Kvalitetsregistrenes fagråd

Alle kvalitetsregistre ved Kreftregisteret skal ha et fagråd. Fagrådet er et rådgivende organ for Kreftregisteret.
Sist oppdatert:

Formålet med fagrådet er å sikre tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap for å underbygge kvaltetsregisterets kliniske relevans og styrke.

  • Fagrådets medlemmer må være fagpersoner innenfor de fagområdene som utreder, behandler og følger opp pasienter med den aktuelle krefttypen eller driver forskning innenfor epidemiologi/statistikk
  • Fagrådets sammensetning skal reflektere at samarbeidet er nasjonalt
  • Fagrådet skal ha medlemmer fra alle helseregioner og fordelt på ulike helseinstitusjoner
  • Kreftregisteret har minst to medlemmer i fagrådet, hvorav en ledelsesrepresentant og en med epidemiologisk/statistisk kompetanse

Vedtekter

Retningslinjer for samarbeid mellom Kreftregistreret og kvalitetsregistrenes fagråd