Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, mens blant kvinner er det flest tilfeller av brystkreft.

Av kreftformer som rammer begge kjønn opptrer tykk- og endetarmskreft hyppigst, etterfulgt av lungekreft.

Se nøkkeltall og oversikt over de vanligste kreftformene her.

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

21.06.2022

I 2021 var det 216 nye tilfeller av barnekreft i Norge. Langtidsoverlevelsen etter gjennomgått behandling for kreft hos barn og ungdom er svært god.

Blærekreft

16.06.2022

Blærekreft er den femte største kreftformen blant menn i Norge. I 2021 fikk 1376 menn og 495 kvinner diagnosen blærekreft.

Brystkreft

08.06.2022

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3991 kvinner fikk brystkreft i 2021.

Eggstokkreft

23.06.2022

I 2021 fikk 531 kvinner i Norge eggstokkreft. Forekomsten har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år, og dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Kreft i spiserør og magesekk

27.06.2022

737 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2021. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

16.06.2022

Leukemi (blodkreft) har en økende overlevelse, som kan tilskrives økt bruk av kjemoimmunterapi. Forekomsten av leukemi er stabil, i 2021 fikk 1331 personer diagnosen.

Livmorhalskreft

21.06.2022

345 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2021. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med screening og vaksine.

Lungekreft

23.06.2022

3685 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2021. Antallet innbyggere som lever med diagnosen lungekreft har tredoblet seg i løpet av de siste tjue årene.

Lymfom

13.06.2022

1232 nye tilfeller av lymfom (lymfekreft) ble registrert i 2021. For flere av de store undergruppene har det vært en solid forbedring i 5-års relativ overlevelse over de siste 15 år.

Melanom

07.09.2022

Det er registrert 2443 nye tilfeller av melanom i Norge i 2021. Ny medisinsk behandling har gitt bedrede leveutsikter for pasienter med avansert sykdom.

Pankreaskreft

16.06.2022

Fra 1990 og frem til 2021 har det vært en stabil forekomst av pankreaskreft i Norge. 962 personer fikk denne diagnosen i 2021.

Prostatakreft

23.06.2022

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Årlig får om lag 5000 personer denne diagnosen.

Sarkom

28.06.2022

Sarkom er en sjelden kreftform og utgjør cirka én prosent av alle diagnostiserte krefttilfeller. For bløtvevssarkom har insidensratene vært jevnt stigende.

Tarmkreft

23.06.2022

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarm-kreft, men overlevelsen for tarmkreftpasientene øker. 4550 personer i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2021.