Dekningsgrad og datakvalitet i tykk- og endetarmskreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med tykk- og endetarmskreft i Norge skal være inkludert i registeret. 2970 pasienter fikk tykktarmskreft i 2018, mens 1115 pasienter fikk endetarmskreft.

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med tykk- og endetarmskreft i 2012-2016 er beregnet til 99 %. For alle kreftformer samlet, er dekningsgraden i 2016 97,4 %. 

Resultater for rapporteringsgrad for 2018 er 65 % for utredningsmelding og 81 % når man ser på resultatene samlet for tykk- og endetarmskreft.

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler

 

Kreftregisteret får innrapportert og henter inn opplysninger fra ulike kilder, noe som sikrer høy grad av validitet og kompletthet av registrerte data. Data fra patologilaboratorienes svar har generelt høy kompletthet, og regnes for å være av svært god kvalitet. Dekningsgradsanalyser viser at man i de fleste årganger ligger godt over 80% registrering av klinisk informasjon. Registrering av de viktigste utfallsvariablene for tykk- og endetarmskreft som dødstidspunkt, tidspunkt for lokalt tilbakefall og tidspunkt for fjernmetastaser er av høy kvalitet. Alle krefttilfeller kodes av ansatte med spesialkompetanse på koding og registrering og informasjon kvalitetssikres som en integrert del av arbeidsprosessen. I tillegg er det etablert faste kvalitetssikringsrutiner som gjennomføres ved avslutning av hver årgang.