Prostatakreft

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.
Sist oppdatert: 21.01.2021

Prostatakreft rammer primært eldre menn, og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen.

Fra første halvdel av 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet har det vært en kraftig økning av påviste tilfeller i alle aldersgrupper, med unntak av 0–54 år. Fra midten av 1990-tallet har det vært en nedgang i dødeligheten av sykdommen.

Totalt ble 4877 personer, hvorav omtrent halvparten av pasientene var under 70 år, diagnostisert med prostatakreft i 2019.

Risikofaktorer

Årsaken til prostatakreft er ikke kjent. Det antas at arv spiller en rolle i opptil 10 % av tilfellene, og det er større risiko for å få sykdommen hvis flere familiemedlemmer (bror, far, farfar) har eller har hatt sykdommen. Dette gjelder særlig hvis slektningene har blitt syke i forholdsvis ung alder (før 65–70 år).

Videre vet man at vestlig levesett har noe betydning. Kroppsfett er den enkeltfaktoren som har vist klarest sammenheng med økt risiko for avansert prostatakreft. I tillegg har høye menn høyere risiko enn lave. Det er imidlertid ingen kostholdsfaktorer som har vist å ha en sterk sammenheng med risikoen for denne kreftformen.

Kjønnshormoner (androgener) er i seg selv ikke kreftfremkallende, men kan tenkes å ha en betydning. 

Kilde: Store medisinske leksikon (2020) og World Cancer Research Fund

Les om prostatakreft på helsenorge.no

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

Nye tilfeller

4877 menn fikk prostatakreft i Norge i 2019. Antall tilfeller per 100.000 personer er 177,5. 

37 prosent av tilfellene oppdages i et tidlig, lokalisert stadium, mens 28,2 prosent får oppdaget kreften i et regionalt stadium og 7,2 prosent har fjernspredning ved tidspunktet for diagnose. I tillegg har 27,4 prosent ukjent stadium ved diagnose.

Aldersfordeling

Fra første halvdel av 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet har det vært en kraftig økning av prostatakreft i alle aldersgrupper.

Median alder for prostatakreft er 70 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 70 år. 

Figuren viser forekomst av prostatakreft etter alder i 2019. Figur 3.2 fra Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2019

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse av prostatakreft er høy (95,5 prosent). Det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.

Menn som får påvist prostatakreft i et tidlig stadium har bedre fem års relativ overlevelse sammenlignet med menn uten prostatakreft. Dette kan ha sammenheng med at disse mennene har mer jevnlig helsesjekk, og bedre helse enn den generelle befolkningen.

Fem års relativ overlevelse for menn som får påvist prostatakreft uten fjernspredning er 102,2 prosent, mens relativ overlevelse for de med fjernspredning er betydelig lavere, 43,3 prosent. 

Overlevere med prostatakreft

Per 31.12.2019 var 54.336 av pasientene, som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie fikk diagnosen prostatakreft, i live i Norge. 

Fra midten av 1990-tallet har det vært en økning i overlevelsen av prostatakreft. Antallet menn som lever med prostatakreft har doblet seg i løpet av de siste 10 årene.

 

Figuren viser overlevelse av prostatakreft etter alder og antall år siden diagnose. Fra figur 8.1-P i Cancer in Norway 2019.

Antall dødsfall

952 menn døde av prostatakreft i Norge i 2019.

Utvikling over tid

Den stadige økningen i levealder hos menn har ført til en kraftig økning i antallet menn som har eller har hatt prostatakreft. 

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av prostatakreft i perioden 1965-2019. Fra figur 9.1-O i Cancer in Norway 2019.

Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2019 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Det høye antallet har imidlertid som hovedårsak at vi lever lengre enn tidligere. Prostatakreft er først og fremst en sykdom som rammer eldre, og nesten halvparten av alle tilfellene oppstår blant menn over 74 år. Andelen i befolkningen av denne aldersgruppen blir stadig større.

Noe av økningen de siste årene kan tilskrives testing for Prostataspesifikt Antigen (PSA). Denne testen, og medfølgende vevsprøvetakning, har ført til at det diagnostiseres flere tilfeller av prostatakreft som tidligere ikke ville ha blitt påvist. Faktorer som alder, arv, hormoner, miljø og livsstil ser ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. For å forebygge sykdommen anbefales menn å følge de generelle råd for kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk.

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Prostatakreftregisteret fikk nasjonal status 2009, og har data fra og med 2004. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. Formålet med kvalitetsregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med prostatakreft.

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Eksempel på resultater fra Prostataregisterets årsrapport 2019:

Behandlingsvalg fordelt på de ulike risikogrupper (basert på cT-DRE), nasjonalt (diagnoseår 2009–2018). Fra fig. 3.13 i Årsrapport 2019 Prostatakreft.

Utviklingen i 2019 viser at fordelingen mellom risikogrupper av operasjonspasienter er stabile siste tre år. Pasienter får i de aller fleste tilfeller sin operative behandling i egen helseinstitusjon.

Figuren over viser at fire av fem menn starter med aktiv overvåkning etter å ha blitt diagnostisert med lavrisikokreft. Dette er i tråd med målsettingen om å redusere overbehandling av lavrisiko-prostatakreft. Tre av fire menn med høyrisiko prostatakreft starter umiddelbart med radikal behandling. Det observeres kjente regionale forskjeller i behandlingsvalg for kurativ behandling, med høyere andel pasienter til radikal strålebehandling i Helse Vest, og høyere andel kirurgi i Helse Sør-Øst og Helse Midt-/Nord.

Pasientrapporterte resultater

Det er usikkerhet rundt nytten av behandling hos mange pasienter med prostatakreft. Involvering av pasientene i behandlingsvalg er derfor sentralt. I 2017 iverksatte Kreftregisteret et prosjekt for å måle pasientenes opplevelse av resultater av behandling –PROM av prostatakreft, støttet av Movember-aksjonen.

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft startet rutinemessig innsamling av PROMs/ PREMs i 2020. For å kunne skille mellom vanlige plager i befolkningen og plager knyttet til prostatakreft, inviteres også et tilfeldig utvalg personer uten prostatakreft til å sende inn spørreskjema. Befolkningsundersøkelsen om prostatakreft.

Resultater publiseres i årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. I tillegg publiseres artikler i faglige tidsskrift.

Årets rapport fra Prostataregisteret viser for andre gang resultater av PROM på sykehusnivå. Figurene viser at det er sammenlignbare resultater mellom norske sykehus, men at prostatektomi har en negativ effekt på urinkontinens, mens strålebehandling påvirker tarmfunksjon hos en andel pasienter. Fortsatt er det en utfordring å få pasientene til å delta i PROM-rapportering, og høyere deltagelse er en forutsetning for enda bedre data.

Les mer om pasientrapporterte resultater her

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få prostatakreft

Les mer om forbygging av kreft - alle kreftformer

Les mer om symptomer og risikofaktorer på helsenorge.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Last ned eller bestill brosjyre om PSA - Prostataspesifikt Antigen på helsedirektoratet.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med prostatakreft

Prostatakreftforeningen

Fakta om prostatakreft - Kreftforeningen

Prostate cancer on National Cancer Institute website