Kvalitetsmål

Registerets spesifikke kvalitetsmål

Foreløpig har ingen av registerets kvalitetsindikatorer status som nasjonale kvalitetsindikatorer. Kreftregisteret og Gynkreftregisterets fagråd samarbeider med Helsedirektoratet om å gi et utvalg av fagmiljøets kvalitetsindikatorer nasjonal status. 

Kvalitetsindikatorene er i stor grad basert på nasjonale og europeiske anbefalinger/retningslinjer. Fagrådet evaluerer indikatorene hvert år og justerer eventuelt i samsvar med nyeste kunnskap.

For første gang presenteres det i årets rapport kvalitetsindikatorer med måltall. Kvalitetsindikatorene presenteres i figur 1.1, som viser en oppsummering på nasjonalt nivå.

Kvalitetsindikatorer for pankreaskreft:

Kvalitetsindikatorer med måltall. Fra fig. 1.1 i Årsrapport 2023 Pankreaskreft

Figuren viser hvilke kvalitetsindikatorer som er valgt ut av faggruppen. De fargede sirklene markerer graden av måloppnåelse i 2023. 

Resultater i rapporten viser at andelen pasienter som mottok kjemoterapi mindre enn 4 uker før død
ligger på 15 % nasjonalt. Dette er et tall man ønsker å holde lavt og som nå er definert som en kvalitetsindikator i kvalitetsregisteret.

I år som i fjor har vi inkludert detaljerte data på medikamentell kreftbehandling. Slike data er inkludert i flere analyser og gir opplysninger om type kjemoterapi som er gitt og til hvilken tid.

Kvalitetsforbedringer

Dette er første året der kvalitetsregisteret identifiserer forbedringsområder. Vi har valgt ut noen områder med bakgrunn i resultater i rapporten. Områdene beskrives i punktene under, med forslag til videre oppfølging. Kvalitetsregisteret vil følge opp tiltak.

Identifiserte forbedringsområder:

• Flere sykehus har en høyere andel pasienter som får siste dose med medikamentell kreftbehandling
innenfor 4 uker før død. Vi vil kontakte sykehusene og be dem gå gjennom journalene til de aktuelle
pasientene og vurdere om dataene er riktig, og i så fall om det eventuelt er aktuelt å endre klinisk praksis.
• Det viser seg at en stor andel av disse pasientene får kombinasjonsbehandling. Denne behandlingen
er forbundet med høy toksisitet og bør forbeholdes pasienter med ECOG-status 1 eller bedre. Et tiltak
kan være at sykehusene går gjennom pasientene sine og valg av behandling. Slik kan det vurdereres om det kunne vært gjort andre valg.
• Andel pasienter som har en verifisert diagnose før oppstart av palliativ kjemoterapi er gledelig høy.
Andelen pasienter med kun cytologisk prøve viser seg å være høyest i Helse Nord. Det ble opprettet dialog med patologisk avdeling ved Universitetet i Nord-Norge og det er gjort kvalitetssikringer av patologidata. Det viser seg at cytologi med celleblokk oftere benyttes i Helse Nord enn i øvrige regioner. I henhold til handlingsprogram for pankreaskreft så bør målet være at andelen biopsi øker til fordel for cytologi.