Kvalitetsmål

Sist oppdatert:

Pasientrettet kvalitetsforbedring

Identifiserte forbedringsområder

• Resultater viser geografisk variasjon i overlevelse for pasienter med histologisk verifisert glioblastom. Foreløpige analyser tyder på at forskjeller i indikasjonsstilling for kirurgi (biopsi/og eller reseksjon) er hovedårsaken. Kreftregisteret arbeider med tilleggsanalyser, og det er startet et lokalt arbeid i Helse Nord for å identifisere eventuelle områder for kvalitetsforbedring. Fagrådet kommer til å følge utviklingen og ta initiativ til kvalitetsforbedringsarbeid hvis det viser seg å være hensiktsmessig.

Relativ overlevelse fra diagnosetidspunkt for pasienter med histologisk verifisert glioblastom, per bostedsregion, 2018-2022. Fra fig. 2.23 i Årsrapport 2023 Kvalitetsregister fior hjerne- og ryggmargssvulster.

• Resultater viser at fem års relativ overlevelse for pasienter diagnostisert med histologisk verifisert diffust høygradig gliom har bedret seg lite de siste 30 årene. Det er derfor viktig å tilby flere pasienter inklusjon i kliniske studier. Fagrådet har startet registrering av dette i den nye kirurgimeldingen, og vurderer å etablere andelen som blir tilbudt inklusjon i kliniske studier som en kvalitetsindikator.