Kvalitetsregistrenes fagråd

Alle kvalitetsregistre ved Kreftregisteret skal ha et fagråd. Fagrådet er et rådgivende organ for Kreftregisteret.

Sist oppdatert 03.10.2019

Formålet med fagrådet er å sikre tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap for å underbygge kvaltetsregisterets kliniske relevans og styrke.

  • Fagrådets medlemmer må være fagpersoner innenfor de fagområdene som utreder, behandler og følger opp pasienter med den aktuelle krefttypen eller driver forskning innenfor epidemiologi/statistikk
  • Fagrådets sammensetning skal reflektere at samarbeidet er nasjonalt
  • Fagrådet skal ha medlemmer fra alle helseregioner og fordelt på ulike helseinstitusjoner
  • Kreftregisteret har minst to medlemmer i fagrådet, hvorav en ledelsesrepresentant og en med epidemiologisk/statistisk kompetanse

Fagrådets medlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene etter innstilling fra faggruppene i Onkologisk forum (eller annen relevant faggruppe).

Kreftregisterets direktør utpeker Kreftregisterets medlemmer.   

Kreftregisteret har ansvar for kvalitetsregisterets sekretariat, hvilket innebærer koordinering av møter og av fagrådets arbeid med kvalitetsregistrene. Representanten for sekretariatet er observatør i fagrådets møter.