Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet, og årlig diagnostiseres rundt 4000 nye pasienter med denne kreftformen.

Sist oppdatert 13.11.18

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har fordoblet seg de siste 50 årene for både kvinner og menn. Imidlertid har antall som overlever eller som lever lenger med både tykk- og endetarmskreft, økt de siste tiårene.

Tykk- og endetarmskreftregisteret skal bidra med å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasientene. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløpet, samt behandlingseffekter.

Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007 da Rectumcancerregisteret (register for endetarmskreft som ble startet opp i 1993) ble utvidet til å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Norsk Gastro-Intestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR) er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Fakta om tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreftkvalitetsregister.no

 

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av tykk- og endetarmskreft (ICD10: C18 - C20) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Denne gruppen kreftsykdommer behandles med først og fremst med kirurgi, men også med kjemoterapi og strålebehandling. 

 

Behandlende enheter

Pasienter med kreft i tykk- og endetarm utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer tykk- og endetarmskreftregisteret.