image

Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, mens blant kvinner er det flest tilfeller av brystkreft.

Av kreftformer som rammer begge kjønn opptrer tykk- og endetarmskreft hyppigst, etterfulgt av lungekreft.

Se nøkkeltall og oversikt over de vanligste kreftformene her.

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

10.05.2023

I 2022 var det 210 nye tilfeller av barnekreft i Norge. Langtidsoverlevelsen etter gjennomgått behandling for kreft hos barn og ungdom er svært god.

Blærekreft

21.09.2023

Blærekreft er vanligere hos menn enn hos kvinner, og risikoen er mer enn tre ganger så høy for menn som for kvinner. Denne forskjellen har vært stabil over mange tiår.

Brystkreft

04.09.2023

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 4224 kvinner fikk brystkreft i 2022, noe som er det høyeste antallet Kreftregisteret noen gang har rapportert.

Eggstokkreft

10.05.2023

I 2022 fikk 506 kvinner i Norge eggstokkreft. Forekomsten har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år, og dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Hudkreft

15.05.2023

Hudkreft (non-melanom) er den fjerde største kreftformen for begge kjønn i Norge. I 2022 ble det registrert 3061 nye tilfeller av plateepitelkarsinom i hud.

Kreft i spiserør og magesekk

12.05.2023

857 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2022. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

16.05.2023

Leukemi (blodkreft) har en økende overlevelse, som kan tilskrives økt bruk av kjemoimmunterapi. Forekomsten av leukemi er stabil, i 2022 fikk 1302 personer i Norge diagnosen.

Livmorhalskreft

06.09.2023

302 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2022. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med screening og vaksine.

Livmorkreft

06.09.2023

Det ble registrert 817 nye tilfeller av livmorkreft i Norge i 2022. Hos mange oppdages sykdommen tidlig, noe som gir økt mulighet for helbredelse. 86 % overlever sin kreftsykdom i fem år eller mer.

Lungekreft

06.09.2023

3534 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2022. Antallet innbyggere som lever med diagnosen lungekreft har tredoblet seg i løpet av de siste tjue årene.

Lymfom

06.09.2023

1235 nye tilfeller av lymfom (lymfekreft) ble registrert i 2022. For flere av de store undergruppene har det vært en solid forbedring i 5-års relativ overlevelse over de siste 15 årene.

Melanom

06.09.2023

Det er registrert 2911 nye tilfeller av melanom i Norge i 2022. Det et en betydelig økning på cirka 20 prosent av antall hudmelanom fra 2021 til 2022.

Nyrekreft

06.09.2023

Det er registrert 937 nye tilfeller av nyrekreft i Norge i 2022. De fleste som får nyrekreft er i alderen 60–80 år. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner.

Pankreaskreft

04.09.2023

Fra 1990 og frem til 2021 har Norge hatt en stabil insidensrate for pankreaskreft for begge kjønn og alle aldersgrupper, men med en lett stigning for både menn og kvinner over 65 år. 1026 nye tilfeller av denne kreftsykdommen er registrert i 2022.

Prostatakreft

06.09.2023

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Årlig får om lag 5000 personer denne diagnosen.

Sarkom

24.05.2023

Sarkom er en sjelden kreftform og utgjør cirka 1 % av alle diagnostiserte krefttilfeller i Europa. I 2022 ble det registrert 562 nye tilfeller av sarkom i Norge.

Svulster i sentralnervesystemet

10.05.2023

I Norge diagnostiseres det årlig ca. 1000 nye primære svulster i hjernen, ryggmargen, hjernehinnene, hjernenervene eller i hypofysen, noe som utgjør om lag 3 % av all kreft.

Testikkelkreft

23.05.2023

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn og har en svært god prognose. I 2022 ble det registrert 286 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge.

Tarmkreft

06.09.2023

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarm-kreft, men overlevelsen for tarmkreftpasientene øker. 4745 personer i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2022.