Dekningsgrad og datakvalitet for melanom

Sist oppdatert: 09.06.2022

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter i Norge med melanom skal være inkludert i registeret. 

Årets resultater viser at dekningsgraden har har sunket med 3,5 prosent-poeng for melanom i hud. Dette er trolig et resultat av en kortere inn-rapporteringsfrist for sykehusene. Det er viktig for Nasjonalt kvalitets-register for melanom at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og helsepersonell fortsetter. Fremdeles har ikke alle helseinstitusjoner gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Melanomregisteret. Dette ser vi særlig blant sykehus/avdelinger som diagnostiserer og behandler slimhinnemelanom.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 100 prosent av alle pasienter med melanom i hud. Dekningsgraden for utvidet eksisjon i 2021 er 77,1 prosent. For pasienter diagnostisert med melanom i øyet, er den kliniske dekningsgraden 87,8 prosent. For slimhinnemelanom ligger klinisk dekningsgrad på kun 32,1 prosent.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten, se Resultater.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Kreftregisterets ansatte har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk 
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer  
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene 
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler