjemoterapi og/eller strålebehandling. 

Nye tilfeller

I 2023 ble det diagnostisert 4912 nye tilfeller av tarmkreft i Norge. Av disse var 3388 tilfeller i tykktarm (1665 tilfeller blant menn og 1723 tilfeller blant kvinner). Antallet tykktarmskrefttilfeller per 100.000 var 56,8 for menn og 52,1 for kvinner.

silhuett gruppe.png

For endetarmskreft var det 1524 tilfeller totalt i 2023, og et noe høyere antall blant menn enn blant kvinner. Antallet tilfeller per 100.000 personår var 30,3 for menn og 19,2 for kvinner.

Risikoen for tykktarmskreft er tilnærmet lik hos kvinner og menn, mens risikoen for endetarmskreft er 70 prosent høyere hos menn. Før fylte 80 år, vil 6 % av kvinnene og 7 % av mennene rammes av tykk- og endetarmskreft.

Aldersfordeling

Median alder ved diagnose er 74 år for tykktarmskreft, og 70 år for endetarmskreft.

Tarmkreft er svært sjeldent hos barn og ungdom. I løpet av 70 år med registrering av kreft i Norge er det registrert 145 tilfeller i aldersgruppen 0–19 år. Hos de aller yngste opptrer nesten alle tilfellene i tykktarmen. Sykdommen opptrer også sjeldent blant unge voksne. De siste årene er det imidlertid observert en økt forekomst blant unge voksne (20–49 år) i New Zealand, Australia (Araghi et al., 2019) og Europa, inkludert Norge (Vuik et al, 2019).

Kjønn og alder - tykktarmskreft. Fra figur 2.3 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2023.

 

Kjønn og alder - endetarmskreft. Fra figur 2.24 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2023

noun-wellness-5841908-003E69.svg

Overlevelse

Andelen som overlever sin kreftdiagnose i 5 år eller mer (5-års relativ overlevelse) har økt jevnt, og er nå rundt 70 prosent for både tykktarmskreft og endetarmskreft. Ved lokalisert sykdom vil nær alle (>95 %) pasientene overleve sin kreftsykdom i 5 år eller mer. Tilsvarende tall for pasienter med lokalavansert utbredelse er i overkant av 80 %, mens 5-års relativ overlevelse for pasienter med fjernspreding er rundt 20 %.

Overlevelsesestimater kan, slik som insidens, påvirkes av endringer i diagnostisk presisjon og metode, og omfanget av screening. For å forstå utvikling i kreftbildet over tid, vil det derfor være til hjelp å se trender for insidens, mortalitet og overlevelse samlet slik det er vist under avsnittet Utvikling over tid.

Figurene under viser aldersspesifikk overlevelse for tykk- og endetarmkreft for menn og kvinner samlet.

Figuren viser relativ overlevelse ved tykktarmskreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2019-2023. Fra figur 8.2-E i Cancer in Norway 2023.

Figuren viser relativ overlevelse ved endetarmskreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2019-2023. Fra figur 8.2-F i Cancer in Norway 2023.

Mens relativ overlevelse gir et mål på hvor mange som overlever sin kreftsykdom, gir betinget 5-års overlevelse et mål på sannsynligheten for å overleve sin kreftsykdom i fem år eller mer, gitt at man allerede har overlevd ett visst antall år.

For tykktarmskreft har kvinner noe høyere overlevelse 4–5 år etter diagnosen, og fem år etter diagnose er betinget relativ overlevelse nær 90–95 %. Det betyr at pasientene vil ha 5–10 % høyere dødelighet sammenlignet med en sammenlignbar gruppe uten kreft. For endetarmskreft er det liten forskjell i overlevelse mellom menn og kvinner. Betinget 5-års relativ overlevelse flater ut på rundt 90 % fem år etter diagnose.

 

Relativ overlevelse og betinget 5-års relativ overlevelse for kvinner og menn, tykktarmskreft. Fra figur 8.2-E i Cancer in Norway 2023.

Relativ overlevelse og betinget 5-års relativ overlevelse for kvinner og menn, endetarmskreft. Fra figur 8.2-F i Cancer in Norway 2023.

Les mer om overlevelse i Spesialutgaven om kreftoverlevelse i Norge 1965–2021

Overlevere med tykk- og endetarmskreft

Antall personer som har eller har hatt tykktarmskreft og som er i live har økt betydelig, og i 2023 var antallet 27 108 .

Antallet personer som har eller har hatt endetarmskreft har også økt, og var i 2023 14 477.

Antall dødsfall

I 2022 døde 769 menn og 735 kvinner av tykk- og endetarmskreft.

statistikk_forstørrelseglass.png

Utvikling over tid

Insidensen av tykk- og endetarmskreft har økt i mange tiår, men raten for endetarmskreft flatet ut på 1990-tallet og er nå synkende, særlig for menn. Insidensratene for tykktarmskreft flatet ut rundt 2010, og også her er det en svak nedgang i ratene for menn.

Det er spesielt verdt å merke den økende overlevelsen for både tykk- og endetarmskreft hos begge kjønn.

Når det gjelder utviklingen av mortalitet, har det vært en tydelig reduksjon for endetarmskreft, og mortaliteten er nå redusert til halvparten av hva den var for 30 år siden. Dette skyldes hovedsakelig bedret behandling, blant annet med innføringen operasjonsteknikken total mesorektal eksisjon i 1993, økt spesialisering og mer preoperativ stråling på begynnelsen av 2000-tallet. For tykktarmskreft har mortalitetsratene vært mer stabile, men det ses en liten nedgang, særlig blant menn, de siste 10–15 årene.

