Dekningsgrad og datakvalitet for melanom

Sist oppdatert: 23.09.2021

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter i Norge med melanom skal være inkludert i registeret.

Årets resultater viser at dekningsgraden har økt med 11 prosentpoeng for melanom i hud. Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for melanom at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse
og helsepersonell fortsetter. Fremdeles har ikke alle helseinstitusjoner gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Kreftregisteret. Dette ser vi særlig blant sykehus som diagnostiserer og behandler slimhinnemelanom.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 99,9 prosent av alle pasienter med melanom i hud. Dekningsgraden for utvidet eksisjon i 2020 er 80,6 prosent. For pasienter diagnostisert med melanom i øyet, er den kliniske dekningsgraden 98,6 prosent. For slimhinnemelanom ligger klinisk dekningsgrad på kun 36,8 prosent.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Kreftregisterets ansatte har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk 
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer  
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene 
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler