Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

Spiserørskreft er den 8. vanligste kreftformen og den 6. vanligste årsaken til kreftrelatert død på verdensbasis. Sykdommens utbredelse ved diagnosen har innvirkning på overlevelsen, noe som innebærer at kun en femtedel av pasientene er i live etter 5 år.

Sist oppdatert 26.09.18

Arbeidet med å utvikle et Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk startet i november 2008. 1. november 2014 ble det kliniske meldeskjemaet for kreft i spiserør og magesekk satt i drift og meldingene ble gjort tilgjengelig for innrapportering via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste. Meldingen gjelder for pasienter som er diagnostisert fra og med 1. januar 2015.

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet i NGICG-ØV  (Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe - Øsofagus og Ventrikkel) for å vedlikeholde og utvide registeret. 

Informasjon på Kreftforeningens sider om spiserørskreft og magesekkreft.

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av kreft i spiserør og magesekk (ICD10: C15 - C16) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Denne gruppen kreftsykdommer behandles med kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling. 

Behandlende enheter

Pasienter med kreft i spiserør og magesekk utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk.