Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Melanom er den kreftformen som øker mest i Norge, og 2556 nordmenn fikk melanom i 2018. Ny og bedre behandling viser imidlertid en utvikling av betydelig økt overlevelse i gruppen med fjernspredning.

Sist oppdatert 08.10.19

Overlevelse etter melanom er god for både kvinner og menn dersom sykdommen diagnostiseres på et tidlig stadium. Hvis kreften rekker å spre seg, er sykdommen alvorlig og meget vanskelig å behandle. Norge er blant landene i verden der forekomsten av melanom er høyest, og topper også dødsstatistikken.

Melanomregisteret fikk nasjonal status i 2013, men har registrert data siden 2008. Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og Nasjonalt kvalitetsregister for melanom er en integrert del i Kreftregisterets databaser. 

Fakta om melanom

Informasjon om melanom på Kreftforeningens internettsider.

Nasjonalt kvalitetsregister for melanomkvalitetsregister.no


Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for melanom gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av melanom i hud (ICD10 C43) og melanom i øye (ICD10 C69), samt melanom som opptrer i andre organer. Registeret samler opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Melanom behandles med kirurgi, kjemoterapi og/eller strålebehandling.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

De fleste melanompasienter utredes og behandles i primærhelsetjenesten, og følges opp i spesialhelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med melanom har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for melanom.

Resultater