Forekomsten og dødeligheten av tykktarmskreft i Norge er imidlertid blant de høyeste i verden, og er fortsatt et alvorlig helseproblem.

Se Cancer Today for forekomst og dødelighet av tarmkreft hos kvinner og menn sammenlignet med andre land.

Tykktarmskreft

image4kgos.png

 

Trender i forekomst, dødelighet og 5-års relativ overlevelse av tykktarmskreft i perioden 1965–2022. Fra figur 9.1-E i Cancer in Norway 2023.

 

Endetarmskreft

imageq98hb.png

Trender i forekomst, dødelighet og 5-års relativ overlevelse av endetarmskreft i perioden 19652022. Fra figur 9.1-F i Cancer in Norway 2023.

artikler m statistikk.png

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft er alvorlige kreftformer og et eget register for rectumcancer ble etablert allerede i 1993. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007.

Disse kreftformene er alvorlige, og kvalitetsregisteret ble opprettet som et bidrag til å forbedre diagnostikk og behandling for pasientgruppen. Formålet med et nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft er å bidra til å styrke helsehjelp som gis til kreftpasienter. Kvalitetsregisteret skal vurdere om de nasjonale retningslinjene for tykk- og endetarmskreft blir fulgt, og det skal kartlegge hvordan ressursene blir brukt og bidrar til forbedringer i behandlingsresultater.

Innsamlingen av pasientrapporterte utfallsmål (PROM) som et sentralt mål for kvaliteten av helsetjene-sten vil heve kvaliteten og nivået på Tykk- og endetarmskreftregisteret. Dette er viktig for at pasientene skal kunne få si noe om sin opplevde helsetilstand, men også for kvalitetsforbedring, forskning og utvikling.

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Kvalitetsregisteret presenterer årlig resultater for ulike deler av sykdomsforløpet til pasienten, både på nasjonalt nivå og sykehusnivå. Andelen pasienter som overlever eller får tilbakefall holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god.

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

kreftceller forstørrelsesglass.png

Hvem kan ha høyere risiko for tarmkreft 

Som for de fleste andre kreftformer øker risikoen for tarmkreft sterkt med alderen, og sykdommen manifesterer seg sjelden blant unge. I aldersgruppen 20-39 år diagnostiseres 6-7 tilfeller per 100 000 personår, mens det til sammenligning diagnostiseres mer enn 370 tilfeller per 100 000 personår blant kvinner i alderen 70 år og over, og nær 450 tilfeller per 100 000 personår blant menn i samme aldersgruppe. 

Alder er altså den sterkeste risikofaktoren av alle. I tillegg vet vi at personer som lider av inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom har en økt risiko for kreft i tarmen.

Når det gjelder arvelige og genetiske faktorer er det anslått at medfødte genfeil står bak mindre enn 5 prosent av tarmkrefttilfellene, mens rundt 20 prosent av tilfellene kan knyttes til familiær tarmkreft hvor den underliggende genfeilen ikke er kjent.

fysisk aktiv.png

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få tykk- og endetarmskreft

Det finnes en rekke studier som har sett på risiko for tarmkreft og ulike faktorer. En oversikt over faktorer som er identifisert som kreftfremkallende basert på International Agency for Research on Cancer monografier finnes her: Kreft hos menneske: kjente årsaker og forebyggende tiltak etter kreftform

Et annet stort prosjekt har sett mer på sammenhengen mellom kreftrisiko og kosthold, ernæring, vekt og fysisk aktivitet. Dette prosjektet oppdateres jevnlig, og en oversikt over hovedfunnene finner du på World Cancer Research Fund International (WCRF) – Colorectal cancer

  • Inntak av rødt kjøtt øker risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Inntak av bearbeidet kjøtt øker risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Inntak av alkohol øker risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Å være overvektig eller ha fedme øker risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Å være lang øker risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Å være fysisk aktiv reduserer risikoen for tykktarmskreft
  • Inntak av helkorn og mat som inneholder fiber reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Inntak av melkeprodukter reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft
  • Å ta kalsiumtilskudd reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft

I tillegg til disse faktorene finnes det noe bevis for at det også kan være andre kosthold- og ernæringsfaktorer som kan ha betydning for risikoen. Mer om dette finner du i oversikten fra WCRF - Colorectal cancer.

Screening kan redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft

Tarmkreft utvikler seg fra små utvekster, polypper, i tarmen. Polypper er vanlig, og finnes hos en av fire 55-åringer. De aller fleste polypper er ufarlige og vil ikke gi noen plager, men noen kan vokse og utvikle seg til kreft.

I 2022 startet Norge opp med screening for tarmkreft. Målet med screeningen er å lete etter kreft og forstadier til kreft, slik at det kan behandles på et tidlig stadium og redusere risiko for at alvorlig kreftsykdom kan utvikle seg. Screening med koloskopi for forebygging av tykk- og endetarmskreft er etablert i USA og flere europeiske land.  

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er nå rullet ut til helseforetak over hele landet. 

 Tarmscreeningprogrammet

Les mer om Tarmscreening her

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Kreftstatistikk:

NORDCAN – Association of the Nordic Cancer Registries

Cancer Today – International Agency for Research on Cancer/World Health Organization

Mer om tykk- og endetarmskreft:

Kreftregisteret – Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Helsenorge.no – tykk- og endetarmskreft

National Cancer Institute - Colorectalcancer 

Pasientforeningen NORILCO