Livmorhalskreft

355 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2018. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med vaksine og screening.
Sist oppdatert: 03.03.2020

 

 

På verdensbasis er livmorhalskreft den fjerde største kreftform som rammer kvinner. Livmorhalskreft skyldes primært smitte med Humant Papillomavirus (HPV) og er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år.

Mer enn 80 prosent av nye tilfeller av livmorhalskreft oppstår i land uten et organisert masseundersøkelsesprogram. Årlig får rundt 60.000 kvinner i Europa livmorhalskreft, og nesten 30.000 dør av sykdommen.

Risikofaktorer

De fleste tilfeller av sykdommen skyldes smitte med Humant Papilomavirus (HPV). Den beste måten å forebygge sykdommen på er å oppdage forstadier ved å ta celleprøver fra livmorhalsen. Behandling av forstadier kan forhindre nye tilfeller av livmorhalskreft. I tillegg har det også kommet inn en vaksine mot HPV-smitte i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Langvarig bruk av p-piller kan i noen tilfeller være årsak til livmorhalskreft. Og kvinner som har født barn i ung alder (før fylte 17 år), har økt risiko.

Tidligere strålebehandling for annen kreft i samme kroppsområde er også en risikofaktor. 

Les mer om symptomer og risikofaktorer på helsenorge.no

Nye tilfeller

355 kvinner fikk livmorhalskreft i Norge i 2018. Antall tilfeller per 100.000 personer er 13,5.

Aldersfordeling

Median alder for livmorhalskreft er 45 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 45 år. Diagnosen er sjelden hos kvinner under 25 år.

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse etter livmorhalskreft er høy, 82,0 prosent. Hvis sykdommen oppdages tidlig er det over 90 prosent som er i live etter 5 år. Fem års relativ overlevelse ved forrige fem årsperiode (2008-2012) var på 79,8 %, og overlevelsen har blitt noe bedre i etterkrigstiden. For de som diagnostiseres sent i sykdomsforløpet er prognosen fortsatt dårlig, og kun én av fire lever 5 år etter diagnose.

Figuren viser relativ overlevelse av livmorhalskreft etter aldersgruppe i perioden 1965-2018. Fra figur 8.1-M i Cancer in Norway 2018.

Overlevere med livmorhalskreft

Ved utgangen av 2018 var det 7410 kvinner i Norge som enten har eller har hatt livmorhalskreft. 

Antall dødsfall

I 2017 døde 74 kvinner av livmorhalskreft. 

Utvikling over tid

I Norge får over 300 kvinner livmorhalskreft hvert år, og rundt 70 kvinner dør av sykdommen. Forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med nærmere 40 prosent de siste 50 årene. Nedgangen i antall tilfeller skyldes primært at vi har et effektivt screeningtilbud for denne sykdommen.

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av livmorhalskreft i perioden 1965-2018. Fra figur 9.1-N i Cancer in Norway 2018.

Screening bak det meste av nedgang av tilfeller

Av de vel 400.000 celleprøvene som tas årlig i Norge og rapporteres til Livmorhalsprogrammet, er omlag 5 prosent unormale. Rundt 3000 av celleforandringene er høygradige og behandles for å forhindre utvikling av kreft.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler kvinner mellom 25-69 år å få tatt en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Mer enn halvparten av dem som får livmorhalskreft har ikke fulgt anbefalingene fra Livmorhalsprogrammet.

HPV-vaksine gir mindre risiko for livmorhalskreft i fremtiden

Det er tilgjengelige vaksiner mot de vanligste typene HPV-virus som er årsak til livmorhalskreft i Norge. i Norge har elever på 7. trinn får tilbud om HPV-vaksinen. 

12 år gamle jenter har fått tilbud om vaksinen som en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet siden 2009. Fra høsten 2018 ble også gutter innlemmet i barnevaksinasjonsprogrammet.

Mellom 2016 og 2018 fikk også kvinner født etter 1991, som ikke har vaksinert seg tidligere, vaksinen gratis. Fra 1. juli 2019 må de betale for vaksinen selv. Vaksinen er fortsatt gratis i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Les mer om HPV-vaksinasjon hos Folkehelseinstituttet, som har ansvar for vaksiner i Norge.De som tar vaksinen har mindre risiko for å få alvorlige forstadier til livmorhalskreft sammenlignet med dem som ikke er vaksinert. 

Livmorhalskreft utvikles langsomt. Vaksinens effekt mot livmorhalskreft vil man tidligst se om 15 år. 

Selv om vaksinerte kvinner har lavere risiko for å få forstadier til livmorhalskreft, anbefales de allikevel å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år

Les om årsaker til livmorhalskreft på helsenorge.no

Les mer om Kreftregisterets forskning på HPV-relaterte problemstillinger her

Globale forskjeller i forekomst av livmorhalskreft

Livmorhalskreft er en av få kreftformer som har høyest utbredelse i ikke-vestlige land. Høyest forekomst finner vi Eswatini (tidligere Swaziland) (SWZ), Malawi (MWI),
Zambia (ZMB), Zimbabwe (ZWE) og Tanzania (TZA), mens land i Midtøsten har den laveste insidensen, se figuren under.

Figur: Livmorhalskreft er også en av de kreftformene som har klar sammenheng med sosioøkonomisk status; lav sosioøkonomisk status er assosiert med høyere risiko, her vist via bruttonasjonalprodukt (BNP). Kilde: Globocan Cancer Today og Verdensbanken.

En fransk studie som undersøkte sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og insidensen av ulike kreftformer fant at livmorhalskreft var den kreftformen som
hadde størst forskjell mellom laveste og høyeste sosiale klasse; kvinner i den laveste sosiale klassen hadde 62 prosent høyere risiko for denne kreftformen sammenlignet med kvinner i den høyeste sosiale klassen. Enda større forskjeller ble funnet i en studie blant asiatiske og latinamerikanske kvinner i California. Her hadde latinamerikanske kvinner som levde i et geografisk avgrenset nabolag med lav sosioøkonomi nær 13 ganger høyere rater av livmorhalskreft sammenlignet med de som levde i nabolag med høy sosioøkonomisk status.

Trolig er det en sammensatt og kompleks forklaring på denne sammenhengen, men årsaken kan knyttes til infeksjon av HPV-virus, tilgang til helsetjenester og utbredelse og tilgang til screeningprogram.

For mer informasjon, se Special issue 2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få livmorhalskreft

Les mer om symptomer og forebygging av livmorhalskreft på kreftforeningen.no  

Les mer om forebygging av kreft - alle kreftformer 

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen  tlf: 800 57 338 (800 KREFT)

Nyttige linker

Les om livmorhalskreft på helsenorge.no

Gynkreftforeningen

Livmorhalskreft og vaksinering- spørsmål og svar på Statens legemiddelverks internettsider

Cervical cancer on the National Cancer Institute website