Kvalitetsmål for Sarkomregisteret

Sist oppdatert: 22.01.2021

Sarkomregisterets årsrapport gir et overblikk over utvalgte deler av sarkombehandlingen i Norge. Resultater i rapporten viser at det er stor grad av sentralisering av sarkombehandling til de fire universitetssykehusene som har etablert multidisiplinære team for sarkom - Oslo Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord Norge.

I neste års rapport ønsker fagrådet å se nærmere på noen av undergruppene slik at resultatene i større grad kan brukes lokalt i kvalitetsforbedring av tilbudet til sarkompasienter.

Kvalitetsforbedringer

For 2018 og 2019 var dekningsgraden for utredningsmelding fra klinikerne på 50,5 %. Dekningsgrad for de samme årene for kirurgimeldingen var 56,7 %. Ingen av disse meldingene oppnår høy måloppnåelse for dekningsgrad (≥80 %). Arbeidet med å etablere gode rutiner for innrapportering fra helsetjenesten vil være viktig fremover.

Dekningsgraden for strålemelding er imidlertid god, i 2019 er den på 82,4 %. Strålemeldingen oppnår dermed måloppnåelse for dekningsgrad.

Dekningsgraden for utredningsmeldinger er beregnet som antall utredningsmeldinger mottatt i Sarkomregisteret i forhold til antall pasienter som er registrert med sarkom i Kreftregisteret. Dersom en pasient har flere sarkomtilfeller i løpet av et år, beholdes kun første sykdomstilfelle per person per år. Det er store forskjeller i rapporteringen mellom sykehusene når det gjelder utredningsmeldingen. Både fagrådet og Kreftregisteret vil jobbe sammen med sykehusene for å forbedre rapporteringen.

Dekningsgraden for kirurgimelding er beregnet som antall kirurgimeldinger mottatt i Sarkomregisteret i forhold til antall opererte pasienter som er registrert i Kreftregisteret. Dersom en pasient har flere sarkomtilfeller i løpet av et år, og er operert for flere, beholdes kun første sykdomstilfelle per person per år. Totalt antall opererte er beregnet ut fra data rapportert på patologirapporter. Det er også her store forskjeller i rapporteringen mellom sykehusene. Som nevnt tidligere, vil fagrådet og Kreftregisteret jobbe sammen med sykehusene for å bedre rapporteringen.