Kvalitetsmål for melanomregisteret

Melanomregisterets primære formål er å bidra til at pasientene sikres lik og riktig behandling som følger Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer.

Anbefalingene fra Handlingsprogrammet for maligne melanomer danner grunnlaget for variabler og kvalitetsmål i Melanomregisteret. Referansegruppen har i samarbeid med Kreftregisteret definert følgende kvalitetsmål:

Datakvalitet: 

  • Dekningsgrad for registeret
  • Rapporteringsgrad utvidet eksisjon

 Utredning og behandling:

  • Tumortykkelse (kalles også Breslow tykkelse) og ulcerasjon (sårdannelse i svulsten) angitt i vevsprøvesvaret
  • Andel pasienter med fri margin etter primær eksisjon
  • Andelen utvidet eksisjon med tilstrekkelig margin

Resultatindikatorer: 

  • Andel pasienter diagnostisert i T1 (tumortykkelse < 1mm)
  • Andel pasienter som overlever 3 år etter diagnose med/uten tilbakefall
  • 5 års relativ overlevelse for pasienter med T3 og T4-stadium for menn
  • 5 års relativ overlevelse for pasienter med T3 og T4-stadium for kvinner

Kvalitetsforbedringer

En av Melanomregisterets viktigste oppgaver fremover blir å sikre høy rapportering av kliniske opplysninger slik at dataene kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Deretter kan registerets datagrunnlag brukes til å vurdere om alle pasienter får så god behandling som mulig og om hele helsetjenesten følger retningslinjene. Man vil også vurdere endringer i behandlingsretningslinjer dersom iverksatte tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.

På bakgrunn av årsrapporten for 2017 har Melanomregisteret kontaktet enkeltsykehus med lav andel T1-svulster (tumortykkelse < 1mm) slik at de kan gjøre tiltak for å øke denne andelen. Helse Møre og Romsdal skiller seg ut her og de har satt inn tiltak overfor både primærhelsetjenesten og befolkningen. Resultatene vil bli fulgt opp i fremtidige årsrapporter.

Melanomregisteret har også kontaktet Sørlandet sykehus da de hadde dobbelt så lang ventetid som de beste helseforetakene hva gjelder tid fra primær eksisjon til utvidet eksisjon. I dialog med Sørlandet sykehus angir patologavdelingen at den største delen av forsinkelsen blant annet skyldes prioritetsmerkingen av prøvene fra prøvetaker og den påfølgende prioriteringen av disse ved mottak. Det skyldes også ressursmangel i patologiavdelingen kombinert med et stort volum prøver. Alle disse faktorene fører til at diagnostikk tar lenger tid.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene utarbeidet nasjonale retningslinjer for pasientgruppen som inngår i Melanomregisteret. Disse er beskrevet i «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer».

Årsrapporten for melanom 2017 er den fjerde rapporten med kvalitetsmål. Når det foreligger flere komplette årganger vil oppfølging av anbefalinger fra retningslinjene og vurdering av kvalitet kunne gjøres.