Dekningsgrad og datakvalitet for melanom

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter i Norge med melanom skal være inkludert i registeret. 

Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer rapportering til kvalitetsregisteret for melanom. Melanom behandles ved samtlige av landets sykehus og alle sykehus rapporterer til Kreftregisteret.

Dekningsgraden av kliniske meldinger har vært stigende de siste årene. Enkelte foretak har lav innrapportering år etter år, hvilket er bekymringsfullt.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 100 prosent av alle pasienter med melanom i hud. Dekningsgraden for utvidet eksisjon i hud er i 2023 82,2 prosent. Dette er svært gledelig da ett av registerets kvalitetsmål er en dekningsgrad på minst 80 prosent, og vi i flere år har hatt fokus på økt rapportering fra sykehusene.

For 2023 har vi rekord i antall sykehus som er oppe på et høyt målnivå. Dette tyder på at rapporterings-rutinene ved sykehusene har gjennomgående blitt bedre, med unntak av enkelte helseforetak. Ulike tiltak for å bedre dekningsgraden har gitt resultater, spesielt gjennom etablering av kontaktpersoner ved de ulike sykehusene. Rapportering vil fortsatt være et hovedfokus for Melanomregisteret, da vi ser det tar tid å etablere gode rapporteringsrutiner.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Komplettheten i kvalitetsregisteret beregnes og vurderes gjennom årlige dekningsgradsanalyser
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kvalitetsregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler
  • Kvalitetsregisteret utfører årlig en validitetsanalyse der en ser på informasjon om stråleterapi og medikamentell kreftbehandling registrert i Kreftregisteret mot informasjon om stråleterapi og medikamentell kreftbehandling registrert i Norsk Pasientregister