image

Pasientrapporterte resultater

Pasientrapporterte resultater blir stadig mer aktuelt som ledd i kvalitetsforbedringen i helsevesenet. Denne Movember-finansierte pilotstudien inviterer prostatakreftpasienter og en kontrollgruppe bestående av menn uten prostatakreft til en spørreundersøkelse om menns helse.

Hvorfor pasientrapporterte resultater?

Mange som har blitt behandlet for kreft, får bivirkninger. Noen får bivirkninger som er så plagsomme at de påvirker livskvaliteten.

Målet med denne pilotstudien er å finne konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for prostatakreftpasienter.

Resultater vil publiseres i årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, samt på denne nettsiden. I tillegg publiseres artikler i faglige tidsskrift. Movember-stiftelsen finansierer studien, der helsetilstanden følges opp gjennom flere år. 

Invitasjon, deltakelse og samtykke

Alle menn som ble diagnostisert med prostatakreft i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019 ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen. En kontrollgruppe bestående av menn som verken har, eller har hatt, prostatakreft ble også invitert til å delta.

Invitasjonene ble sendt ut elektronisk eller som papirskjema. Besvarelsen kunne gjøres elektronisk, selv om de mottok invitasjonen som vanlig post. 

Den første invitasjonen til å delta i spørreundersøkelsen ble sendt ut innen to måneder etter diagnosen, og invitasjon og spørreskjema til runde to etter ett år. Invitasjon og spørreskjema til runde tre ble sendt ut etter tre år, og pågår fortsatt.

Deltakelse i studien er frivillig. Samtykke til å delta i studien kan når som helst trekkes tilbake. Samtykket kan trekkes ved å gå inn på https://minside.kreftregisteret.no, eller ved å sende et brev (postadresse nederst på siden). Tilbaketrekking av samtykket innebærer at alle opplysninger som er samlet inn i spørreundersøkelsen, slettes fra prosjektets database, og man mottar ikke flere henvendelser om denne spørreundersøkelsen.

Deltakelse i studien er frivillig. Samtykke til å delta i studien kan når som helst trekkes tilbake. Samtykket kan trekkes ved å gå inn på https://minside.kreftregisteret.no, eller ved å sende et brev (postadresse nederst på siden). Tilbaketrekking av samtykke innebærer at alle opplysninger som er samlet inn i spørreundersøkelsen, blir slettet fra prosjektets database. Man vil heller ikke motta flere henvendelser om denne spørreundersøkelsen.

Hva spør vi om?

Spørreskjemaet består av fire hoveddeler:

  1. Bakgrunn
  2. Generell helsetilstand
  3. Symptomer som kan være typiske for kreftpasienter
  4. Symptomer som i varierende grad oppstår hos menn som har, eller er behandlet for, prostatakreft

Hensikten med spørsmålene er å få et mest mulig helhetlig bilde av helsetilstanden til den enkelte deltaker. Studien inneholder både generelle, kreftspesifikke og prostatakreftspesifikke spørsmål for å kunne sammenligne resultater fra gruppen med prostatakreftpasienter med resultater både for andre kreftformer, andre sykdommer og kontrollgruppen.

Personvern

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (ref.nr. 2015/1297/REK sør-øst C). Studien har godkjenning til og med 31.12.2028. Kun spesielt autoriserte medarbeidere, som er undergitt taushetsplikt og knyttet til prosjektet, kan finne tilbake til enkeltpersoner. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene av studien når disse publiseres.

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF v/Kreftregisteret og prosjektleder Tom Børge Johannesen et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

Deling av data og overføringer til utlandet

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at opplysninger fra spørreskjemaet kan overføres til utlandet som ledd i forskniningssamarbeid og publisering.

Avidentifiserte opplysninger kan bli utlevert til Monash University, Australia, til bruk i et internasjonalt forskningsprosjekt som søker å forbedre behandling og oppfølging av prostatakreft gjennom kartlegging av pasienters livskvalitet (lenke her). Dette kan være land med lover som ikke sikrer europeisk personvernlovgivning. Prosjektleder vil sikre at dine opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. Koden som knytter deg til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert.

Utlevering av data til helseinstitusjoner

For deltakere som har fått påvist prostatakreft, innebærer deltakelse i spørreundersøkelsen at deltakerne samtidig samtykker i at opplysninger fra spørreskjemaet kan utleveres til helseinstitusjonen (sykehus/fastlegekontor o.l.) som følger opp pasienten. Noen helseinstitusjoner vil bruke opplysningene til å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Helseinstitusjoner som ber om å få utlevert opplysninger fra spørreskjemaet, kan bare bruke disse opplysningene til egne formål hvis de har nødvendig behandlingsgrunnlag (forhåndsgodkjenning fra REK, konsesjon fra Datatilsynet eller tilrådning fra et personvernombud).

 

Sist oppdatert 08.11.2019.