Kvalitetsmål for føflekkreftregisteret

Føflekkreftregisterets primære formål er å bidra til at pasientene sikres lik og riktig behandling som følger Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer.

Anbefalingene fra Handlingsprogrammet for maligne melanomer danner grunnlaget for variabler og kvalitetsmål i Føflekkreftregisteret. Referansegruppen har i samarbeid med Kreftregisteret definert kvalitetsmål som skal evalueres i denne rapporten:

Strukturindikatorer: 

 • Det foreligger et kvalitetsregister
  • Patologisk dekningsgrad 99%
  • Klinisk dekningsgrad 60%

 Prosessindikatorer:

 • Fordeling av symptomer, tegn og funn
 • Fordeling av histologisk type
 • Antall in situ melanomer
 • Tumortykkelse angitt (breslow)
 • Median tumortykkelse fordelt på kjønn og regioner over tid
 • Ulcerasjon angitt
 • Eksisjonsavstand for utvidet eksisjon i henhold til retningslinjene
 • Median tid fra utført primær eksisjon til utført utvidet eksisjon
 • Andel med minst 5/10 undersøkte lymfeknuter i hhv lyske/armhule
 • Fordeling på stadium: Lokalt, Regionalt, Fjernmetastase, Ukjent.
 • Fordeling av T-stadium
 • Fordeling av type medikamentell behandling for pasienter med metastaser
 • Fordeling av type strålebehandling for pasienter med metastaser

Resultatindikatorer: 

 • Andel pasienter som overlever 3 år etter diagnose med/uten residiv
 • Overlevelse for T-stadium og stadium, fordelt på kjønn
  • T-stadium
  • Stadier: Lokalt, Regionalt, Fjernmetastaser, Ukjent. 

Kvalitetsforbedringer

Registerets hovedfokus vil være å forbedre den kliniske innrapporteringen. Å oppnå komplett innrapportering fra primærhelsetjenesten er en stor utfordring. Referansegruppen for føflekkreftregisteret ønsker å fortsette å ha fokus på tiltak som kan øke innrapporteringen fra denne delen av helsetjenesten. Det planlegges flere aktiviteter, blant annet å delta på kurs og konferanser rettet mot allmennlegene. Et eksempel på dette vil være å delta på dermatologenes årsmøte da Føflekkreftregisteret må bli bedre kjent blant disse legene.