Personvern i befolkningsundersøkelsene

I undersøkelsene om helse og livskvalitet er personvern og forsvarlig behandling av helseopplysninger sentralt.
Sist oppdatert: 15.09.2020

Kreftregisteret inviterer både kreftpasienter og personer uten kreft til å rapportere inn opplysninger om helse og livskvalitet. Dette er for å få vite mer om omfang av seneffekter, og om hvordan pasientene selv opplever kreftbehandling og livskvalitet.

For å kunne gjennomføre slike undersøkelser, er det avgjørende at vi behandler og oppbevarer dataene vi samler inn på en trygg måte, og sikrer at sensitive personopplysninger ikke skal komme på avveie.

Oslo universitetssykehus v/Kreftregisteret er forskningsansvarlig og dataansvarlig for behandling av opplysninger i undersøkelsen.

Dataansvarlig har ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har lovlig grunnlag, og er i samsvar med prinsippene i EUs personvernforordning artikkel 5.

Undersøkelsene er basert på samtykke, og har lovlig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser gjelder i tillegg for innsamling og videre behandling av helseopplysninger i undersøkelsene. Forskriften skal sikre at databehandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern, og at opplysningene brukes til individets og samfunnets beste.

Det er iverksatt omfattende tekniske tiltak for å sikre at du ikke skal kunne gjenkjennes ut fra resultater fra undersøkelsen som publiseres. Resultater vil publiseres enten på gruppenivå eller for et så stort geografisk område at risikoen for bakveisidentifisering er minimal.

Rett til retting, sletting, og til å trekke samtykke

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Du har også rett til å kreve å få rettet eller slettet uriktig opplysninger om deg selv, og du kan når som helst, uten å oppgi grunn, og uten at det får konsekvenser for din videre behandling, trekke ditt samtykke til å delta i undersøkelsen på https://minside.kreftregisteret.no.

Du kan laste ned informasjonsskrivene til våre befolkningsbaserte helseundersøkelser for de ulike kreftformene her:

Informasjonsskriv, befolkningsundersøkelse om prostatakreft

Informasjonsskriv, befolkningsundersøkelse om brystkreft

Du finner utfyllende informasjon om personvern i forskningsprosjektene ved å følge lenkene til prosjektenes nettsider:

Spørreundersøkelse om menns helse

Forskningsprosjekt om helse, tarmfunksjon og livskvalitet