Kvalitetsregister for pankreaskreft

Flertallet av pasienter med pankreaskreft kan ikke opereres enten på grunn av spredning, lokalavansert sykdom eller høy alder. Risikoen for å utvikle pankreaskreft øker med alderen.
Sist oppdatert:

Kreftforeningen ga i desember 2019 penger til å utvikle og drifte et kvalitetsregister for pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft), med en ramme på tre år. Prosjektperioden er nå blitt utvidet til juni 2024. Dette er den tredje utgaven av årsrapport for pankreaskreft.

Kvalitetsregister for pankreaskreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med pankreaskreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, sykdomsforløp og effekt av behandlingen som gis. Ved å samle inn data om alle pasienter med pankreaskreft vil man kunne vurdere om retningslinjer blir fulgt og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor. Av disse årsaker er det ønskelig med et kvalitetsregister

Fra 1990 og frem til 2023 har det vært en stabil forekomst av pankreaskreft i Norge for begge kjønn. 968 pasienter ble diagnostisert med pankreaskreft i 2023. Av disse ble 90 identifisert med nevroendokrine neoplasmer og er ikke inkludert i registeret. Årsrapporten innholder pasienter med adenokarsinom i pankreas.

Utredning av pankreaskreft gjøres lokalt, og operasjon av pankreaskreft er sentralisert til Oslo universitetssykehus, Stavanger unitersitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, St.Olav hospital og UNN Tromsø. 

Kreftregisteret har de siste årene innhentet informasjon om medikamentell behandling gitt i sykehus, oppdatert tilgjengelig data angående kjemoterapi (type, dato, dose). I år har det vært spesielt verdifullt å se bruk og fordeling av adjuvant kjemoterapi, der variasjon sannsynligvis avspeiler litt ulik tolkning av Nasjonale retningslinjer, hvilket har gitt verdifull informasjon til fagfolkene som reviderer retningslinjene.

Mer om pankreaskreft på kreftregisteret.no

Informasjon om pankreaskreft på Kreftforeningens sider.

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Kvalitetsregister for pankreaskreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av pankreaskreft og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen.

Pankreaskreft behandles med kirurgi, kjemoterapi og i få tilfeller stråle-behandling.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Pasienter med pankreaskreft utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Kvalitetsregister for pankreaskreft.

Resultater