Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Melanom er den kreftformen som øker mest i Norge, og 2556 nordmenn fikk diagnosen melanom i 2018. Ny og bedre behandling viser imidlertid økende overlevelse i gruppen med fjernspredning.
Sist oppdatert: 03.03.2020

 

 

 

 

 

 

Overlevelse etter melanom er god for både kvinner og menn dersom sykdommen diagnostiseres på et tidlig stadium. Ved spredning er sykdommen meget vanskelig å behandle. Norge er blant landene i verden med høyest forekomst og dødelighet.

Melanomregisteret fikk nasjonal status i 2013, men har registrert data siden 2008. Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og Nasjonalt kvalitetsregister for melanom er en integrert del av Kreftregisterets databaser. 

Fakta om melanom

Informasjon om melanom på Kreftforeningens internettsider.

Nasjonalt kvalitetsregister for melanomkvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for melanom gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av melanom i hud (ICD10 C43) og melanom i øye (ICD10 C69), samt melanom i andre organer. Registeret samler opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Melanom behandles med kirurgi, strålebehandling og/eller medikamentell behandling.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

De fleste melanompasienter utredes og behandles i primærhelsetjenesten, og følges opp i spesialhelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med melanom har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for melanom.

Resultater