Dekningsgrad og datakvalitet for melanom

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter i Norge med melanom skal være inkludert i registeret. 

Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreft-registeret. Dette inkluderer rapportering til kvalitetsregisteret for melanom. Melanom behandles ved samtlige av landets sykehus og alle sykehus rapporterer til Kreftregisteret.

Dekningsgraden av kliniske meldinger har vært stigende de siste årene, med unntak av fjoråret hvor vi for første gang publiserte resultatene før sommeren. Mange avdelinger har tidligere år gjort et stort arbeid i sommer-månedene og dette var med på å påvirke resultatet. Enkelte foretak har lav innrapportering år etter år, hvilket er bekymringsfullt.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 100 % av alle pasienter med melanom i hud. Dekningsgraden for utvidet eksisjon i hud er i 2022 78,5 prosent. Ett av registerets kvalitetsmål er en dekningsgrad på minst 80 %. Vi ligger tett oppmot dette, og vi tror at noe av grunnen til at vi ikke når målet er fordi sykehusene har hatt kortere frist for innrapportering de siste to årene.Vi håper derfor dette vil snu og ta seg opp igjen gradvis nå som årshjulet er snudd.

Ulike tiltak for å bedre dekningsgraden har gitt resultater, spesielt gjennom etablering av kontaktpersoner ved de ulike sykehusene. Dette vil fortsatt være et hovedfokus for Melanomregisteret da vi ser det tar tid å etablere gode rapporteringsrutiner ved de ulike sykehusene.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Kreftregisterets ansatte har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk 
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer  
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene 
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler