Dekningsgrad og datakvalitet for melanom

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter i Norge med melanom skal være inkludert i registeret.

Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med melanom i 2012-2016 er beregnet til 99,8 %. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i samme periode 97,4 %. Rapporteringsgraden for utvidet eksisjon i 2018 er 63 % prosent.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Kreftregisteret har jobbet med å øke rapporteringsgraden det siste året, noe som har resultert i en forbedring i rapportering til melanomregisteret fra 43 % til 63 %. 

Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og helsepersonell fortsetter. Fremdeles har ikke alle helseinstitusjoner gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Kreftregisteret.


 


Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Kreftregisterets ansatte har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk 
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer  
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene 
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler