Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3726 kvinner fikk brystkreft i 2019, som er det høyeste antallet som noen gang er registrert i Norge.
Sist oppdatert: 21.01.2021

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene. I 2019 var det mer enn dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1958. Årlig rammes rundt 20 menn av brystkreft, og forekomsten for menn har vært stabil de siste 50 årene.

For de som rammes av denne sykdommen er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen.

Ved siden av tidligere diagnostisering, er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Risikofaktorer

Det finnes ingen entydige årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft. Det er imidlertid mye som tyder på at livsstil kan øke faren for å få brystkreft. Endel tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet. 

Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder øker risiko for brystkreft

Rundt 5 prosent av tilfellene skyldes trolig arv. 

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

Les om årsaker til brystkreft på helsenorge.no

Nye tilfeller

3726 kvinner og 27 menn fikk brystkreft i Norge i 2018. Antall tilfeller per 100.000 personer er 133 for kvinner og 1 for menn. 

Aldersfordeling

Median alder for brystkreft er 62 år for begge kjønn, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 62 år.

Figuren viser forekomst for brystkreft etter aldersgrupper, perioden 1980–2019. Fra figur 3.1 i Brystkreftregisterets årsapport 2019.

Overlevelse

Overlevelse av brystkreft har blitt gradvis bedre, og 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter diagnosen. Andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig. På slutten av 1970 tallet var 5 års relativ overlevelse 73,4 prosent. Siste femårsperiode er overlevelsen økt til over 90 prosent. 

Figuen viser relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose fordelt på alder i perioden 2015-2019. Fra fig. 8.1-L i Cancer in Norway 2019.

Overlevere med brystkreft

Ved utgangen av 2019 var det 51.190 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft diagnostisert i løpet av de siste 15 årene. 

Antall dødsfall

598 kvinner og 6 menn døde av brystkreft i Norge i 2019, ifølge Dødsårsaksregisteret.

Utvikling over tid

Forekomsten av brystkreft i Norge har vært nokså jevn for aldersgruppene 70+ fra 1985–2008, men man kan se en økning de siste årene. Det er en markant økning i forekomsten for aldersgruppen 50- 69 år som følger den gradvise innføringen av brystkreftscreeningen fra 1996, kombinert med en økning av hormonbehandling i overgangsalderen. Det er en jevn økning i insidensratene for aldersgruppen 30–49 år, i hele perioden.

Figur: Trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av brystkreft blant kvinner i perioden 1965-2019. Fra Cancer in Norway 2019, fig. 9.1-M.

Globale forskjeller i forekomst av brystkreft

Sosioøkonomisk status er knyttet til en rekke risikofaktorer for brystkreft, slik som hormonelle faktorer relatert til alder ved menarke og menopause, antall barnefødsler, mammografiscreening, bruk av hormoner i forbindelse med overgangsalder, og livsstilsfaktorer. 

Studier har vist at det er en klar og positiv sammenheng mellom risiko for brystkreft og sosioøkonomisk status. Det er også vist at kvinner med lavere
sosioøkonomisk status har høyere risiko for å få diagnostisert sykdommen i et senere stadium enn kvinner med høyere sosioøkonomisk status, og motsatt. En
studie fra USA benyttet utdanningsnivå, familieinntekt og fattigdomsstatus som mål på sosioøkonomisk status, og fant signifikante sammenhenger kun mellom utdanningsnivå og brystkreftrisiko.

Figur: Forekomsten av brystkreft er høyest i Belgia (BEL), Luxembourg (LUX), Nederland (NLD), Frankrike (FRA) og Libanon (LBN). Det er positiv sammenheng mellom bruttonasjonalprodukt (BNP) og forekomsten av brystkreft.  Kilde: Globocan Cancer Today og Verdensbanken.

For mer informasjon, se Special issue 2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft.

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreftregisteret fikk nasjonal status 2013, men har registrert data siden 2009. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og det er opprettet et fagråd i registeret. 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med brystkreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Fotr å oppfylle registerets formål, brukes kvalitetsmål fra EUSOMA (European Society of Breastcancer Specialists) og anbefalinger fra Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av brystkreft.

Anbefalingene i Handlingsprogrammet er basert på oppdatert systematisk faglig kunnskap og skal bidra til at det offentlige tilbudet til brystkreftomsorgen er av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Målsetningen for brystbevarende kirurgi er at pasientene skal ha samme overlevelse som ved mastektomi. Det er viktig å ha god lokal kontroll i operasjonsområdet ved kirurgi og dermed sikre lav risiko for residiv/tilbakefall. 

Figuren viser andel pasienter operert med brystbevarende kirurgi der hvor tumorstørrelse er <30mm, fordelt på sykehus i 2018–2019. Fra fig. 3.12 i Årsrapport for Nasjonalt kvalitetstregister for brystkreft 2019.

Resultater fra registerets siste årsrapport viser at alle sykehus, med unntak av Haugesund som har et veldig lavt pasientvolum, innfrir EUSOMAs minstemål på 70 % for brystbevarende operasjoner med tumorstørrelse under 30mm. Kun fire sykehus når målet på 85 %. Brystbevarende kirurgi med påfølgende stråleterapi er vist i flere studier åvære like trygt som det å fjerne hele brystet. 

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft her

Pasientrapporterte resultater

Kreftregisteret har i 2019 og 2020 arbeidet med å planlegge og bygge infrastruktur for innsamling av PROMs, herunder integrasjon mot ePROM, som er den nasjonale løsningen for innhenting av PROMs. I tillegg foregår det en stor omstrukturering av Kreftregisterets elektroniske plattform. Dette arbeidet foregår parallelt med den faglige utarbeidelsen av spørreskjema for de ulike kreftformene, og i løpet av 2022 vil alle Kreftregisterets kvalitetsregistre samle inn PROMs-data. Innsamling av PROMs for brystkreft startet høsten 2020.

Det er ikke hjemmel i Kreftregisterforskriften for å samle inn PROMs, og innsamlingen har derfor sitt behandlingsgrunnlag i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Screening av brystkreft

Noe av økningen i forekomst av brystkreft kan tilskrives Mammografiprogrammet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50-69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette bedrer høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes. 

Les mer om Mammografiprogrammet her

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få brystkreft

  • Ha et sunt kosthold 
  • Holde en sunn kroppsvekt
  • Drikke minst mulig alkohol 
  • Være fysisk aktiv
  • Unngå langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder

     Les mer om risikofaktorer for brystkreft på kreftforeningen.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om brystkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

Brystkreftforeningen

Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Breast cancer on National Cancer Institute website