Insidens

Insidens av kreft

Sist oppdatert 14.03.2019

Insidens eller forekomst av kreft er definert som antall nye tilfeller av kreft i en gitt periode. Insidens blir ofte uttrykt som en rate (antall nye tilfeller per 100 000 personer per år). Tilbakefall av kreft eller progresjon av sykdommen inkluderes ikke som et nytt krefttilfelle.

Kreftregisterets formål er blant annet å samle inn opplysninger om krefttilfeller i Norge for derved å kartlegge kreftsykdommers utbredning, og belyse endringer over tid. Ofte er man interessert i antallet (eller hyppigheten) av nye krefttilfeller, også kalt insidensen av kreft. Den kan måles i absolutte tall innenfor et tidsrom, eller den kan oppgis som insidensrater som tar hensyn til populasjonsstørrelsen, for eksempel andelen personer som får sykdommen. Kreftregisteret oppgir som regel raten per 100 000 personer per år (= 100 000 personår).

Antall krefttilfeller avhenger av befolkningsstørrelsen og alder i befolkningen. Jo større befolkning og jo høyere alder, jo flere krefttilfeller vil det være. For å kunne sammenlikne insidensen av kreft mellom perioder eller områder benyttes derfor aldersstandardiserte rater (aldersjusterte rater). Her tas det høyde for at størrelse og alderssammensetning i befolkningene man sammenlikner ikke nødvendigvis er like.

Selv om kreft er en hyppig sykdom når man ser på hele befolkningen over hele livsløpet, inntreffer sykdommen nokså sjelden hvis man avgrenser seg til å se på noen få kreftformer, noen få år og/eller et mindre geografisk område. Tilfeldige variasjoner i hvor og når sykdommen opptrer kan forårsake stor ulikhet i insidensen av en kreftform fra et år til et annet. I tillegg kan tallene for det siste året mangle noen tilfeller på grunn av forsinkelser i innmeldingen. Slik tilfeldig variasjon slår sterkest ut for sjeldne kreftformer, små befolkningsgrupper, korte perioder eller små geografiske områder.

For å få større og mer stabile tall, presenterer Kreftregisteret ofte krefttall i femårsperioder, og det anbefales at man benytter 5-års eller 10-års diagnoseperioder dersom man ønsker å se på statistikk i små kommuner kommune, i aldersgrupper med få tilfeller, eller statistikk som omfatter sjeldne diagnoser eller små diagnosegrupper.

Av hensyn til anonymitet vil for små grupperinger, jamfør det som over er beskrevet, være fjernet/vist med 'X' i tabellene.

Statistikkbank insidens