Lungekreft

3534 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2022. Antallet innbyggere som lever med diagnosen lungekreft har tredoblet seg i løpet av de siste tjue årene.
Sist oppdatert:

 

Lungekreft er først og fremst et resultat av dagens og tidligere års røyke-vaner. Fortsatt preges bildet av at røyking tidligere var vanligere blant menn, og at mange menn begynte å røyke i ung alder. Denne forskjellen i røykevaner ser man tydeligst i de eldste aldersgruppene, mens de middel-aldrende har omtrent like stor andel røykere blant menn som blant kvinner.

Fremdeles er antall lungekrefttilfeller høyt, selv om røykingen går ned på nasjonalt nivå. Det er altså fortsatt for mange som holder tobakks-forbruket og risikoen oppe.

Det er grunn til å tro at antall lungekrefttilfeller vil synke i tiden framover, men det skjer ikke uten innsats. For at det skal skje raskt, haster det med røykeslutt for enda flere av dem som har passert 40, 50 og 60 år.

Risikofaktorer

8 av 10 lungekrefttilfeller skyldes bruk av tobakk. Lungekreft er derfor en av de kreftformene det er enklest å forebygge, nemlig ved røykeslutt eller ved aldri å i det hele tatt begynne å røyke. 

Lungekreft er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid, og som først og fremst rammer personer som røyker, eller har røykt tidligere. Det ventes derfor at antallet lungekrefttilfeller fortsatt vil være høyt en lang periode framover, til tross for at flere og flere, særlig i den yngre delen av befolkningen har valgt å være røykfrie eller har sluttet å røyke.

I geografiske områder der antallet røykere er lavest, for eksempel i Oslo, kan en allerede nå se en nedgang i antall krefttilfeller i forhold til områder med relativt flere røykere.Risikoøkning for lungekreft etter alder   

Er det noe poeng å slutte for en som har røkt lenge?  Se video. 

Kreftforsker Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret forklarer effekten av røykeslutt - og hvorfor det er lurt å slutte, uansett alder.

Ifølge Statens strålevern og Miljødirektoratet kan et mindre antall tilfeller av lungekreft, om lag 12 prosent trolig tilskrives eksponering for radioaktiv radongass i berggrunnen i flere områder i Norge, og det antydes at dette tallet ligger rundt 370 tilfeller årlig.

Risiko for lungekreft er spesielt høyt for røykere som også eksponeres for radongass, både fordi faktorene virker på hver sin måte, og fordi gassen knytter seg til partikler i tobakksrøyken.

Les forskningsartikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger (2017).

Stoffer som asbest regnes som risikofaktorer til utvikling av lungekreft, og spesielt for dem som i tillegg røyker. Andre risikofaktorer er nikkel- og kromeksponering, luftforurensing med blant annet dieseleksos, og passiv røyking.

På nasjonalt plan regnes imidlertid radon og asbest som den viktigste ekstrabelastningen til utviklingen av lungekreft, i tillegg til røyking.

Les mer om lungekreft på helsenorge.no

Nye tilfeller

1804 menn og 1730 kvinner fikk lungekreft i Norge i 2022. Antall tilfeller per 100.000 personår er 61,2 for menn og 53,1 for kvinner.

Det totale antallet nye lungekrefttilfeller øker. Årsaken er at vi blir stadig flere innbyggere i Norge og får en stadig økende andel eldre. Antall nye lungekrefttilfeller per år forventes å ville øke fra dagens 3534 til like over 4000 i 2030. Først mot slutten av 2030-tallet forventes totalantallet å begynne å synke. 

Aldersfordeling

Median alder for lungekreft er 72 år for begge kjønn, dvs. at halvparten av alle som får diagnosen er over 72 år.

Insidensrater for lungekreft etter kjønn og aldersgrupper 1992-2022. Fra fig. 3.1 i Årsrapport for lungekreftregisteret 2022

Lungekreft er en sykdom som forekommer hyppigst blant eldre. Faktisk er lungekreft en sjelden sykdom før man passerer 50 år. Figuren viser at insidensen både er nedadgående og er blitt ganske lik blant kvinner og menn. Blant de eldste er det en avflatining av insidensen og menn over 70 år har fortsatt høyere forekomst enn kvinner. 

Overlevelse

Overlevelsen for pasienter med lungekreft har nærmest doblet seg de siste 20 årene og er høyere for kvinner enn for menn. Årsaken er klare og forbedrede retningslinjer både for utredning, behandling og oppfølging av pasientene.

