Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge for begge kjønn samlet. Andelen pasienter som overlever sykdommen, holder seg stabilt og indikerer at behandlingen er god.
Sist oppdatert:

voksent-par.jpg

Illustrasjonsfoto

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har fordoblet seg de siste 50 årene for både kvinner og menn. Imidlertid har antall som overlever eller som lever lenger med både tykk- og endetarmskreft, økt de siste tiårene. I 2023 fikk 3536 personer tykktarmskreft og 1294 personer endetarmskreft.

Personer diagnostisert med tykk- og endetarmskreft (ICD10 kode: C18, C19 og C20) i Norge er inkludert i Tykk- og endetarmskreftregisteret. Adenokarsinomer utgjør hovedgruppen av alle kreftsvulster i tykk- og endetarm. De øvrige gruppene av svulster som også inngår i registeret er: karsinoid (neuroendokrine karsinomer) og andre typer karsinomer.

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007 da Rectumcancerregisteret (register for endetarmskreft som ble startet opp i 1993) ble utvidet til å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Norsk Gastro-Intestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR) er fagråd for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Registeret fikk nasjonal status i 2009.

Faggruppen i registeret har også ansvar for de nasjonale retningslinjer for personer med tynntarmskreft og analkreft (analcancer). Selv om disse pasientgruppene ikke inngår i årsrapporten fra registeret, blir analkreft meldt på samme kliniske meldeskjema som tykk- og endetarmskreft etter revisjon av skjema i slutten av 2022. Det er behov for å øke datagrunnlaget før det kan publiseres egne analyser på analkreft.

Tykk- og endetarmskreftregisteret skal bidra med å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasientene. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløpet, samt behandlingseffekter.

Les om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft på kvalitetsregistre.no

Fakta om tykk- og endetarmskreft på kreftregisteret.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av tykk- og endetarmskreft (ICD10: C18 - C20) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Denne gruppen kreftsykdommer behandles først og fremst med kirurgi, men også med kjemoterapi og strålebehandling. 

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Pasienter med kreft i tykk- og endetarm utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer tykk- og endetarmskreftregisteret. 

Resultater