Kvalitetsmål for Sarkomregisteret

Sist oppdatert:

Sarkomregisterets årsrapport gir et overblikk over utvalgte deler av sarkom-behandlingen i Norge. Resultater i rapporten viser at det er stor grad av sentralisering av sarkombehandling til de fire universitetssykehusene som har etablert multidisiplinære team for sarkom; Oslo Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord Norge.

Kvalitetsmål for Sarkomregisteret

Figuren viser måloppnåelsen for kvalitetsindikatorene som er definert av fagrådet. De fargede sirklene markerer graden av måloppnåelse i 2022. Rød sirkel betyr lav grad, gul sirkel moderat, og grønn sirkel høy grad av målopp- nåelse. Angitt måltall (i prosent) viser hva som er kravet for høy grad av måloppnåelse.

Andel pasienter med Ewing sarkom og osteosarkom som er utredet med PET er 82 prosent, noe som gir en moderat grad av måloppnåelse selv om det er en økning fra forrige årsrapport.

Andelen bensarkomer som er henvist til sarkomsenter etter kirurgi/åpen biopsi ligger godt innenfor målet som er satt. Andelen er noe høyere for bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus, men er fortsatt innenfor høy grad av måloppnåelse nasjonalt.

Les mer om kvalitetsmål i Årsrapport 2022 Sarkom

Kvalitetsforbedringer

Kreftregisteret har hatt et stort fokus på å øke dekningsgraden de siste årene, noe som har resultert i en forbedret rapportering til alle kvalitets-registrene. Kreftregisteret har også opprettet et eget rapporteringsteam som skal jobbe kontinuerlig med forbedring av dekningsgrad. Det er først med god dekningsgrad at resultatene kan brukes til kvalitetsforbedring nasjonalt og i sykehusene.

Arbeidet med å etablere gode rutiner for innrapportering fra helsetjenesten vil være viktig fremover.

Det er viktig at sykehusene tar et større ansvar for rapportering til Sarkom-registeret slik at registeret kan brukes til kvalitetsforbedring.

Sykehusene må selv ønske å motta opplæring i rapportering. Dette forut-setter at det må avsettes både tid, midler og personale. Kvalitetsregister-ansvarlige har besøkt aktuelle sykehus og bidratt med opplæring i det de har hatt behov for. Dette har vært både veiledning i bruk KREMT (Kreftregisterets meldetjeneste) og kreftspesifikke meldeskjema.