Femårig relativ overlevelse i 2022 er 26,5 prosent for menn og 33,7 prosent for kvinner. 

Fem års relativ overlevelse av lungekreft 2018-2022 for alle stadier samlet, etter kjønn (Fra figur 8.1-J i Cancer in Norway 2022

 

Relativ overlevelse av lungekreft opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2018-2022. Fra fig. 8.1-J i Cancer in Norway 2022.

Overlevere med lungekreft

Antallet som har eller har hatt lungekreft  per 31.12.2022 er 11.251 personer. 1680 av disse fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

Årsaken til at så få overlever, er ofte at lungekreft oppdages sent og at mange kan derfor bare tilbys lindrende behandling. For det mindretallet som kan få kirurgisk, kurerende behandling eller strålebehandling, er imidlertid overlevelsen betydelig bedre og det arbeides stadig for å bedre tilbudet ytterligere.

Antall dødsfall

Samtidig som overlevelsen av lungekreft øker, er lungekreft den kreftformen som tar flest liv. Dødeligheten av lungekreft er også høyest blant kvinner, etterfulgt av brystkreft, tykktarmkreft og bukspyttkjertelkreft. 

1156 menn og 1046 kvinner døde av lungekreft i 2021. 

 

Figurene viser dødelighetsrater for menn og kvinner per 100.000 personår for utvalgte kreftformer. Fra fig. 7.1 i Cancer in Norway 2022.

Utvikling over tid

Figuren viser trender for menn i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) for lungekreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-J i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender for kvinner i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) for lungekreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-J i Cancer in Norway 2022.

Antall menn og kvinner som får lungekreft i Norge har økt kraftig i årene etter krigen. Økningen har vært spesielt stor blant kvinner, med over tyve ganger så mange rapporterte tilfeller i 2022, sammenlignet med forekomsten på 1960-tallet.

Også når vi tar hensyn til økningen i folketall og økning i andel eldre, ser vi en tidobling av ratene. Bare de siste tredve årene har det vært nær en fordobling av tilfeller når man ser på begge kjønn totalt.

Fremdeles dårlig prognose for de som får lungekreft

Prognosene for de som får lungekreft har vært nedslående helt siden 1950-tallet. Imidlertid er fem års overlevelse doblet de siste ti årene, men lungekreft har fortsatt en av de dårligste prognosene for alle kreftformer. 

Prognosene er, som for andre kreftsykdommer, vesentlig bedre for de som diagnostiseres tidlig i sykdomsforløpet. 

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Siden 1993 har Kreftregisteret registrert utvidet informasjon for de som er operert for lungekreft. Fra 2013 har registeret for lungekreft hatt nasjonal status, og det samles inn opplysninger om alle tilfeller av lungekreft.

Kvalitetsregistrene samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Eksempel på resultat fra Lungekreftergisterets siste årsrapport (2022):

Figuren viser lungekreftpasienter behandlet med kurativ (helbredende) intensjon i 2018-2022 (tynn søyle) og 2022 (tykk søyle). Fra fig. 3.9 i årsrapporten.

Andelen som får behandling med kurativ intensjon er 39,6 prosent på landsbasis og ganske stabilt sammenlignet med foregående år. Kurativ behandling tilbys pasienter med stadiene I–III, som tåler det og ønsker det. 

Tallene i figuren viser at andelen som får behandling med kurativ intensjon varierer ganske mye mellom de ulike sykehusene i 2022, mens de tynne søylene som viser siste 5 årene, varierer mindre. De fleste sykehus oppnår her kvalitetsmålet (grønt område).

Kirurgi er fortsatt førstevalget der det er teknisk og medisinsk mulig å gjennomføre, men stereotaksi er et godt alternativ der medisinske forhold gjør pasienten uegnet for kirurgi, eller pasienten ikke ønsker kirurgi.

Lungekreftregisteret har tatt initiativ til et kvalitetsforbedringsprosjekt der en har sett nærmere på forskjellene i kurativ behandling i Helse Sør-Øst. Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus er med i prosjektet, og resultater fra dette arbeidet blir presentert i årets rapport.

Med bakgrunn i resultater fra tidligere årsrapporter, hadde Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Innlandet HF allerede gjort tiltak som har resultert i at begge helseforetakene lå innenfor angitt måloppnåelse på 35 prosent i 2021. Restultater fra årets rapport viser fortsatt positiv trend hos de to helseforetakene i 2022.

Last ned rapporter for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få lungekreft

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om lungekreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med lungekreft 

Lungekreftforeningen

Lung cancer on National Cancer Institute website