NORDCAN

NORDCAN er et nettbasert verktøy for visning av kreftstatistikk fra de nordiske landene.
Sist oppdatert:

Siste nytt

Siste oppdatering av NORDCAN ble publisert 02.10.2023. NORDCAN inneholder nå data til og med 2021. Det er også lagt til noe ny funksjonalitet som f.eks. aldersspesifikk overlevelse og kvalitetstabeller for insidens, prevalens og mortalitet. 

Om NORDCAN

Data fra NORDCAN gjør det mulig å sammenligne kreftstatistikk fra de nordiske landene over lange tidsperioder. Det er også mulig å utforske data for enkeltland eller -regioner. 

Både absolutte tall og rater er inkludert i NORDCAN.

NORDCAN finner du ved å følge denne lenken

Enkelte av dataene i NORDCAN strekker seg hele 70 år tilbake i tid. De første oppføringene kommer fra Danmark, som etablerte sitt nasjonale kreftregister i 1943. De eldste norske dataene skriver seg tilbake til 1953. 

Inneholdet i NORDCAN inkluderer informasjon om både kreftforekomst, -overlevelse, -dødelighet og -prevalens i de nordiske landene.

Statistikken vises for forhåndsdefinerte kreftformer eller grupperinger av kreftformer per land, region, kjønn, aldersgruppe og diagnoseår.

I 2019 overtok Kreftregisteret ansvaret for NORDCAN-sekretariatet etter Danmark.

Les mer om NORDCAN-samarbeidet her

 

blobid1.png

Forsiden på nettsiden til NORDCAN. Klikk på bildet for å gå til statistikkverktøyet

Dataflyt i NORDCAN

NORDCANs IT-gruppe har utviklet et sett med verktøy i R og Stata som sørger for at tall og analyser er sammenlignbare på tvers av de nordiske landene.

Hvert land trekker ut data i henhold til en gitt spesifikasjon og benytter NORDCAN-verktøyene til å kvalitetssikre og konvertere data, og til å telle opp/gjøre analyser.

Verktøyene sikrer at alle sensitive data beholdes trygt innenfor hvert register, og det er kun anonyme opptellinger og analyser som gjøres tilgjengelig i IARC/NORDCAN. 

Du kan lese mer om R- og Stata-verktøyene og måten data behandles på her

Personvern i NORDCAN

NORDCAN-databasen består kun av anonyme tall, rater og analyser.

Det er gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse (RoS) for NORDCAN.

RoS-analysen finner du her

Kort om NORDCAN og samarbeidspartnere

  • De nordiske kreftregistrene har samarbeidet tett helt siden 1950-tallet og utgjør Association of Nordic Cancer Registries (ANCR).
  • Et av hovedmålene til ANCR er å legge til rette for å sammenligne kreftforekomst i de nordiske landene.
  • NORDCAN, ble unnfanget gjennom et samarbeid mellom ANCR og International Agency for Research on Cancer (IARC) med en pilotversjon i 2002 og en full versjon fra 2003. En ny versjon av NORDCAN ble publisert i februar 2020.
  • Den daglige driften av NORDCAN ble fra 2002 til 2018 ivaretatt av et sekretariat ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark. Fra og med 2019 er sekretariatsfunksjonen organisert ved Kreftregisteret i Norge.
  • Det er etablert en NORDCAN-gruppe bestående av representanter fra kreftregistrene i de nordiske landene, inkludert Færøyene og Grønland, og fra IARC.
  • Finansieringen av NORDCAN kommer hovedsakelig fra Nordic Cancer Union (NCU) og medlemsorganisasjonene ("in kind", det vil si gjennom bruk av medarbeidere til å utføre ulike oppgaver i NORDCAN)
  • IARC er Verdens helseorganisasjons spesialorganisasjon mot kreft