image

Kreft i Oslo

 

Det er store sosiale forskjeller mellom bydelene i Oslo, noe som kan påvirke forekomsten av kreft. Av de ni utvalgte kreftformene fant Kreftregisteret markerte forskjeller for følgende fire kreftformer: lunge, melanom i hud, bryst og prostata.

Sist oppdatert: 24.10.2019

Det er tidligere vist at antall kreftdødsfall er ujevnt fordelt mellom bydelene, og dødeligheten er høyere for bydelene i midtre øst, og lavere i de vestlige bydelene. Her presenterer vi tall som viser antall nye krefttilfeller de siste 10 år, og kreftrisikoen i Oslos bydeler for utvalgte kreftformer.

Geografiske forskjeller i kreftforekomst

Blant de ni kreftformene som ble studert, fant forskerne at det var markant forskjell i kreftforekomsten mellom bydelene for lunge, melanom i hud, bryst og prostata. I kartene under viser vi kreftforekomsten for disse kreftformene.

Lavest kreftforekomst i Nordre Aker og Søndre Nordstrand

For alle kreftformene samlet er det Grorud som hadde høyest forekomst for menn. Bjerke og St. Hanshaugen har høyeste forekomst for kvinner. De bydelene som har laveste kreftforekomst for alle kreftformer samlet var Nordre Aker for menn og Søndre Nordstrand for kvinner.

Lungekreft

Forekomst av lungekreft var høyest i Grorud for menn, og Grünerløkka hadde høyeste forekomst for kvinner. Lavest forekomst var det i Vestre Aker for begge kjønn.

I kartene under vises oversikt over forekomst av lungekreft for bydelene. Mørk farge indikerer høyere risiko, mens lys farge indikerer lavere risiko enn gjennomsnittsraten.

Risiko for lungekreft i bydeler i Oslo etter kjønn, 2009–2018

 Risiko for lungekreft for kvinner i bydeler i Oslo, 2009-2018

  Risiko for lungekreft for menn i bydeler i Oslo, 2009-2018 

Les mer om lungekreft i Norge her

Melanom i hud

Forekomsten av melanom i hud var høyest i bydel Nordstrand blant menn, mens bydelene Ullern og Østensjø hadde de høyeste forekomstratene blant kvinner. Bydelene med lavest forekomst av melanom i hud var Gamle Oslo blant menn, og Grünerløkka blant kvinner. Kartene under viser at forekomsten er høyere på vestkanten enn i bydelene i øst.

Risiko for melanom i hud i bydeler i Oslo, 2009–2018

Risiko for melanom i hud for kvinner  i bydeler i Oslo, 2009-2018

 

Risiko for melanom i hud for menn i bydeler i Oslo, 2009–2018

 

Les mer om melanom i Norge her

Brystkreft

Frogner hadde høyest, og Søndre Nordstrand hadde lavest forekomstrate av brystkreft for kvinner. 

Kartet under viser at det kun var disse to bydelene som hadde forhøyet eller redusert nivå på 10 prosent mer enn enn gjennomsnittsraten. Resultatet var imidlertid ikke statistisk signifikant (p-verdi = 0,06).

Risiko for brystkreft i bydeler i Oslo, 2009–2018

Risiko for brystkreft for kvinner  i bydeler i Oslo, 2009–2018

 

Les mer om brystkreft i Norge her

Prostatakreft

Ullern og Nordstrand var de bydelene med høyeste forekomst av prostatakreft, mens Sagene og Grünerløkka hadde laveste forekomst.

Risiko for prostatakreft i bydeler i Oslo, 2009–2018

Risiko for prostatakreft  i bydeler i Oslo, 2009–2018Les mer om prostatakreft i Norge her

Mulige forklaringer på de geografiske forskjellene

En vanlig hypotese er at om vi velger å ta utdanning, så vil denne påvirke både sosiale relasjoner og jobbmuligheter, som igjen påvirker hvilke levevaner og livsstil vi tillegger oss. Faktorer knyttet til sosial status kan ha betydning for utvikling av sykdom. Utdanning, inntekt og yrke er de mest vanlige brukte målene på sosial status. I kartet under er utdanningsnivå, gjennomsnittsinntekt, andel av befolkningen over 67 år og andel innvandrere oppgitt for de ulike bydelene i Oslo.

 
sosiale determinanter i bydeler i Oslo 2017
 
Også når det kommer til innvandring er Oslo en delt by, hvor bydeler i Groruddalen (Alna, Bjerke, Grorud og Stovner) og bydel Søndre Nordstrand har høyest innvanderandel. Innvandrere har i gjennomsnitt lavere utdanning-  og inntektsnivå enn norskfødte, men det er store forskjeller etter landbakgrunn. Barrierer som kan hindre tilgang til likeverdige helsetjenester og helsefremmende tiltak, kan være manglende språkkompetanse, lav grad av integrering eller kort botid i Norge. Når det gjelder utdanning er det en større andel innvandrerkvinner som har høyere utdannelse enn innvandrermenn, men det er en større andel innvandrermenn som er i lønnet arbeid.
 

Les også:

For mer detaljert informasjon om kreftforekomst i Oslos bydeler, analyser, metode samt referanser vises til Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft (PDF).