Kvalitetsmål for tykk- og endetarmskreftregisteret

Resultatene av data fra registeret kan brukes for å dokumentere resultater etter behandling på nasjonalt nivå og på sykehusene og kan være til hjelp både for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Faggruppen Norsk Gastrointestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR), som er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, har oppdrag fra Helsedirektoratet om å utarbeide nasjonale retningslinjer for tykk- og endetarmskreft. Helsehjelpen pasientene mottar, bør følge anbefalingene man kan finne i Handlingsprogrammet for tykk- og endetarmskreft.

For endetarmskreftpasienter vurderes behandlingsresultatene i forhold til:

  • andel pasienter som får lokalt tilbakefall

  • andel pasienter som får spredning av sykdommen til andre organer (fjernmetastaser)

  • relativ overlevelse

For tykktarmskreft vurderes behandlingsresultatene i forhold til:

  • andel pasienter som får spredning av sykdommen til andre organer (fjernmetastaser)
  • relativ overlevelse

I tillegg til disse hovedmålene, vurderes også endringer i behandling, slik som andel som får strålebehandling og andel som opereres laparoskopisk, og andre kvalitetsmål ved diagnostikk og behandling.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikator er indirekte mål og sier noe om kvaliteten på området som måles. Kvalitetsindikatorene bør sees i sammenheng for å kunne gi helhetlig bilde av kvaliteten på helsetjenesten som gis til pasienter med tykk- og endetarmskreft. De er også viktige for å kunne vurdere om anbefalingene i «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm» blir fulgt. Resultatene fra registeret kan brukes for å dokumentere behandling og resultater av behandling på nasjonalt nivå, men også være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus.

 

Kvalitetsindikatorer tykktarmskreft

 
Datakvalitet (lav til moderat måloppnåelse)

Dekningsgrad 2012-2016
Måloppnåelse: 95-97 %
Rapporteringsgrad: utredningsmelding
Måloppnåelse: 60-79 %
Rapporteringsgrad: kirurgimelding
Måloppnåelse: 60-79 % 
 
Prosessindikatorer (lav til moderat måloppnåelse)

Andel strukturerte patologibeskrivelser
Måloppnåelse: 80-89 % 
Andel operert med laparoskopi
Måloppnåelse: <30 % 
 
Resultatindikatorer (lav til moderat måloppåelse)
 
Andel uten metastaser fem år etter operasjon
Måloppnåelse: <85 % 
Dødelighet 100 dager etter operasjon
Måloppnåelse: >5 %
5-års relativ overlevelse etter operasjon
Måloppnåelse: <80 %
5-års relativ overlevelse etter diagnose
Måloppnåelse: <68 % 
 
 

Kvalitetsindikatorer endetarmskreft

 
Datakvalitet (lav til moderat måloppnåelse)

Dekningsgrad 2012-2016
Måloppnåelse: 95-97 % 
Rapporteringsgrad: utredningsmelding
Måloppnåelse: % 60-79 %
Rapporteringsgrad: kirurgimelding
Måloppnåelse: 60-79 % 

Prosessindikatorer (lav til moderat måloppnåelse)

Andel strukturerte patologibeskrivelser
Måloppnåelse: 80-89 %
Andel strålebehandlet før operasjon
Måloppnåelse: <20 % 
Andel operert med laparoskopi
Måloppnåelse: <30 %
Andel med permanent stomi
Måloppnåelse: <20 %

Resultatindikatorer (lav til moderat måloppnåelse)

Andel uten lokalt tilbakefall etter operasjon
Måloppnåelse: <95 %
Andel uten metastaser fem år etter operasjon
Måloppnåelse: <80 %
Dødelighet 100 dager etter operasjon
Måloppnåelse: >5 %
5-års relativ overlevelse etter operasjon
Måloppnåelse: <80 % 
5-års relativ overlevelse etter diagnose
Måloppnåelse: <68 %

Kvalitetsforbedringer

Tykk- og endetarmskreftregisteret er ett av bidragene til kvalitetsforbedringer og brukes sammen med forskning, klinisk praksis og handlingsprogrammet for å forbedre resultatene for pasientgruppen med tykk- og endetarmskreft. Resultatene fra registeret vil danne grunnlag for lokale forbedringstiltak, slik at man kan sikre pasienter lik behandling uavhengig av bosted. 

Andelen som opereres med laparoskopi forsetter å øke. Fjorårets resultater viste at Haukeland hadde lavere andel som ble operert med laparoskopi enn de hadde antatt. De brukte resultatene fra rapporten til gjennomgang av sine pasienter og rutiner på avdelingen. Resultater for i år viser at Haukeland har økt andelen laparoskopi for både tykk- og endetarmkreft. 

Tykk- og endetarmskreftregisteret mottar beskrivelse fra patologiavdelingene ved sykehusene av vevsprøven som blir tatt når pasientene opereres for primærsvulst. En slik beskrivelse bør ha et strukturert oppsett og inneholde relevant informasjon for pasienter med tykk- og endetarmskreft. En god og riktig beskrivelse vil gi sykehusene mulighet til å vurdere hvilken behandling pasientene skal få.

Patologiavdelingen ved Helse Fonna, Haugesund har ikke hatt et strukturert oppsett i sin beskrivelser. De har derfor på bakgrunn av resultater i tidligere årsrapporter hatt en gjennomgang av sine rutiner og innført strukturert oppsett. Resultater fra årets rapport viser en betydelig fremgang og høy måloppnåelse. 

Les mer om kvalitetsmål i Årsrapporten for tykk- og endetarmskreft