Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Årlig diagnostiseres rundt 4000 nye pasienter med tykk- og endetarmskreft. Andelen pasienter som overlever sykdommen, holder seg stabilt og indikerer at behandlingen er god.
Sist oppdatert: 09.06.2022

voksent-par.jpg

Illustrasjonsfoto

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har fordoblet seg de siste 50 årene for både kvinner og menn. Imidlertid har antall som overlever eller som lever lenger med både tykk- og endetarmskreft, økt de siste tiårene. I 2021 fikk 3204 personer tykktarmskreft og 1346 personer endetarmskreft.

Personer diagnostisert med tykk- og endetarmskreft (ICD10 kode: C18, C19 og C20) i Norge er inkludert i Tykk- og endetarmskreftregisteret. Adeno-karsinomer utgjør hovedgruppen av alle kreftsvulster i tykk- og endetarm. De øvrige gruppene av svulster som også inngår registeret er: karsinoide (neuroendokrine), lymfomer, sarkomer og andre typer karsinomer.

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007 da Rectumcancerregisteret (register for endetarmskreft som ble startet opp i 1993) ble utvidet til å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Norsk Gastro-Intestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR) er fagråd for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Faggruppen i registeret har også ansvar for de nasjonale retningslinjer for personer med tynntarmskreft og analkreft (analcancer), men disse pasientgruppene inngår ikke i det nasjonale kvalitetsregisteret. Det er imidlertid påbegynt et arbeid med å integrere kliniske variabler for analkreft som en del av Tykk- og endetarmskreftregisteret.

Tykk- og endetarmskreftregisteret skal bidra med å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasientene. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløpet, samt behandlingseffekter.

Les om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft på kvalitetsregistre.no

Fakta om tykk- og endetarmskreft på kreftregisteret.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av tykk- og endetarmskreft (ICD10: C18 - C20) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Denne gruppen kreftsyk-dommer behandles først og fremst med kirurgi, men også med kjemoterapi og strålebehandling. 

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Pasienter med kreft i tykk- og endetarm utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer tykk- og endetarmskreftregisteret. 

Resultater