Kvalitetsmål for melanomregisteret

Melanomregisterets primære formål er å bidra til at pasientene sikres lik og riktig behandling som følger Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer.

Anbefalingene fra Handlingsprogrammet for maligne melanomer danner grunnlaget for variabler og kvalitetsmål i Melanomregisteret. Ingen av kvalitetsindikatorene har foreløpig status som nasjonale kvalitetsindikatorer.

Fagrådet har i samarbeid med Kreftregisteret definert følgende kvalitetsmål:

Strukturindikatorer:
• Patologisk rapporteringsgrad 98%

• Klinisk rapporteringsgrad 80%

Prossessindikatorer:

• Breslow tykkelse og ulcerasjon angitt i patologibesvarelsen

• Andel pasienter med ulcerasjon påvist

• Anatomisk lokalisasjon for pasienter med ulcerasjon påvist

• Fordeling av tumortykkelse for pasienter med ulcerasjon påvist

• Patologisk fri margin etter primær eksisjon

• Eksisjonsavstand for utvidet eksisjon i henhold til retningslinjene

• Anatomisk lokalisasjon for pasienter hvor det er utført en utvidet eksisjon, og det i henhold til retningslinjene er fjernet for lite vev rundt melanomet.

• Median tid fra utført primær eksisjon til utført utvidet eksisjon

• Andel utførte lymfeknutetoaletter med utført vaktpostlymfeknutekirurgi i forkant

• Andel med minst 5/10/20 undersøkte lymfeknuter i hhv. lyske/armhule/hals

• Type medikamentell behandling gitt til pasienter med metastaser

• Type strålebehandling gitt til pasienter med metastaser

Resultatindikatorer:

• Andel pasienter diagnostisert i T1

• Andel pasienter som overlever 3 år etter diagnose uten residiv/metastaser

• Relativ overlevelse for ulike substadium fordelt på kjønn

• Relativ overlevelse for pasienter med T3 og T4-stadium fordelt på kjønn

• Relativ overlevelse for pasienter med fjernmetastase

Kvalitetsforbedringer

Melanomregisteret tar kontakt med enkelte helseforetak/klinikker/avdelinger underveis i arbeidet med årsrapporten dersom det er resultater som skiller seg ut fra landet for øvrig. Dette gjør det mulig for de aktuelle enhetene å vurdere hva som kan være årsakene til resultatene og eventuelt rette opp dette eller få det inn som kommentarer i rapportene.

Vi har kontaktet enkeltsykehus og patologiavdelinger med lav andel T1-svulster, lang tid mellom primær og utvidet eksisjon og lav andel Breslow tykkelse og ulcerasjon angitt i patologibesvarelsene, slik at de kan gjøre tiltak for å bedre dette.

Resultatene vil bli fulgt opp i fremtidige årsrapporter. Vi vil forsøke å følge opp med analyser som kan belyse om dette ser ut til å ha betydning for residiv og overlevelse. Melanomregisteret og NMG oppfordrer alle institusjoner som behandler melanom til å bruke dataene i årsrapporten til kvalitetsforbedring, og fagrådet vil fremover diskutere flere konkrete tiltak for klinisk kvalitetsforbedring

Som et eksempel på forbedret klinisk praksis, viser resultater fra årets rapport til den store forbedringen i resultatene for Helse Møre og Romsdal – Ålesund og Molde når det gjelder å angi Breslow tykkelse og ulcerasjon i patologibesvarelsene.

Hovedårsaken er at de to patologiavdelingene nå har innført rutiner for spesifikt å omtale ulcerasjon i patologiremissene, og dette er et gledelig resultat etter at de ble gjort oppmerksom på resultatene i tidligere årsrapporter.

Det har skjedd flere endringer og fremskritt innen utredning og behandling av melanom de siste årene. Ett eksempel er anbefalingen om undersøkelse av vaktpostlymfeknute. Et annet eksempel er utviklingen i onkologisk behandling av pasienter med melanom med spredning. Dette inkluderer strålebehandling, medikamentell behandling og kombinasjoner av disse.

På bakgrunn av endringene i behandling er det også gjort store endringer i oppfølgningen av melanompasientene. Dessverre har Melanomregisteret fortsatt for lite informasjon til å gjøre en god evaluering av disse kliniske tiltakene. Dette er et fokusområde for registeret i årene fremover.