Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, mens blant kvinner er det flest tilfeller av brystkreft.

Av kreftformer som rammer begge kjønn opptrer tykk- og endetarmskreft hyppigst, etterfulgt av lungekreft.

Se nøkkeltall og oversikt over de vanligste kreftformene her.

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

21.06.2022

I 2021 var det 216 nye tilfeller av barnekreft i Norge. Langtidsoverlevelsen etter gjennomgått behandling for kreft hos barn og ungdom er svært god.

Blærekreft

16.06.2022

Blærekreft er den femte største kreftformen blant menn i Norge. I 2021 fikk 1376 menn og 495 kvinner diagnosen blærekreft.

Brystkreft

08.06.2022

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3991 kvinner fikk brystkreft i 2021.

Eggstokkreft

23.06.2022

I 2021 fikk 531 kvinner i Norge eggstokkreft. Forekomsten har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år, og dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Kreft i spiserør og magesekk

07.06.2022

SIDEN ER UNDER OPPDATERING! 850 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2020. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

16.06.2022

Leukemi (blodkreft) har en økende overlevelse, som kan tilskrives økt bruk av kjemoimmunterapi. Forekomsten av leukemi er stabil, i 2021 fikk 1331 personer diagnosen.

Livmorhalskreft

21.06.2022

345 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2021. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med screening og vaksine.

Lungekreft

23.06.2022

3685 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2021. Antallet innbyggere som lever med diagnosen lungekreft har tredoblet seg i løpet av de siste tjue årene.

Lymfom

13.06.2022

1232 nye tilfeller av lymfom (lymfekreft) ble registrert i 2021. For flere av de store undergruppene har det vært en solid forbedring i 5-års relativ overlevelse over de siste 15 år.

Melanom

23.06.2022

Det er registrert 2443 nye tilfeller av melanom i Norge i 2021. Ny medisinsk behandling har gitt bedrede leveutsikter for pasienter med avansert sykdom.

Pankreaskreft

16.06.2022

Fra 1990 og frem til 2021 har det vært en stabil forekomst av pankreaskreft i Norge. 962 personer fikk denne diagnosen i 2021.

Prostatakreft

23.06.2022

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Årlig får om lag 5000 personer denne diagnosen.

Sarkom

23.09.2021

SIDEN ER UNDER OPPDATERING! Bløtvevssarkom er en sjelden kreftsykdom som rammer personer i alle aldersgrupper, men hovedsakelig voksne over 30 år. Det har vært en jevnt stigende forekomst hos menn.

Tarmkreft

23.06.2022

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft, men overlevelsen for tarmkreftpasientene øker. 4550 personer i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2021.